Про «са­ні­тар­ну брид­кість»,

Або Як Укра­ї­на «во­ює» з... кра­ї­ною «ле­кто­рів»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­ди­мЛУБЧАК, Ан­на СВЕНТАХ, «День»

У Ки­є­ві з 2 до 5 ли­пня три­ва­ти­ме ле­кто­рій Віль­ної шко­ли жур­на­лі­сти­ки. Як се­бе по­зи­ціо­нує ця ор­га­ні­за­ція — недержавна осві­тня уста­но­ва з екс­пе­ри­мен­таль­ним під­хо­дом до на­вча­н­ня. «Віль­на шко­ла ста­ла ве­ли­кою до­слі­дни­цькою лабораторією у сфе­рі ме­діа і за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, — йде­ться на їхньо­му сай­ті, й окре­мо на­го­ло­шу­є­ться: — з 2012 ро­ку во­на пра­цює для «змі­ни ме­дій­но­го ланд­ша­фту су­спіль­ства, під­го­тов­ки но­во­го по­ко­лі­н­ня про­гре­сив­них ме­діа-ме­не­дже­рів, ре­да­кто­рів і жур­на­лі­стів, май­стрів текс­ту». Змі­ню­ва­ти «ме­дій­ний ланд­шафт» ку­ра­тор про­е­кту «з екс­пе­ри­мен­таль­ним під­хо­дом», по­літ­те­хно­лог Дми­тро Ра­і­мов пла­нує, зви­чай­но ж, не без­ко­штов­но, а за 1600 грн із ко­жно­го уча­сни­ка. І, су­дя­чи з ре­кла­ми, охо­чих із бо­ку укра­їн­ських «мо­лод­ших ко­лег» по­вчи­ти­ся зна­йде­ться чи­ма­ло. Якщо кіль­ка ро­ків то­му ді­яль­ність ці­єї «шко­ли» не при­вер­та­ла до се­бе осо­бли­вої ува­ги в ме­ді­а­про­сто­рі, то цьо­го ро­ку ор­га­ні­за­ція ви­кли­кає ба­га­то за­пи­тань. «Фейсбук» та ін­ші со­ці­аль­ні ме­ре­жі бу­кваль­но за­шка­лює за­кли­ком: « за­пи­ші­ться на май­стер­клас», під­тя­гу­ю­чи під пост як ілюстрацію фо­то «зі­рок»... ро­сій­ської жур­на­лі­сти­ки. За­га­лом ле­кто­ра­ми про­е­кту ви­сту­па­ють по­над три де­ся­тки ме­дій­ни­ків із кра­ї­ни-оку­пан­та, біль­шість із яких не ви­сло­ви­ли­ся пу­блі­чно що­до ане­ксії Ро­сі­єю Кри­му та при­су­тно­сті фа­кто­ру агре­со­ра на схо­ді Укра­ї­ни. Як спри­йма­ти той факт, що з РФ у Ки­їв за­про­шу­ють де­ся­тки ле­кто­рів, які на­зи­ва­ють Крим ро­сій­ським (Га­ли­на Тим­чен­ко), а ре­пор­те­ри їхніх ви­дань акре­ди­то­ва­ні в «ДНР» та «ЛНР» («Рус­ский ре­пор­тер » — го­лов­ний ре­да­ктор Ві­та­лій Лей­бін)?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.