До­не­цьке ТБ. У по­шу­ках по­зи­ти­ву

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Як від­ро­джу­є­ться дер­жав­не те­ле­ба­че­н­ня схо­ду Укра­ї­ни?

На­при­кін­ці лю­то­го До­не­цька обла­сна дер­жав­на те­ле­ра­діо­ком­па­нія за­пра­цю­ва­ла у те­сто­во­му ре­жи­мі. В ана­ло­го­вих ча­сто­тах мов­ле­н­ня си­гнал іде на Ма­рі­у­поль та Кра­сно­ар­мійськ, у ци­фро­во­му па­ке­ті во­но охо­плює ін­ші мі­ста До­не­цької обла­сті й кра­ї­ни за­га­лом. До пов­но­цін­ної ро­бо­ти у ОТРК пла­ну­ють пе­ре­йти вже у ли­пні. На­га­да­є­мо, що за­раз ком­па­нія ба­зу­є­ться у мі­сті Кр­ама­тор­ську До­не­цької обла­сті. Як роз­по­ві­ли «Дню» на те­ле­ка­на­лі, во­ни пра­гнуть охо­пи­ти зокре­ма те­ри­то­рії, під­кон­троль­ні бо­йо­ви­кам «ДНР». Що­прав­да, ре­сур­сів у ком­па­нії обмаль: жур­на­лі­сти ви­ко­ри­сто­ву­ють вла­сну те­хні­ку, ін­ші ме­діа ді­ля­ться з ни­ми кон­тен­том. Втім, ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра До­не­цької обла­сної дер­жав­ної ТРК Ві­ктор Пі­длі­сний на­ла­што­ва­ний по­ста­ви­ти ком­па­нію на но­ги по­при усі не­га­ра­зди. Но­вий ло­го­тип До­не­цької ОДТРК — «ДОТБ». Це роз­ши­фро­ву­є­ться як «до­не­цьке те­ле­ба­че­н­ня», чи­та­є­ться як «До те­бе!». У цьо­му де­ві­зі — кон­це­пція онов­ле­ної ком­па­нії, яка хо­че роз­ді­ля­ти з ау­ди­то­рі­єю усі тру­дно­щі й ра­до­сті. Що ще змі­ни­ло­ся у дер­жав­но­му те­ле­ба­чен­ні До­не­цької обла­сті — в ін­терв’ю з Ві­кто­ром ПІДЛІСНИМ.

— Як пра­цю­ва­ти­ме До­не­цька обла­сна дер­жав­на ТРК у пов­но­му ре­жи­мі?

— Ще сім міст не­за­ба­ром під­клю­ча­ю­ться до ана­ло­го­вої ме­ре­жі — за­раз там ве­дуть від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти. Не хо­чу на­зи­ва­ти ці мі­ста, щоб не за­шко­ди­ли во­ро­ги. Най­ближ­чим ча­сом вся те­ри­то­рія До­не­цької обла­сті, під­кон­троль­на Укра­ї­ні, бу­де по­кри­та си­гна­лом ана­ло­го­во­го те­ле­ба­че­н­ня — чо­го не бу­ло ні­ко­ли. Ра­ні­ше си­гнал роз­по­всю­джу­вав­ся з До­не­цька, і не охо­плю­вав всьо­го ре­гіо­ну. У Кр­ама­тор­ську не ди­ви­ли­ся до­не­цьке дер­жав­не те­ле­ба­че­н­ня, а за­раз див­ля­ться у па­ке­ті ка­бель­но­го опе­ра­то­ра. Зго­дом у Кр­ама­тор­ську до­не­цьке дер­жав­не ТБ бу­де і в ана­ло­гу.

Ми укла­да­є­мо уго­ди з ка­бель­щи­ка­ми, від­нов­лю­є­мо ана­ло­го­ве мов­ле­н­ня, вста­нов­лю­є­мо те­ле­ві­зій­ні пе­ре­да­ва­чі. Нам дав­но до­по­ма­га­ють — Кон­церн ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку та те­ле­ба­че­н­ня і ком­па­нія «Зе­он­буд», яка за­йма­є­ться ци­фро­вим мов­ле­н­ням, до них під­клю­чи­ла­ся На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня. — Чим за­пов­ню­є­те свої ефі­ри? — Дер­жав­ний ко­мі­тет те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня ор­га­ні­зу­вав під­трим­ку від обла­сних дер­жав­них ТРК. Ре­гіо­наль­ні ком­па­нії — зокре­ма, з Ми­ко­ла­їв­ської, Львів­ської, Він­ни­цької, Іва­но-Фран­ків­ської обла­стей — на­да­ли нам свої про­гра­ми. Це пе­ре­да­чі со­ці­аль­но­го спря­му­ва­н­ня, ди­тя­чі. Зав­дя­ки цій під­трим­ці у нас ду­же ба­га­то кон­тен­ту, і ме­шкан­ці До­не­цької обла­сті мо­жуть по­ба­чи­ти всю свою кра­ї­ну. Та­кож ми спів­пра­цю­є­мо з Гро­мад­ським ра­діо, Гро­мад­ським те­ле­ба­че­н­ням, ра­діо­стан­ці­єю Deutsche Welle — це сто­су­є­ться ін­фор­ма­цій­них бло­ків.

— А як спів­пра­цю­є­те з ін­ши­ми ЗМІ?

— На­при­клад, у Гро­мад­сько­го те­ле­ба­че­н­ня є обла­дна­н­ня та лю­ди. Ми обго­во­рю­є­мо те­ма­ти­ку, яка нас ці­ка­вить, во­ни до­по­ма­га­ють з сю­же­та­ми. У ви­пад­ку з Гро­мад­ським ра­діо ви­ко­ри­сто­ву­є­мо їхній кон­тент. З ін­ши­ми ко­ле­га­ми та­кож до­мов­ля­є­мо­ся про спіль­ну ро­бо­ту. Якщо тра­пля­є­ться, що у нас не­має ка­ме­ри, а во­на опе­ра­тив­но по­трі­бна, мо­же до­по­мог­ти те­ле­ка­нал «Укра­ї­на».

На­да­лі роль цих ме­діа бу­де змен­шу­ва­ти­ся, бо ми пе­ре­хо­ди­ти­ме­мо на актив­не ви­ро­бни­цтво вла­сно­го про­ду­кту. Але за­раз ду­же вдя­чні цим ко­ле­кти­вам, бо во­ни, по су­ті, ви­ко­ну­ють на­шу ро­бо­ту. Адже за­раз у нас не­до­ста­тньо вла­сно­го кон­тен­ту, то­му що у нас май­же не­має те­хні­ки.

— Як ви­рі­шу­є­те цю про­бле­му з те­хні­кою?

— У нас ре­сур­сів на сьо­го­дні — нуль. На­ра­зі очі­ку­є­мо від дер­жа­ви обі­ця­них ко­штів на за­ку­пів­лю основ­них те­хні­чних за­со­бів. На ка­на­лі, на­при­клад, не­має комп’юте­рів для бух­гал­те­рії, жо­дної дру­ку­валь­ної те­хні­ки, на­віть стіль­ців. Але ми не че­ка­є­мо, до­ки нам все на­да­дуть. За до­по­мо­гою ко­лег та пар­тне­рів орен­ду­є­мо пе­ре­да­валь­ну те­хні­ку, яка до­зво­ляє по­ши­рю­ва­ти си­гнал. На­ші опе­ра­то­ри, які ви­їха­ли з До­не­цька, ма­ють вла­сні ка­ме­ри, які не шко­ду­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для ком­па­нії. У нас не­має транс­пор­ту, і на­ші спів­ро­бі­тни­ки їздять на зав­да­н­ня вла­сни­ми ма­ши­на­ми — щоб ком­па­нія жи­ла.

Те­сто­вий ре­жим ро­бо­ти тро­хи за тяг нув ся. Але ми на віть до по - мог ли Лу гансь кій ОДТРК роз по - ча­ти мов­ле­н­ня у те­сто­во­му ре­жи­мі. Ми під­штов­хну­ли їх до актив­ної ді­яль­но­сті, і за­раз пра­цю­є­мо в одній зв’яз­ці.

— Осно­ва — дав­ні пра­ців­ни­ки те­ле­ра­діо­ком­па­нії, до яких до­лу­ча­ю­ться но­ві лю­ди. Ду­же ма­ло спів­ро­бі­тни­ків ви­їха­ли з До­не­цька. Втім, за­раз у нас ство­рю­ю­ться ре­да­кції у Ма­рі­у­по­лі, Кра­сно­ар­мій­ську, Ар­те­мів­ську, Слов’ян­ську, Кр­ама­тор­ську...

— Які про­е­кти пла­ну­є­те ство­рю­ва­ти?

— Нас ці­ка­вить, чим жи­ве Дон­бас, які пра­гне­н­ня мі­сце­вих жи­те­лів. Ми шу­ка­є­мо якийсь по­зи­тив. Не­га­ти­ву, кро­ві, бру­ду усю­ди ба­га­то, але є й ін­ше жи­т­тя. Ми ди­ви­мо­ся у май­бу­тнє, яке у нас кон­стру­ктив­не.

Хо­че­мо сфор­му­ва­ти цикл про­грам про Дон­бас у яскра­во ви­ра­же­но­му укра­їн­сько­му кон­текс­ті, щоб там ба­га­то йшло­ся про ре­гіон як про ко­за­цьку зем­лю. Нам все роз­по­від­а­ли, що Дон­бас — ша­хтар­ський край, але ж ша­хтар­ським він став не так дав­но. Хо­че­мо по­ка­за­ти ге­ро­їв цьо­го краю: рі­зних май­стрів, ху­дож ни ків, ко ва лів, лі де рів по - встан­сько­го ру­ху то­що. На­при­клад, Ле­о­ні­да Би­ко­ва, який на­ро­див­ся у Кр­ама­тор­ську. Пра­гне­мо по­ка­за­ти укра­їн­ський Дон­бас.

— Якою мо­вою транс­лю­ва­ти­му­ться пе­ре­да­чі?

— На­ша по­зи­ція та­ка: не­має в Укра­ї­ні жо­дної лю­ди­ни, яка не ро­зу­міє укра­їн­ської. То­му те­за про ро­сій­сько­мов­ний Дон­бас для нас не­прийня­тна. Дон­бас по­зба­ви­ли слу­ха­н­ня і чи­та­н­ня укра­їн­ською. У нас дер­жав­ний ка­нал, який мо­вить укра­їн­ською мо­вою. Це не зна­чить, що не зву­ча­ти­ме ро­сій­ська. Але основ­на ча­сти­на пе­ре­дач бу­де укра­їн­ською мо­вою. — Які пер­ші від­гу­ки від гля­да­чів? — У нас ще не­має ре­сур­су, щоб від­слід­ко­ву­ва­ти від­гу­ки. Хо­ча, зна­ти дум­ку гля­да­ча — ду­же ва­жли­во. Ві­до­мо, що лю­ди у то­му ж Кр­ама­тор­ську ці­кав­ля­ться на­шим ка­на­лом. Тро­хи ста­не­мо на но­ги, і бу­де­мо від­сте­жу­ва­ти став­ле­н­ня до нас ау­ди­то­рії. Ско­ріш за все, це бу­де з ли­пня.

ПО­МІ­ЧНИ­КИ, А НЕ ПРИ­СЛУ­ЖНИ­КИ

— Чи мо­жна бу­де ди­ви­ти­ся до­не­цьке те­ле­ба­че­н­ня на те­ри­то­рі­ях, під кон­тро­лем «ДНР»?

— Так. По-пер­ше, у ци­фро­во­му па­ке­ті. По-дру­ге, пра­цю­є­мо над тим, щоб ана­лог теж ту­ди ді­йшов. Хо­че­мо зро­би­ти це яко­мо­га ско­рі­ше. Але все за­ле­жить, на­сам­пе­ред, від Кон­цер­ну ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку та те­ле­ба­че­н­ня.

— Як оці­ню­є­те по­ін­фор­мо­ва­ність жи­те­лів До­не­цької обла­сті у си­ту­а­ції у кра­ї­ні?

— На те­ри­то­рі­ях, що під кон­тро­лем Укра­ї­ни, лю­ди до­во­лі обі­зна­ні у то­му, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло. У нас укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли транс­лю­ю­ться пра­кти­чно у пов­но­му об­ся­зі. Але про Дон­бас го­во­рять усі та з рі­зних місць. А на­ше зав­да­н­ня, щоб про Дон­бас го­во­ри­ли на­сам­пе­ред йо­го жи­те­лі. Адже нам на­ші про­бле­ми зро­зумі­лі най­біль­ше. Не ви­ста­чає пря­мо­го діа­ло­гу лю­дей, які жи­вуть на До­неч­чи­ні, діа­ло­гу мі­сце­вої вла­ди з гро­ма­дя­на­ми, за яких во­на від­по­від­ає.

На те­ри­то­рі­ях, під­кон­троль­них «ДНР», пов­ний ін­фор­ма­цій­ний ва­ку­ум. Там ні­чо­го не зна­ють про по­дії в Укра­ї­ні, пра­цює про­па­ган­да. І чим дов­ше це три­ва­ти­ме, тим гір­ше бу­де.

— Чим онов­ле­на До­не­цька ОДТРК бу­де від­рі­зня­ти­ся від тої, що бу­ла?

— Ра­ні­ше ця ком­па­нія бу­ла при­слу­жни­цею вла­ди — те­пер цьо­го не бу­де. Ми спів­пра­цю­є­мо з вла­дою, але не при­слу­го­ву­є­мо їй. У нас є своя гро­ма­дян­ська по­зи­ція, своє ро­зу­мі­н­ня на­ших зав­дань. Якщо бу­де при­від по­хва­ли­ти вла­ду — зро­би­мо це. Якщо чи­нов­ни­ки зро­блять щось не­пра­виль­но — ви­сло­ви­мо своє ба­че­н­ня си­ту­а­ції. Ми не мо­же­мо бу­ти при­хиль­ни­ка­ми будь-якої пар­тії. Це на­ша жорс­тка по­зи­ція.

ВІ­КТОР ПІ­ДЛІ­СНИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.