Ро­бот на пів­став­ки...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ро­бот-андроїд на ім’я Pepper (з анг. — Пе­рець) на кон­фе­рен­ції у мі­сті Чі­ба, Япо­нія, роз­дає сер­ве­тки. Тут він ви­ко­нує роль пра­ців­ни­ка на пів­став­ки, йде­ться в опи­сі до фо­то­гра­фії.

За­га­лом же Pepper — це пер­ший ро­бот, який «зчи­тує» люд­ські емо­ції, а от­же мо­же пов­но­цін­но ко­му­ні­ку­ва­ти з лю­дьми. Япон­ський те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ний опе­ра­тор SoftBank ра­зом з фран­цузь­кою ком­па­ні­єю-ро­зро­бни­ком ро­бо­тів Aldebaran Robotics пред­ста­ви­ли лю­ди­но­по­ді­бно­го ро­бо­та, який мо­же ви­ко­ну­ва­ти рі­зні ро­лі — від по­мі­чни­ка, ня­ні, про­мо­у­те­ра до про­дав­ця в ма­га­зи­ні, ще ми­ну­ло­го ро­ку. Але у про­даж андроїд-по­мі­чник на­ді­йшов ли­ше у лю­то­му цьо­го ро­ку.

Ро­бот ви­ко­ри­сто­вує но­ві­тні те­хно­ло­гії для роз­пі­зна­ва­н­ня мо­ви, же­стів, мі­мі­ки лю­ди­ни і на­віть мо­же оці­ни­ти емо­цій­ний стан спів­ро­змов­ни­ка по то­ну го­ло­су та ін­то­на­ці­ях. Це дає змо­гу йо­му аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти, а от­же на­бли­жає спіл­ку­ва­н­ня ан­дро­ї­да з лю­дьми до природного і не­ви­му­ше­но­го. Ви­со­та Pepper ста­но­вить 1,2 ме­три. Ін­фор­ма­ції про нав­ко- ли­шній світ він зби­рає за до­по­мо­гою двох ка­мер, чо­ти­рьох мі­кро­фо­нів і 19 сен­со­рів. Зав­дя­ки скла­дно­му при­строю су­гло­бів рук і шиї, Pepper мо­же же­сти­ку­лю­ва­ти і ру­ха­ти го­ло­вою так, що має ви­гляд жи­вої істо­ти. За­ря­ду аку­му­ля­то­ра ро­бо­ту ви­ста­чає на 12 го­дин.

По­за­як розробники одра­зу акцен­ту­ва­ли на то­му, що Pepper ціл­ком мо­же за­мі­ни­ти де­яких пра­ців­ни­ків, йо­го ці­на нав­ди­во­ви­жу не­ве­ли­ка, як для ро­бо­та — 1930 до­ла­рів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.