10 міль­йо­нів, 9 ро­ків – де ре­зуль­тат?

Укра­ї­на не спро­мо­гла­ся пе­ре­йти на ци­фро­ве мов­ле­н­ня всу­пе­реч між­на­ро­дній уго­ді

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Цьо­го ти­жня, а са­ме 17 черв­ня, Укра­ї­на ма­ла пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від ана­ло­го­во­го мов­ле­н­ня і пе­ре­йти на ци­фро­вий стан­дарт. Ця да­та бу­ла об­умов­ле­на ще 9 ро­ків то­му у між­на­ро­дній ре­гіо­наль­ній уго­ді «Же­не­ва-2006», яку на­ша кра­ї­на за­твер­ди­ла ли­ше 2010 ро­ку. За цей час спра­ва да­лі ство­ре­н­ня про­е­ктів ци­фро­вих муль­ти­пле­ксів ви­клю­чно на па­пе­рі і про­ве­де­н­ня ло­каль­них екс­пе­ри­мен­тів не пі­шла. Чо­му?

«2005 ро­ку актив­но від­бу­ва­ла­ся роз­роб­ка За­ко­ну «Про те- ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня» у но­вій ре­да­кції. Не­спо­ді­ва­но для ме­діа-рин­ку 12 сі­чня 2006 ро­ку за­кон був ухва­ле­ний без ура­ху­ва­н­ня осо­бли­во­стей пе­ре­хо­ду на ци­фро­ве мов­ле­н­ня і по­ло­жень кон­фе­рен­ції «Же­не­ва-2006», яка у цей час іще три­ва­ла», — при­га­дує

Та­ким чи­ном но­ва ре­да­кція за­ко­ну ство­ри­ла «галь­мів­ний шлях» для пе­ре­хо­ду із ана­ло­го­во­го мов­ле­н­ня на ци­фро­ве. Але ми все ще ма­ли 9 ро­ків на ре­фор­му­ва­н­ня те­ле­ра­діо­про­сто­ру. Згі­дно з же­нев­ською уго­дою Укра­ї­на ма­ла бу­ти роз­по­ді­ле­на на 81 ци­фро­ву зо­ну, яка б на­да­ва­ла ко­ри­сту­ва­чам які­сний ци­фро­вий си­гнал. Але зру­ше­н­ня на­справ­ді від­бу­ва­ли­ся спо­ра­ди­чно і ли­ше у... трьох зо­нах.

Най­біль­ша від­по­від­аль­ність за впро­ва­дже­н­ня ефір­но­го ци­фро­во­го мов­ле­н­ня в Укра­ї­ні бу­ла по­кла­де­на на На­ціо­наль­ну ра­ду з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня. Про­те, за сло­ва­ми ме­діа-екс­пер­тів, всі спро­би На­цра­ди про­ве­сти цю ре­фор­му про­ва­ли­ли­ся. Еко­но­мі­чна кри­за 2008 ро­ку сут­тє­во ско­ро­ти­ла ви­да­тки держ­бю­дже­ту, і на про­гра­му пе­ре­хо­ду на ци­фру, за­твер­дже­ну Ка­бмі­ном, бу­ло ви­ді­ле­но всьо­го 10 міль­йо­нів гри­вень. Ре­шту ко­штів тре­ба бу­ло шу­ка­ти у при­ва­тних ін­ве­сто­рів. Звід­си і «не­стан­дар­тні рі­ше­н­ня», як на­звав дії сво­їх по­пе­ре­дни­ків ни­ні­шній член На­цра­ди Гри­го­рій Шверк, ко­ли ко­ли­шні пред­став­ни­ки дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра пі­шли на «пев­ні до­мов­ле­но­сті» з те­ле­ка­на­ла­ми, спо­ну­ка­ю­чи їх ство­рю­ва­ти ци­фро­ві муль­ти­пле­кси. Ре­зуль­та­ти цих до­мов­ле­но­стей, як і всьо­го, що від­бу­ва­є­ться не в пра­во­во­му по­лі, ли­ше по­гір­ши­ли стан укра­їн­сько­го ме­діа-про­сто­ру.

ме­ді­а­ю­рист Ін­сти­ту­ту Ме­діа Пра­ва Ігор РОЗКЛАДАЙ.

За­кін­че­н­ня на 18-й стор.

КА­РИ­КА­ТУ­РА ДМИ­ТРА БОН­ДА­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.