Укра­ї­на: сві­то­вий ди­скурс

Ко­ре­спон­дент Gazeta Wyborcza Пьотр Ан­дру­се­чко — про ма­ні­пу­ля­ції у ЗМІ та за­си­л­ля «рус­ско­го ми­ра» в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Пьотр Ан­дру­сє­чко — поль­ський жур­на­ліст, який уже дав­но пра­цює в кон­текс­ті «укра­їн­сько­го пи­та­н­ня». Він — ко­ре­спон­дент Gazeta Wyborcza в Укра­ї­ні, при­їжджав сю­ди по­стій­но ще з кін­ця 90-х, до­слі­джу­вав ста­нов­ле­н­ня по­лі­ти­ко­о­лі­гар­хі­чної си­сте­ми і на­віть на­пи­сав що­до цьо­го кіль­ка ста­тей для за­хі­дних ЗМІ. Із по­ча­тку Май­да­ну актив­но ви­сві­тлю­вав по­дії у Ки­є­ві, по­тім — пи­сав ре­пор­та­жі з Кри­му та схо­ду, які ча­сто Gazeta Wyborcza роз­мі­щу­ва­ла на пер­шій шпаль­ті. Окрім то­го, Пьотр Ан­дру­сє­чко — го­лов­ний ре­да­ктор «Укра­їн­сько­го жур­на­лу», який ви­да­є­ться у Пра­зі. Та­ке за­ці­кав­ле­н­ня на­шою кра­ї­ною поль­ським жур­на­лі­стом не див­не — у па­на Ан­дру­сє­чка укра­їн­ське ко­рі­н­ня. Ми зу­стрі­ли­ся з ним на ІІІ Львів- сько­му ме­діа-фо­ру­мі, щоб обго­во­ри­ти мі­сце Укра­ї­ни в єв­ро­пей­сько­му га­зе­тно­му ди­скур­сі та чи мо­же сьо­го­дні­шня си­ту­а­ція на схо­ді від­кри­ти очі За­хо­ду на про­бле­му «рус­ско­го ми­ра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.