ATR зно­ву в ефі­рі!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Не­за­ле­жний крим­сько­та­тар­ський те­ле­ка­нал від­нов­лює мов­ле­н­ня з Ки­є­ва

Учо ра від бу ла ся прес- кон фе - рен­ція, при свя че на пи тан ням по - вер­нен ня на те ле ек ра ни пер шо го в Укра ї ні кримсь ко та тарсь ко го мов - ни­ка. Те пер ка нал пра­цю­ва­ти­ме зі сто­ли­ці, адже у Кри­му Ро­ском­на­дзор від­мо вив ся йо го за ре єс т ру ва ти. Про­бле му об го во рю ва ли го ло ва ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре фат Чу ба ров, влас ник ме ді­а­хол дин гу « ATR Group » Ле нур Ісля - мов та ра­дник Мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по лі ти ки Укра ї ни Сер гій Кос - тин­ський.

« Ка нал від но вив свою ро бо ту. В Ін­тер­не­ті що­до від­ро­дже­н­ня ATR — прос то ви бух емо цій, зок ре ма від ме­шкан­ців Кри­му, — го­во­рить Ре­фат Чу­ба­ров. — Чо­му? Бо цей ка­нал став не ли ше ду хов ним та мов ним ру по - ром крим­ських та­тар, а й справ­жнім вір ту аль ним май да ном для згур - ту­ва­н­ня».

На­га­да­є­мо, ще 5 кві­тня Пе­тро По­ро­шен­ко дав до­ру­че­н­ня що­до мов­ле­н­ня ATR по всій кра­ї­ні, ра­зом із Кри­мом.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.