«Укра­їн­ські ди­си­ден­ти. Вій­на з си­сте­мою»

У Льво­ві по­ка­за­ли фільм про по­літв’язня ра­дян­ських ча­сів Ми­хай­ла Го­ри­ня

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія МАР­ЧЕН­КО

Уже тра­ди­цій­но що­се­ре­ди в при­мі­щен­ні читального за­лу Львів­ської обла­сної уні­вер­саль­ної бі­бліо­те­ки від­бу­ва­є­ться по­каз до­ку­мен­таль­но-істо­ри­чних філь­мів із ци­клу про­е­кту «Істо­рія в ка­дрі». Про­ект є спіль­ним про­ду­ктом Гро­мад­сько­го ру­ху «Зар­ва­ни­цька іні­ці­а­ти­ва», На­ціо­наль­но­го му­зею-ме­мо­рі­а­лу жертв оку­па­цій­них ре­жи­мів «Тюр­ма на Лон­цько­го», ГО «Пліч-о-пліч за­ра­ди май­бу­тньо­го», ГО «Гро­мад­ська вар­та», ОУН та бі­бліо­те­ки.

«На­шо­му про­е­кту уже по­над три ро­ки, — ко­мен­тує «Дню» ко­ор­ди­на­тор за­хо­ду Юр­ко Ан­то­няк. — Ідея за­ро­ди­ла­ся, ко­ли ми зро­зумі­ли, що в Укра­ї­ні по­га­на по­пу­ля­ри­за­ція укра­їн­ської кі­но­до­ку­мен­та­лі­сти­ки, ду­же слаб­ке по­ши­ре­н­ня її на те­ле­ба­чен­ні. То­ді й ви­рі­ши­ли, що до­ку­мен­та­лі­сти­ку тре­ба шу­ка­ти й по­ка­зу­ва­ти лю­дям».

Пер­шою пу­блі­ці пред­ста­ви­ли стрі­чку «Зо­ло­тий ве­ре­сень. Хро­ні­ка» — про оку­па­цію Га­ли­чи­ни 1939 — 1941 ро­ків. Фільм ди­ви­ли­ся із за­хо­пле­н­ням у всіх ра­йон­них цен­трах обла­сті. Від­то­ді ор­га­ні­за­то­ри ви­рі­ши­ли про­дов­жи­ти де­мон­стру­ва­ти пу­блі­ці до­ку­мен­та­лі­сти­ку па­трі­о­ти­чно­го змі­сту.

За сло­ва­ми ко­ор­ди­на­то­ра про­е­кту, во­ни від­би­ра­ють ли­ше акту­аль­ні стрі­чки. Цьо­го ти­жня по­каз при­уро­чи­ли до 85-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го пра­во­за­хи­сни­ка, ди­си­ден­та і по­літв’язня ра­дян­ських ча­сів Ми­хай­ла Го­ри­ня «Укра­їн­ські ди­си­ден­ти. Вій­на з си­сте­мою».

«Це — видатна по­стать в істо­рії Укра­ї­ни, а при­клад йо­го бо­роть­би по­вин­ні зна­ти всі укра­їн­ці. Окрім філь­му, ми по­ка­за­ли ще ви­ступ Ми­хай­ла Го­ри­ня на II з’їзді Ру­ху в Ки­є­ві, що від­був­ся 26 жов­тня 1990 ро­ку. Ме­ні як свід­ку тих ча­сів бу­ло ці­ка­во знов по­ри­ну­ти в ту атмо­сфе­ру, і ці­ка­вість в очах бу­ла при­су­тня у гля­да­чів».

Уже най­ближ­чої се­ре­ди бу­де пред­став­ле­н­ня про­е­кту «При­хо­ва­на прав­да — За­ги­блі ге­рої Львів­щи­ни» — про по­ле­глих ге­ро­їв у вій­ні, яку розв’яза­ла Ро­сія.

«На по­ка­зи ми за­про­шу­є­мо істо­ри­ків, фа­хів­ців із тих чи ін­ших га­лу­зей, жи­вих свід­ків по­дій, — до­дає ор­га­ні­за­тор. — При­хо­дять лю­ди рі­зних ві­ко­вих ка­те­го­рій — і стар­ші, й мо­ло­ді­ші. Пе­ре­ва­жно це за­ле­жить від то­го, які філь­ми по­ка­зу­є­мо, в який се­зон. Ча­сто при­во­зять гру­пи з на­вчаль­них за­кла­дів, зі Спіл­ки офі­це­рів, Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня ве­те­ра­нів то­що. На мою дум­ку, не так ва­жли­ва при­су­тність на по­ка­зі, як сам факт то­го, що лю­ди ці­кав­ля­ться ці­єю по­ді­єю в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Це вже — по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції та на­шої ідеї».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛА­ЗА­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.