УКРА­ЛИ ФРАН­КА...

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів­щи­на, фо­то ав­то­ра

Се­ло Ту­хля ли­ши­ло­ся без брон­зо­во­го мо­ну­мен­та Ка­ме­ня­ре­ві... У ре­зуль­та­тив­ність слід­ства — ві­ри ма­ло

Се­ло Ту­хля Ско­лів­сько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні асо­ці­ю­є­ться з без­смер­тним тво­ром Іва­на Фран­ка « За­хар Бер­кут » . Іван Фран­ко бу­вав у цих мі­сцях, лю­бив тут відпочивати й за­пи­су­ва­ти мі­сце­ві пе­ре- ка­зи та ле­ген­ди. От одна з них і на­ди­хну­ла йо­го на­пи­са­ти по­вість про по­дії си­вої дав­ни­ни, які від­бу­ва­ли­ся тут, на бе­ре­зі рі­чки Опір.

Те пер це се ло, яке має зруч не роз­та­шу­ва­н­ня зав­дя­ки між­на­род - ній тра­сі Ки­їв-Чоп й зав­дя­ки за­лі­знич но му спо лу чен ню, при ваб лює ту­ри­стів. Зви­чай­но, най­біль­ше ва­блять Кар­па­ти: взим­ку — гір­сько­ли­жний ку­рорт Слав­ське, що по­ряд, а влі­тку — го­ри Ма­ків­ка, Кіндрат, Со­ли­ган, Бер­кут. Го­ра Бер­кут ви­со­чить над се­лом на рів­ні 964 ме­три й про­гля­да­є­ться з усіх йо­го бо­ків. На ній вста­нов­ле­но пам’ятник За­ха­ро­ві Бер­ку­ту — му­дро­му стар­цю, який про­ва­див ту­холь­ську гро­ма­ду й за­хи­стив її у най­важ­чі ча­си. Ка­жуть, що на цій го­рі він по­хо­ва­ний, і са­ме звід­си ски­ну­ли на та­тар той знаменитий ка­мінь, що за­го­ро­див ту­холь­ську до­ли­ну. А се­ло бу­ло не там, де за­раз, а в уще­ли­ні, яка до­бре про­гля­да­є­ться з Бер­ку­та й зве­ться За­па­лою до­ли­ною. За­раз во­на по­ро­сла лі­сом. Під­ні­ма­ти­ся на цю го­ру — справ­жня атра­кція для ту­ри­стів. Го­ра, до ре­чі, з сюр­при­за­ми — не так про­сто її по­до­ла­ти, але бу­ти в Ту­хлі і не бу­ти на Бер­ку­ті — це як у при­каз­ці «Бу­ти в Ри­мі і не ба­чи­ти Па­пи Рим­сько­го»...

У Ту­хлі, май­же в са­мо­му цен­трі се­ла, збе­ре­гла­ся кри­ни­ця, з якої пив во­ду Іван Фран­ко. За­раз во­на дбай­ли­во об­би­та де­ре­вом, є на­пис, що з ці­єї кри­ни­ці пив во­ду Іван Фран­ко, і во­да у ній хо­ло­дна-хо­ло­дна. Пі­сля важ­ко­го під­йо­му на Бер­кут опи­ни­ти­ся бі­ля ці­єї кри­ни­ці — справ­жня на­со­ло­да і на­го­ро­да. По­ряд є фра­гмент то­го зна­ме­ни­то­го ка­ме­ня, яким був пе­ре­го­ро­дже­ний по­тік (при­найм­ні, так ка­жуть у Ту­хлі), скуль­птур­на ком­по­зи­ція «За­хар Бер­кут», і ще до­не­дав­на був пам’ятник Іва­но­ві Фран­ку ві­до­мо­го львів­сько­го скуль­пто­ра Ана­то­лія Га­ля­на. Не­дав­но цей пам’ятник вкра­ли. При­їха­ли якісь вар­ва­ри вно­чі, зня­ли брон­зо­вий мо­ну­мент і тро­хи мар­му­ро­вої пли­ти. Ма­буть, щось за­ва­ди­ло зня­ти біль­ше плит. Ме­шкан­ці Ту­хлі ствер­джу­ють одно­зна­чно, що це зро­би­ли не мі­сце­ві лю­ди: пам’ятник ба­га­то ро­ків сто­яв, і ні­хто йо­го не ру­хав. Це зро­би­ли за­їжджі ван­да­ли. Хто са­ме? Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня ма­ло б да­ти слід­ство, але ні­хто чо­мусь не ві­рить у йо­го ре­зуль­та­тив­ність. Мо­же, у цій спра­ві до­по­мо­гло б « Все­ви­дя­че Око» — скуль­птур­на ком­по­зи­ція ни­ні уже по­кій­но­го Ана­то­лія Га­ля­на, вста­нов­ле­на на фа­са­ді львів­сько­го хра­му Свя­тої Трій­ці? Все­ви­дя­че Око все ба­чить? Нев­же спо­ді­ва­ти­ся тіль­ки на Ньо­го?

ТА­КИМ БУВ ПАМ’ЯТНИК ІВА­НО­ВІ ФРАН­КУ ВІ­ДО­МО­ГО ЛЬВІВ­СЬКО­ГО СКУЛЬ­ПТО­РА АНА­ТО­ЛІЯ ГА­ЛЯ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.