10 міль­йо­нів, 9 ро­ків – де ре­зуль­тат?

Укра­ї­на не спро­мо­гла­ся пе­ре­йти на ци­фро­ве мов­ле­н­ня всу­пе­реч між­на­ро­дній уго­ді

Den (Ukrainian) - - Преc-клуб «дня» -

укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів уза­га­лі, — вва­жає ме­ді­а­ю­рист Ігор Розкладай. — Це сти­му­лює жи­те­лів ку­пи­ти су­пу­тни­ко­ві та­ріл­ки з віль­ним па­ке­том про­грам, які до­ста­тньо силь­но за­пов­не­ні ро­сій­ськи­ми те­ле­ка­на­ла­ми». В умо­вах ін­фор­ма­цій­ної вій­ни та­кий стан справ гра­ни­чить з ка­пі­ту­ля­ці­єю. Ці­ка­во, що в та­ко­му ра­зі бу­де ро­би­ти Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки?..

З чо го ж у цій си ту а ції про по - ну ють по чи на ти ме ді аек с пер ти? Акціо­ну­ва­ти ком­па­нію «Зе­он­буд», щоб йо го ак ці о не ра ми ста ли най - біль­ші те­ле­ві­зій­ні ком­па­нії та дер­жа­ва, ство­ри­ти аль­тер­на­ти­ву «Зе­он­бу­ду» і про­лі­цен­зу­ва­ти стру­кту­ру як опе ра то ра- про вай де ра циф - ро­во­го те­ле­ба­че­н­ня Кон­цер­ну РРТ, за­про­ва­ди­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ван- за­без пе чи ти циф ро ви ми прий ма - ча ми не за мож ні вер ст ви на се лен - ня, на­ла­го­ди­ти ви­пуск при­йма­чів укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, про­ве­сти ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію про пе­ре­хід на ци­фро­ве мов­ле­н­ня.

Не дар ма « Ін­тер » так ви бо - рю­вав про дов жен ня лі цен зії на ці­ло до бо ве ефір не ана ло го ве мов - лен ня і та ки до бив ся йо го. « До ки дер жа ва не мо же за без пе чи ти всі не об хід ні умо ви для пе ре хо ду на ци­фру — мов лять ана ло го ві мов - ни­ки, — го­во­рить го­ло­ва На­цра­ди Юрій АР­ТЕ МЕН КО. — То му « Ін­те ру » про дов же но ана ло го ве мов­ле­н­ня до мо­мен­ту пе­ре­хо­ду на ци­фро­ве, хо­ча лі цен­зія за фа­ктом ви да на на сім ро ків » . І зда єть ся, ця циф ра більш на бли же на до ре­аль­но­сті що­до від­клю­че­н­ня ана­ло-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.