Без са­мо­об­ма­ну...

Чи зда­тна Укра­ї­на за­хи­сти­ти лю­дей на те­ри­то­рі­ях, які во­на не кон­тро­лює?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Спро­би пе­ре­бу­ва­ти між­вій­ною й ми­ром, піджив­лю­ва­ти еко­но­мі­чно сво­їх про­тив­ни­ків яв­но ви­чер­па­ли се­бе. Та й вла­да Укра­ї­ни на­ре­шті усві­до­ми­ла, що не вар­то ви­ко­ну­ва­ти план Пу­ті­на й го­ду­ва­ти ро­сій­ські се­па­ра­тист­ські ан­кла­ви, до­по­ма­га­ю­чи їм го­ту­ва­ти­ся до подаль­шо­го на­сту­пу про­ти нас. Ось ці об­ста­ви­ни й зму­си­ли дер­жав­не ке­рів­ни­цтво прийня­ти рі­ше­н­ня про еко­но­мі­чну бло­ка­ду тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій. І хо­ча від рі­ше­н­ня до ви­ко­на­н­ня — ди­стан­ція ве­ли­че­зно­го роз­мі­ру, ре­а­кція гро­мад­сько­сті не за­ба­ри­ла­ся. Пер­ши­ми, як зав­жди, від­ре­а­гу­ва­ли про­фе­сій­ні гу­ма­ні­сти — «як мо­жна, там же на­ші лю­ди!» То що ж те­пер, усю Укра­ї­ну по­ста­ви­ти на ко­лі­на пе­ред «ДНР» і «ЛНР» на тій під­ста­ві, що там на­ші лю­ди?

У КРИ­МУ ВСЕ МЕН­ШЕ ГРО­МА­ДЯН УКРА­Ї­НИ

На ка­на­лі ICTV у про­гра­мі «Сво­бо­да сло­ва» якраз і обго­во­рю­ва­ли бло­ка­ду оку­по­ва­них те­ри­то­рій. Пу­блі­ка при го­ло­су­ван­ні по­ді­ли­ла­ся на дві не­рів­ні гру­пи: 59% гля­да­чів у сту­дії під­три­ма­ли бло­ка­ду, а 41% ви­сту­пи­ли про­ти, при го­ло­су­ван­ні в Ін­тер­не­ті «за» ви­сту­пи­ли 77%, а не під­три­ма­ли дії уря­ду 22,8%.

Ба­га­то жур­на­лі­стів і по­лі­то­ло­гів кри ти ку ва ли за кон про кримсь ку віль ну еко но міч ну зо - ну, в ре зуль та ті яко го Крим узя - ли на про до воль че утри ман ня Укра ї ною, в кримсь ких ма га зи - нах пов но ук ра їнсь ких про дук - тів. Та ким чи ном ми зні ма є мо з Крем ля тур бо ту про про до воль че за без пе чен ня Кри му. Як по ві до - ми ла кримсь ка жур на ліс т ка Ва - лен ти на Са мар, за п’ ять остан ніх мі ся ців з Укра ї ни на оку по ва ний пів ос т рів бу ло по ста че но про дук - тів на 500 міль йо нів до ла рів США. За вдя ки Ки є ву Мос к ва в Кри­му по­чу­ва­є­ться ду­же ком­форт но. Ми ку пу є мо елек т ро енер гію в Ро сії й про да є мо її до Кри му за ниж чи ми ці на ми. А в цей час на пів ос т ро ві стає все мен ше гро ма - дян Укра ї ни і все біль ше ро сійсь - ких вій сь ко во служ бов ців.

Ві­це-спі­ке­ро­ві Вер­хов­ної Ра­ди Окса­ні Си­ро­їд жур­на­ліс­тка Оль­га Му са фі ро ва по ста ви ла за пи тан - ня: «Дон­бас — це наш се­ктор Га­за » — як ви до цьо го ста ви те ся? » Ма буть, па ні Му са фі ро ва де що пе ре біль ши ла сту пінь еру до ва - нос ті на ших по лі ти ків, оскіль ки сек тор Га за ні я ких особ ли вих емо цій у па ні Си ро їд не ви кли - кав. А я зго­ден з тим, що «ДНР» і « ЛНР » ( а не весь Дон бас!) дій с но схо жі на Га зу за од ні­єю ду же важ ли вою від мін ніс тю: у Га зі про ти Ізра ї лю не во юють війсь ка жод ної ви зна ної у сві то вій спіль - но ті дер жа ви. От як би там ре гу - ляр но ді яли єги пе­тсь кі ди ві зії, то ді мож на бу ло б уг ле ді ти щось спіль не з « ДНР » і « ЛНР » , але Єги пет від цьо го те ро рис тич но го ан­кла­ву сам пра­гне три­ма­ти­ся по­да лі.

До ре­чі, щой­но ці псев­до­ре­спу­блі­ки «ДНР» і «ЛНР» по­чи­на­ють бо­йо­ві дії, їм тре­ба пе­ре­кри­ва­ти все: во­ду, еле­ктри­ку, транс­порт­не спо­лу­че­н­ня, аб­со­лю­тно все. Це єди­не, що мо­же впли­ну­ти на ці банд­фор­му­ва­н­ня і їхніх ляль­ко­во­дів.

Пред с тав ник Опо зи цій но го бло ку Ва дим Ра би но вич ви го ло - сив зви­ну­ва­чу­валь­ний спіч про­ти вла­ди, яка ні­би­то хо­че по­зба­ви­ти­ся Дон ба су, аби він на ви бо рах не про го ло су вав за опо зи цію. Звіс - но, Ра би но вич про ти бло ка ди, й да­лі до­по­ма­га­ти­ме­мо За­хар­чен­ку й Пло­тни­цько­му утри­му­ва­ти їхні «ДНР» і «ЛНР». Пра­во­за­хи­сни­ця по ста ви ла по лум’ яно му об ви ну - ва че ві Ра би но ви чу за пи тан ня: як Укра ї на здат на за хис ти ти лю дей на те ри то рі ях, які во на не кон т - ро­лює?

Від­по­від­дю був ка­скад спе­ци­фі­чно­го й без­пре­дме­тно­го кра­сно­мов­ства на­ро­дно­го де­пу­та­та. Це бу­ла якась над­кон­цен­тро­ва­на су­міш ви­бу­хо­во­го по­пу­лі­зму й де­ма­го­гії.

Ва­лен­ти­на Самар за­пи­та­ла нар­де­па про йо­го став­ле­н­ня до за­ко­ну про віль­ну еко­но­мі­чну зо­ну в Кри­му, зав­дя­ки яко­му ве­дуть там свій бі­знес па­но­ве Косюк, Жва­нія, Фір­таш і Ахме­тов. Ва­дим Ра­би­но­вич зно­ву вдав­ся до сво­го фір­мо­во­го кра­сно­мов­ства...

Не ви­три­мав на­віть за­зви­чай стри­ма­ний і ло­яль­ний по­лі­то­лог Во­ло­ди­мир Фе­сен­ко, який ска­зав ора­то­ро­ві Опо­зи­цій­но­го бло­ку: «Ваш ви­ступ на­по­ло­ви­ну бре­хня, на­по­ло­ви­ну ма­ні­пу­ля­ція».

По­тім ви­сту­пав нар­деп від «Ба­тьків­щи­ни», жи­тель Дон­ба­су пан Ряб­чин, який ви­сло­вив­ся за подаль­ше го­ду­ва­н­ня «ДНР» і «ЛНР». Але де в чо­му він був пра­вий: у нас до­сі не­має ві­це-прем’єра з ре­ін­те­гра­ції оку­по­ва­них те­ри­то­рій, не­має пар­ла­мент­ської ко­мі­сії з цих пи­тань. На дум­ку Ряб­чи­на, Укра­ї­на має при­пи­ни­ти тор­гів­лю не ли­ше з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми («ДНР» і «ЛНР»), а й з оку­пан­том — Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю. Ряб­чин пра­вий і то­ді, ко­ли ска­зав, що Хар­ків вря­ту­ва­ли, а До­нецьк і Лу­ганськ ки­їв­ська по­стмай­дан­на вла­да зда­ла, як зда­ла й Крим.

Справ­ді, у Хар­ко­ві бу­дів­лю ОДА, за­хо­пле­ну бо­йо­ви­ка­ми, взя­ли штур­мом, а в До­не­цьку й Лу­ган­ську зайня­ли­ся «ди­пло­ма­ті­єю» з мі­сце­ви­ми кру­ти­ми, зга­я­ли час і іні­ці­а­ти­ву, і все по­си­па­ло­ся.

НЕ­КО­РЕ­КТНЕ ПО­РІВ­НЯ­Н­НЯ

На ка на лі « 1+ 1 » у про гра мі «Пра­во на вла­ду» обго­во­рю­ва­ли ту са­му про­бле­ма­ти­ку бло­ка­ди. Спо­чат ку по го во ри ли про го рез віс ні мін­ські уго­ди, ве­ли­че­зне пре­зирст во до яких Кремль де мон­струє по­стій­но й більш ніж на­о­чно. Нар­деп від «На­ро­дно­го фрон­ту» Ан­тон Ге­ра­щен­ко за­сту­пив­ся за Мінськ і ска зав: « Ми хо ті ли Мінсь ком зу - пи­ни­ти Пу­ті­на, але вій­на не при­пи­ни­ла­ся. Пу­тін го­то­вий обмі­ня­ти Дон­бас на від­мо­ву Укра­ї­ни від Кри­му й при­пи­не­н­ня санкцій За­хо­ду. Але Укра­ї­на й За­хід на це не пі­дуть». При цьо­му Ге­ра­щен­ко не ви­клю­чив подаль­шу агре­сію Пу­ті­на про­ти Укра­ї­ни.

Ген­на­дій Кор­бан (ко­ман­да Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го) за­про­по­ну­вав по ча ти пе ре го во ри з Плот ниць - ким і За­хар­чен­ком. Див­но. Щось ста­ло­ся з по­зи­ці­єю Ко­ло­мой­сько­го? Ве­сти пе­ре­го­во­ри з ви­ще­на­зва­ни­ми фі­гу­ран­та­ми — все одно, що пе­ре­го­во­рю­ва­ти­ся не з са­мим Пу­ті ним, а з йо го во ді єм або ма са - жис том. Не вже ро зум ні Кор бан і Ко ло мойсь кий цьо го не ро зу мі - ють? Мо же, роз ра хо ву ють хит ро об ду ри ти Кремль за до по мо гою дон­ба­сів­ських «ші­сток»? Дні­про­пет ровсь ких хлоп ців по нес ло яв­но не ту­ди. Кор­бан по­рів­ню­вав по­дії на Дон­ба­сі з Че­чнею. Це не­ко­рек т не по рів нян ня. У Чеч ні був вну­трі­шній ро­сій­ський кон­флікт, в ме жах Ро сійсь кої Фе де ра ції. А на Дон ба сі во­ює про ти Укра ї ни Ро сія за учас тю сво­єї ту біль ної зброй­ної аген­ту­ри. І до­мо­ви­ти­ся з ці­єю аген ту рою окрім « га ря че улю­бле­но­го» Ко­ло­мой­ським (і га­ря че « люб ля чо го » йо го!) Пу ті на не­мо­жли­во. Та й Пло­тни­цький із За­хар­чен­ком да­ле­ко не са­мо­вбив­ці, щоб до зво ля ти со бі якусь фрон­ду про­ти Крем­ля. Кремль їх по ро див, він їх і... До нець кий і Лу­ган­ський «фю­ре­ри» не є окре­мою сто­ро­ною кон­флі­кту. Це ма­ріо­не­тки Мо­скви.

Остан ній скан даль ний фільм про Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, по­ка­за­ний по «1+1», свід­чить, що по­чу­т­тя об ра зи й по мсти на віть ду же ро­зум­ну лю­ди­ну мо­же по­зба­ви­ти здо ро во го глуз ду й здіб нос ті до ана­лі­зу. Це мо­же за­ве­сти вель­ми да ле ко, швид ко зни щив ши мо - раль­ний ка­пі­тал, який ство­рю­вав­ся так важ ко. У на род ній сві до - мос ті від лю бо ві до не на вис ті — один крок. Дні­про­пе­тров­ській ко­ман­ді не слід ба­лу­ва­ти­ся ри­зи­ко­ва­ни­ми альян­са­ми, що мо­жуть за­кін­чи­ти­ся ка­та­стро­фою і для них осо­би­сто, і для Укра­ї­ни.

На цьо му ба га то хто вже зго - рів, зок ре ма ві до ма урод жен ка Дні­про­пе­тров­ська, яка ро­ка­ми лі­пи ла свій ге ро їч ний об раз на ці о - наль­но­го лі­де­ра Укра­ї­ни, а по­тім ра­птом опу­сти­ла­ся до по­лі­ти­чних за гра вань з Пу ті ним, втра тив ши внас лі док ба га то го ло сів на пре - зи­дент­ських ви­бо­рах.

Утім, у про­гра­мі Шу­сте­ра во­на зно­ву бли­ща­ла, да­ю­чи май­стер­клас з пи­та­н­ня ко­му­наль­них та­ри­фів і ро­зі­рвав­ши ни­ні­шній уряд, як Ту­зик гріл­ку. Це ко­му­наль­не пи­та­н­ня — єди­ний шанс для Ти­мо­шен­ко по­вер­ну­ти­ся у ве­ли­ку по­лі­ти­ку. Су­дя­чи з усьо­го, во­на йо­го не упу­стить, а вла­да на­вряд чи змо­же їй пе­ре­шко­ди­ти, зва­жа­ю­чи на спе­ци­фі­ку ни­ні­шньої «ре­фор­ма­тор­ської» ді­яль­но­сті По­ро­шен­ка, Яце­ню­ка й іже з ни­ми. По­ро­шен­ко да­рем­но так бо­ї­ться до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, не­без­пе­ка мо­же при­йти з ін­шо­го бо­ку...

Уже є ко­му очо­ли­ти го­ло­дні й хо лод ні ма си, що збун ту ва ли ся. Тим па­че що на­род не­за­ба­ром по­чне лю би ти ни ніш ню вла ду так са­мо га­ря­че, як і по­пе­ре­дню. Лю­ди де­да­лі го­стрі­ше від­чу­ва­ють, що їх на хаб но об ма ню ють скрізь і в усьо му. Остан ній ви па док з вте - чею нар­де­па Сер­гія Клю­є­ва — хі­ба не пуб ліч не зну щан ня над ук - ра­їн­ським су­спіль­ством? Прав­ля­чій ко­ман­ді те­пер за­ли­ши­ло­ся ли­ше по са ди ти за гра ти ком ба та Мель ни чу ка, який во ю вав за Укра ї ну на схо ді, щоб кра ї ні все ста ло оста точ но зро зу мі ло з уяв - лен ня ми вла ди про спра вед ли - вість і нор­му.

ГРІ­ЗНЕ ПО­ПЕ­РЕ­ДЖЕ­Н­НЯ

Шус тер ор га ні зу вав два те ле - мо­сти — з Лу­цьком і Кр­ама­тор­ськом. До ре­чі, жи­те­лі дон­ба­сів­сько­го міс та при єм но зди ву ва ли гар - ною укра­їн­ською мо­вою, ще раз по­ка­зав­ши, що на­род у нас пра - виль ний, на від мі ну від вла ди. Але що по­ка­зо­во (Шу­стер при­ся - гав­ся, що він тут ні до чо­го), і се­ред во­ли­нян, і се­ред до­неч­чан ви­я­ви­ло­ся ба­га­то лю­дей, які ба­чать свій по ря ту нок від над важ ких умов жи­т­тя ви­клю­чно в... Юлії Ти­мо­шен­ко.

Ось це для По­ро­шен­ка, Яце­ню­ка грі­зне по­пе­ре­дже­н­ня. По­за­фра­кцій­ний нар­деп Сер­гій Міщенко за­кли­кав Юлію Ти­мо­шен­ко ви­йти з ко­а­лі­ції й пе­ре­йти в опо­зи­цію. Про­по­зи­цію во­на від­ки­ну­ла, спра­ве­дли­во по­слав­шись на во­єн­ний час і не­ба­жа­н­ня бу­ти по­ряд з Опо­зи­цій­ним бло­ком. Уре­шті-решт Ти­мо­шен­ко ви­не­сла свій вер­дикт, який ви­кли­кав спів­чу­тли­ве став­ле­н­ня й на­віть під­трим­ку пу­блі­ки: ни­ні­шня со­ці­аль­но-еко­но­мі­чна стра­те­гія вла­ди від по­ча­тку по­ро­чна, про­валь­на й без­глу­зда, її слід тер­мі­но­во мі­ня­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.