Остро­ви те­пер пла­тні

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На Тру­ха­но­во­му остро­ві си­сте­ма пла­тно­го про­їзду для ав­то­ма­шин уже пра­цює, а Гі­дро­парк до цьо­го го­ту­є­ться. Ди­ре­ктор КП «Ки­їв­транс­пар­ксер­віс» Во­ло­ди­мир Пер­шин на сво­їй сто­рін­ці у со­цме­ре­жі по­яснив ки­я­нам, що для цьо­го «по­ста­ви­ли два шла­гба­у­ми, під­ве­ли еле­ктри­ку, вста­но­ви­ли бі­о­ту­а­ле­ти, ор­га­ні­зу­ва­ли ав­то­сто­ян­ку. Шість спів­ро­бі­тни­ків ці­ло­до­бо­во чер­гу­ють на пун­кті про­пу­ску. Оскіль­ки острів є зо­ною від­по­чин­ку, для тих, хто ту­ди при­їжджає са­ме відпочивати, цьо­го ро­ку ор­га­ні­зу­ва­ли про­їзд мар­шру­ткою. Без­ко­штов­ний! 50 гри­вень сьо­го­дні пла­тять тіль­ки ті, хто не хо­че за­ли­ша­ти своє ав­то на пар­ков­ці. Усі во­ни отри­му­ють ка­со­вий чек».

Для спів­ро­бі­тни­ків баз, які роз­та­шо­ва­ні на остро­ві, спортс­ме­нів, які там тре­ну­ю­ться, а та­кож пер­со­на­лу і те­хні­чно­го транс­пор­ту бу­де за­без­пе­че­но без­ко­штов­ний про­їзд. Для цьо­го во­ни ма­ють отри­ма­ти спе­цпе­ре­пус­тки. А отри­ма­ні за про­їзд ко­шти пі­дуть на ро­бо- ту про­пу­скно­го пун­кту: опла­ту еле­ктро­енер­гії, об­слу­го­ву­ва­н­ня біо­ту­а­ле­тів, утри­ма­н­ня мар­шру­ток, зар­пла­ту спів­ро­бі­тни­ків та ін­ші по­тре­би.

Гі­дро­парк теж не­вдов­зі має отри­ма­ти свій КПП, зі шла­гба­у­мом, ці­ло­до­бо­вим ві­део­спо­сте­ре­же­н­ням і ка­со­вим апа­ра­том. В’їзд так са­мо ста­но­ви­ти­ме 50 гри­вень. Усе це за­для то­го, щоб обме­жи­ти рух ав­то­мо­бі­лів дво­ма зе­ле­ни­ми зо­на­ми. Про­те, на дум­ку еко­ло­га Оле­ксан­дра Со­ко­лен­ка, для цьо­го тре­ба ді­я­ти тро­хи жорс­ткі­ше, при­мі­ром, в’їзд на оби­два об’єкти до­зво­ли­ти ли­ше спе­цтранс­пор­ту: по­же­жним, «швид­ким» то­що.

— Я так ро­зу­мію: щоб обме­жи­ти кіль­кість ав­то­мо­бі­лів на Тру­ха­но­во­му остро­ві й убез­пе­чи­ти ве­ло­си­пе­ди­стів, яких там на ви­хі­дних ду­же ба­га­то, бо ж на­че обла­дна­ли для них ве­ло­до­ріж­ку, за­про­ва­ди­ли пла­ту за в’їзд, — ка­же еко­лог. — Але ті, хто за­пла­тив 50 гри­вень, все одно га­ня­ють, як і ра­ні­ше. Як­би пра­ців­ни­ки мі­лі­ції штра­фу­ва­ли їх за пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті або по­ру­ше­н­ня фі­ксу­ва­ли вста­нов­ле­ні ві­део­ка­ме­ри, був би ре­зуль­тат, але цьо­го до­сі не­має, то­му що­до за­хо­дів без­пе­ки не ба­чу сут­тє­во­го про­гре­су. Дру­га про­бле­ма — спе­цпе­ре­пус­тки для лю­дей, які там пра­цю­ють. Бу­ло за­яв­ле­но про 500 та­ких за­явок, але там не­має стіль­ки за­кла­дів, щоб пра­цю­ва­ло так ба­га­то осіб. Що ж до Гі­дро­пар­ку, то при в’їзді ра­ні­ше си­ді­ли якісь лю­ди, які бра­ли гро­ші за про­їзд із ко­жної ма­ши­ни. І ні­хто не знав, ку­ди во­ни йдуть. Для 90% во­ді­їв це не бу­де сти­му­лом пе­ре­сі­сти на ве­ло­си­пед чи ін­ший еко­транс­порт, як цьо­го хо­че мі­сце­ва вла­да. Як на ме­не, тре­ба вза­га­лі пе­ре­кри­ти в’їзди на Тру­ха­нів та До­ло­бе­цький остро­ви, бо Гі­дро­парк — це ре­гіо­наль­ний ланд­ша­фтний парк, об’єкт при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.