По­трі­бна но­ва «м’яка си­ла»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ми­хай­ло ФАЛАГАШВІЛІ, Ір­пінь

Про Бал­тій­сько-Чор­но­мор­ський «по­яс без­пе­ки»

хо­ди­ти по сві­ту-ко­лу й же­бра­ку­ва­ти. «Ми у від­кри­тих умо­вах по­вин­ні ясно по­ка­за­ти, що го­то­ві пла­ти­ти са­мі за се­бе, а не хо­ди­ти з про тяг ну тою ру кою » ( Л. Ів­ши на «Ми ви­ро­сти­ли «Де­ре­во», «День» № № 96 — 97) » . За хід чу до во все це ба­чить і ро­зу­міє, то­му по­жерт - ви- до по мо га для та кої ве ли кої кра ї ни ма ють по га но при кри тий зну щаль но- при низ ли вий ха рак - тер. Адже для про­ве­де­н­ня кар­ди­наль­них ре­форм для Укра­ї­ни по­тріб ні не один- два мі лья р ди, а сот ні (!!!). А ще За хід пре крас но та кож ро зу міє, що біль шість із цих мі зер них ( умов но) кош тів до­по­мо­ги бу­дуть «до­ро­гою» про­сто при мі тив но роз кра де ні... а звід си ви пли ває ак сі о ма: мен ше да­ють — мен­ше роз­кра­дуть...

Та по­вер­ні­мо­ся до Чор­но­мор­сько-Бал­тій­сько­го по­ясу. Що має со­бою пред­став­ля­ти він? На мою дум­ку, це по­си­ле­на ком­бі­на­ція дво­сто­рон­ніх і ре­гіо­наль­них зв’яз­ків у ви­гля­ді до­го­во­рів про стра­те­гі­чне пар­тнер­ство та спів­пра­цю. Ре­зон­не за­пи­та­н­ня, як мо­жуть спів­пра­цю­ва­ти кра­ї­ни ЄС і НАТО (Поль­ща, Ли­тва, Есто­нія, Ла­твія, Бол­га­рія, Ру­му­нія, Че­хія, Сло­вач­чи­на та ін.) з ре­штою — «за­ли­шка­ми» Схі­дно­го бло­ку (Укра­ї­на, Бі­ло­русь, Мол­до­ва, Гру­зія, Вір­ме­нія, Азер­бай­джан), які пе­ре­бу­ва­ють «під пиль­ним па­тро­на­том і пре­тен­зі­я­ми» Ро­сії. Де­хто ска­же, що ми вже ма­ли (й ма­є­мо сьо­го­дні) Схі­дне пар­тнер­ство, — те­о­ре­ти­чний со­юз кра­їн, які не всти­гли з рі­зних при­чин по­тов­пи­ти­ся до ЄС і НАТО, і що ця спіль­но­та не за­ва­ди­ла пу­тін­ській Ро­сії розв’яза­ти вій­ну в Гру­зії, ане­ксу­ва­ти Крим, а сьо­го­дні — оку­пу­ва­ти ча­сти­ну те­ри­то­рії Укра­ї­ни — Дон­бас. По­ді­бні дії ста­ли мо­жли­ви­ми у зв’яз­ку з тим, що Ро­сія пі­сля роз­па­ду СРСР ма­ла (й має) вплив на ці кра­ї­ни — за­ли­шки ста­лін­ської ім­пе­рії. Зов- сім ін­ша си­ту­а­ція на­ста­не, ко­ли ство­ри­ться но­вий сим­біоз із кра­їн ко­ли­шньо­го СРСР та кра­їн-нео­фі­тів, прийня­тих до ЄС — чле­нів НАТО, — че­рез утво­ре­н­ня дво­сто­рон­ніх і, мо­жли­во ба­га­то­сто­рон­ніх до­го­во­рів. Це ва­жли­во з де­кіль­кох при­чин. 1. Та­кі до­го­во­ри да­дуть чі­тко зро­зу­мі­ти Ро­сії про ба­жа­ний ве­ктор роз­ви­тку цих кра­їн — за­хі­дний. 2. Ро­сія пра­кти­чно не змо­же за­ва­ди­ти по­ді­бним кон­та­ктам­до­го­во­рам, бо ж пра­во ко­жної кра­ї­ни і на­ро­ду бу­ти там, де кра­ще (що­прав­да, ве­сти мо­ву з Ро­сі­єю про пра­во де­що ілю­зор­но, та все ж). А Ро­сія ж сво­ї­ми ім­пер­сько-те­ро­ри­сти­чни­ми ді­я­ми сьо­го­дні зро­би­ла все й на­віть біль­ше, щоб від неї від­вер­ну­ли­ся й від­са­хну­ли­ся... Зві­сно, по­ді­бні фор­ми спів­пра­ці ма­ють бу­ти гли­бо­ко опра­цьо­ва­ні на пер­спе­кти­ву — хо­ча б на 10 — 15 ро­ків. Спо­ча­тку го­лов­ним на - пов­ню­ва­чем та­ких дво­сто­рон­ніх со­ю­зів— до­го­во­рів має ста­ти еко­но­мі­чний чин­ник, а від еко­но­мі­чно­го ру­кою по­да­ти до більш ши­ро­ких по­лі­ти­чних та вій­сько­во-по­лі­ти­чних зв’яз­ків. Пе­ре­ко­на­ний, що по­ді­бне утво­ре­н­ня зна­йде ді­є­ву під­трим­ку ЄС та НАТО. У мо­є­му ро­зу­мін­ні Бал­тій­сько-Чор­но­мор­ський «по­яс без­пе­ки» — це по­ту­жна «м’яка си­ла», яка в «со­ю­зі» з по­ді­бною «м’якою си­лою» Ве­ли­ко­го Ки­таю на схо­ді Ро­сії — та­кі со­бі «м’які ле­ща­та», зда­тні при­му­си­ти Ро­сію на­ре­шті по­ва­жа­ти істо­ри­чні кор­до­ни та між­на­ро­дні пра­ви­ла— уго­ди.

Що ж, жор­сто­ке жи­т­тя по­ка­же, на­скіль­ки ді­є­вою є по­ді­бна ідея ство­ре­н­ня про­ти­ва­ги ро­сій­ській агре­сії. І від то­го, як актив­но вклю­ча­ться в цей про­цес кра­ї­ни Схі­дно­го пар­тнер­ства та ЄС, за­ле­жа­ти­ме май­бу­тнє як Укра­ї­ни (пе­ре­д­усім), так і Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.