Звіль­ніть... сло­нів!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Го­лов­ною за­да­чею цьо­го не­о­фі­цій­но­го свя­та — Дня сло­нів, за­сно­ва­но­го 2009 ро­ку, є за­клик до звіль­не­н­ня цих тва­рин із не­во­лі. Цьо­го дня в ба­га­тьох зоо­пар­ках сві­ту від­бу­ва­ю­ться про­сві­тни­цькі за­хо­ди, на яких мо­жна ді­зна­ти­ся про не­су­мі­сність жит­тє­во­го се­ре­до­ви­ща зоо­пар­ків та цир­ків із по­тре­ба­ми цих ро­зум­них ве­ле­тнів.

Тож­по­ді­бну істо­рію маю і я. За вже зви­чним для ме­не збі­гом об­ста­вин, я про­чи­та­ла її за день до тра­ге­дії у Тбі­лі­сі й там­те­шньо­му зоо­пар­ку зокре­ма. Це істо­рія про сло­ни­ху Тайк.

Тайк спі­йма­ли у ди­кій при­ро­ді й від­ве­зли до США для цир­ко­вої ро­бо­ти. 1994 ро­ку, пі­сля двад­ця­ти ро­ків не­во­лі, ве­ли­че­зне тер­пі­н­ня Тайк ви­чер­па­ло­ся, і во­на вте­кла пря­мо під час ви­сту­пу, вбив­ши сво­го дре­си­ру­валь­ни­ка і змі­та­ю­чи все на сво­є­му шля­ху. По­лі­цей­ські ви­стре­ли­ли в неї 86 ра­зів, перш ні­жво­на по­мер­ла...

Ді­знав­шись цю істо­рію, а по­тім ці­кав­ля­чись до­лею тва­рин у зоо­пар­ку Тбі­лі­сі, я не ма­ла спо­кою від та­ко­го пи­та­н­ня: чи ма­є­мо пра­во ми, лю­ди ХХІ сто­лі­т­тя, що нам зав­дя­ки осві­тнім пе­ре­да­чам ціл­ком до­сту­пна мо­жли­вість ба­чи­ти жи­т­тя ди­ких тва­рин, «як на до­ло­ні», три­ма­ти жи­вих істот у зоо­пар­ках та цир­ках? Три­ма­ти, по­при те, що не мо­же­мо вбе­рег­ти їх?

Вар­вар­ська тра­ди­ція, що яки­мось чи­ном до­сі збе­ре­гла­ся, має бу­ти за­бу­та. Бе­ре­жі­мо все жи­ве! І від нас са­мих теж.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.