По­же­жа на на­фто­ба­зі. Як до­ла­ти наслідки?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

«Скла­дно до­ве­сти шко­ду від те­хно­ген­ної ка­та­стро­фи для здо­ров’я лю­ди­ни, але шко­ду для май­на ми оці­ни­ти мо­же­мо», — екс­перт

За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, які озву­чив се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов, від по­же­жі на на­фто­ба­зі по­бли­зу се­ла Кря­чки за­ги­ну­ло п’яте­ро осіб. Ін­фор­ма­ція що­до ін­ших по­стра­жда­лих за­ли­ши­ла­ся не­о­зву­че­ною, але, на дум­ку еко­ло­гів, во­на до­рів­нює кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня Ва­силь­ків­сько­го ра­йо­ну, до яко­го і вхо­дить зга­да­не се­ло ра­зом із на­фто­ба­зою. Це близь­ко 58 ти­сяч осіб. По­ки звер­нень до лі­ка­рів че­рез по­гір­ше­н­ня здо­ров’я у зв’яз­ку з не­без­пе­чни­ми ви­ки­да­ми не за­ре­є­стро­ва­но. Але мі­сце­ві ме­шкан­ці б’ють на спо­лох че­рез пля­ми са­жі, що вкри­ли спо­ру­ди та ро­слин­ність.

«Ця ка­та­стро­фа близь­ка ме­ні, — роз­по­від­ає пра­во­за­хи­сник, го­ло­ва все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Ко­мі­тет на­ро­дно­го кон­тро­лю» Ле­о­нід Си­ва­ков. — У цьо­му ра­йо­ні сто­їть мій бу­ди­нок, там гра­є­ться моя ди­ти­на. За­ли­шки го­рі­н­ня, які за­раз ви­па­да­ють з не­ба, за­ли­ша­ють чор­ні пля­ми і не зми­ва­ю­ться — ні з пла­сти­ку, ні з тка­ни­ни, ні з тра­ви. Я не еко­лог і не знаю, що ро­блять у та­ких ви­пад­ках, то­му на­ра­зі на­ма­га­ю­ся все, що мо­жли­во, ми­ти хі­мі­чни­ми роз­чи­на­ми. На мою дум­ку, за­раз вла­да по­вин­на від­ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію і роз’ясни­ти на­се­лен­ню, що йо­му ро­би­ти да­лі. Лю­ди не мо­жуть по­стій­но ді­я­ти вла­сни­ми си­ла­ми, а жо­дних ін­стру­кцій по­ки не над­хо­дить».

Го­ло­ва Все­укра­їн­ської еко­ло­гі­чної лі­ги Те­тя­на Ти­мо­чко за­зна­чає, що ви­ки­ди, які спри­чи­ни­ла по­же­жа на на­фто­вій ба­зі, мо­жуть за­шко­ди­ти здо­ров’ю лю­дей у дов­го­три­ва­лій пер­спе­кти­ві, зокре­ма при­зве­сти до за­хво­рю- ва­н­ня кіль­кох си­стем ор­га­ні­зму: «Ве­ли­ка кон­цен­тра­ція ре­чо­вин, які на­ра­зі по­тра­пи­ли в атмо­сфе­ру, мо­же при­зве­сти до сер­йо­зної ін­то­кси­ка­ції ор­га­ні­зму, спри­чи­ни­ти хво­ро­би пе­чін­ки, під­шлун­ко­вої за­ло­зи, ор­га­нів ди­ха­н­ня. За­раз ду­же не­без­пе­чна по­ра. Ді­ти при­їжджа­ють у го­сті до ба­бусь за мі­сто. Во­ни бі­га­ють по тра­ві, по по­лях, си­дять на бе­ре­зі рі­чки, по­стій­но вди­ха­ють то­кси­чні ви­ки­ди. Наслідки від ура­же­н­ня про­ду­кта­ми зго­ра­н­ня на­фти за­зви­чай роз­тя­гну­ті у ча­сі, то­му вча­сно ви­яви­ти за­го­стре­н­ня, а по­тім і до­ве­сти, що во­но ви­кли­ка­не са­ме ці­єю ка­та­стро­фою, бу­де скла­дно».

Пі­сля по­же­жі мі­сце по­дії до­слі­ди­ли і пред­став­ни­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук. Зі сво­го бо­ку во­ни кон­ста­ту­ва­ли на­яв­ність за­бру­дне­н­ня, але за­пев­ни­ли, що рі­вень кан­це­ро­ге­нів у по­ві­трі, ґрун­ті та ро­сли­нах не не­се шко­ди для здо­ров’я лю­дей.

«Ми з ко­ле­га­ми ви­мі­рю­ва­ли рі­вень кан­це­ро­ге­ну бен­зо­пі­ри­ну, — роз­по­від­ає на­у­ко­вий пра­ців­ник Ін­сти­ту­ту гі­гі­є­ни та ме­ди­чної еко­ло­гії Ака­де­мії ме­ди­чних на­ук Укра­ї­ни Ігор Чер­ні­чен­ко. — Він аб­сор­бу­є­ться на пи­ло­вих ча­сти­нах, зокре­ма на са­жі, і та­ким чи­ном роз­но­си­ться те­ри­то­рі­єю та осі­дає на по­верх­ні. То­му від­бу­ло­ся за­бру­дне­н­ня те­ри­то­рій у зо­ні близь­ко 15 кі­ло­ме­трів. По­ві­тря пі­сля по­же­жі мі­сти­ло пил, але це до­сить ве­ли­кі ча­стин­ки, які не пе­ре­но­ся­ться на да­ле­кі від­ста­ні, то­му во­ни одра­зу осі­ли на ґрунт та ро­слин­ність. Се­ред ово­че­вої про­ду­кції най­біль­ше по­стра­жда­ли че­ре­шні, по­лу­ни­ці та са­ла­ти. Їх спе­ци­фі­чна по­верх­ня аб­сор­бує ре­чо­ви­ни з по­ві­тря, то­му ці про­ду­кти за­раз не мо­жна вживати у чи­сто­му ви­гля­ді. Утім, ми до­ве­ли, якщо пло­ди про­ми­ти про­то­чною во­дою, кан­це­ро­ге­ни за­ли­ша­ться у зми­ві. У са­мій рос- ли­ні рі­вень то­кси­чних спо­лук не пе­ре­ви­щує нор­му, і во­на — ціл­ком без­пе­чна для вжи­ва­н­ня. За­бру­дне­н­ня у ґрун­тах та­ко­жмає мі­сце. Че­рез ко­ре­не­ву си­сте­му, те­о­ре­ти­чно, ре­чо­ви­ни мо­жуть пе­ре­йти у ро­сли­ну, але вміст кан­це­ро­ге­нів у ґрун­ті пе­ре­бу­ває на ниж­чо­му рів­ні, ніж той, який мо­же за­без­пе­чи­ти та­кий пе­ре­хід. Що­до по­тра­пля­н­ня кан­це­ро­ге­нів у по­верх­не­ві во­ди — не­без­пе­ки та­ко­жне­має, оскіль­ки ці спо­лу­ки у во­ді не роз­чи­ня­ю­ться. Ця ка­та­стро­фа не­сла біль­ше пси­хо­ген­ну не­без­пе­ку. Са­жа осі­да­ла на пар­ка­нах, ро­сли­нах, це ля­ка­ло лю­дей, мо­жли­во, на­віть до­во­ди­ло до па­ні­чно­го ста­ну. Але всі за­бру­дне­н­ня мо­жна зми­ти. До сло­ва, не так дав­но ми про­во­ди­ли ана­ліз вмі­сту шкі­дли­вих ре­чо­вин у ґрун­ті та у ро­сли­нах нав­ко­ло ве­ли­ких під­при­ємств, зокре­ма у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Там рі­вень кан­це­ро­ге­нів зна­чно ви­щий, ні­жза­раз у Ва­силь­ко­ві».

На дум­ку на­у­ков­ця, цьо­го­рі­чний вро­жай ціл­ком без­пе­чний для спо­жи­ва­н­ня. Єди­на про­бле­ма — пі­сля три­ва­ло­го про­ми­ва­н­ня за­бру­дне­ні пло­ди ста­ють не­при­да­тни­ми для про­да­жу. З ме­тою по­пе­ре­дже­н­ня ма­те­рі­аль­ної шко­ди пра­во­за­хи­сник Ле­о­нід Си­ва­ков ра­дить на­се­лен­ню звер­та­ти­ся з по­зов­ни­ми за­ява­ми про від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків. «Зі сво­го бо­ку ми пра­цю­ва­ти­ме­мо у на­прям­ку по­зо­вів, — роз­по­від­ає пан Ле­о­нід. — Ми го­то­ві на­да­ти не­об­хі­дну кіль­кість юри­стів та до­по­мог­ти лю­дям ді­я­ти так, щоб по­зо­вів бу­ло яко­мо­га біль­ше. Якщо це пев­ний май­но­вий актив, від­по­від­но він ко­мусь на­ле­жить. Цей актив згорів, і вла­сник за­знав зби­тків. Але наслідки ці­єї «бі­ди вла­сни­ка» тор­кну­ли­ся усіх лю­дей, які жи­вуть по­руч. Ме­ні осо­би­сто не шко­да вла­сни­ка на­фто­ба­зи. Він мав би сам по­тур­бу­ва­ти­ся про своє май­но. Але мі­сце­вих ме­шкан­ців шко­да, бо во­ни — за­ру­чни­ки си­ту­а­ції. За­раз ми з юри­ста­ми ана­лі­зу­є­мо про­бле­му і ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб кри­ти­чна ма­са лю­дей, яка звер­не­ться до нас, отри­ма­ла пра­во­вий за­хист. За чин­ним за­ко­но­дав­ством скла­дно до­ве­сти шко­ду від те­хно­ген­ної ка­та­стро­фи для здо­ров’я лю­ди­ни, але шко­ду для по­сі­ву ми мо­же­мо оці­ни­ти кіль­кі­сно. Це бу­де пер­шим кро­ком».

На­га­да­є­мо, по­же­жа у Ва­силь­ко­ві роз­по­ча­ла­ся 8 черв­ня по обі­ді. Ви­го­ра­н­ня три­ва­ло про­тя­гом дев’яти діб. На­ра­зі, за да­ни­ми ДСНС, во­гонь пов­ні­стю зу­пи­не­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.