Про «са­ні­тар­ну брид­кість»,

Або Як Укра­ї­на «во­ює» з... кра­ї­ною «ле­кто­рів»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, Ан­на СВЕН­ТАХ, «День»

бе­руть участь у всіх про­па­ган­дист­ських кам­па­ні­ях Крем­ля. Ко­ле­ги жа­лі­сли­во до них став­ля­ться. Я дав­но пе­ре­став з ни­ми ві­та­ти­ся.

— У сі­чні бу­ло вчи­не­но на­пад на ре­да­кцію фран­цузь­ко­го ча­со­пи­су «Шар­лі Ебдо». Ісла­мі­сти по­ясни­ли це обра­зли­ви­ми ка­ри­ка­ту­ра­ми на про­ро­ка Му­хам­ме­да. Як на ваш по­гляд, чи по­ви­нен ка­ри­ка­ту­рист ма­ти «са­мо­цен­зу­ру»?

— Жо­дної цен­зу­ри не мо­же бу­ти в ка­ри­ка­ту­рі, але я не ма­лю­вав про­ти ісла­му. Мар­но « го­во­ри­ти » одні­єю мо­вою з пе­чер­ни­ми ме­шкан­ця­ми.

Так, се­ред основ­них ле­кто­рів Віль­ної шко­ли жур­на­лі­сти­ки ( ці­ка­во, віль­ної від чо­го?) — про­сто « де­сант » ро­сій­ських ме­дій­ни­ків, які при­їжджа­ють до Ки­є­ва учи­ти сво­їх ко­лег «стан­дар­тів» про­фе­сії. Зокре­ма, пе­ред укра­їн­ською жур­на­ліст­ською мо­лод­дю ви­сту­пить Га­ли­на Тим­чен­ко, го­лов­ний ре­да­ктор но­вин­но­го про­е­кту Meduza Project, у ми­ну­ло­му го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня Lenta.ru, яка роз­ка­же, як пра­виль­но пра­цю­ва­ти в он­лайн-ме­діа; Іл­ля Азар, ко­ре­спон­дент ро­сій­сько­го пор­та­лу Meduza Project; Ві­та­лій Лей­бін, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу «Рус­ский Ре­пор­тер», а та­кож — Сер­гій Бун­тман, пер­ший за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра ра­діо «Эхо Мо­сквы»; Ель­мар Мур­та­за­ев, го­лов­ний ре­да­ктор Forbes Russia, Ма­твій Га­на­поль­ський, ве­ду­чий ра­діо­стан­ції «Эхо Мо­сквы» і ра­діо «Ве­сти»; Ми­хай­ло Зи­гарь, го­лов­ний ре­да­ктор те­ле­ка­на­лу «Дождь», Єв­ге­ній Ки­се­льов, ве­ду­чий ка­на­лу «Ін­тер» та ін­ші.

Не бе­ре­мо­ся оскар­жу­ва­ти про­фе­сій­ний та­лант та умі­н­ня ро­сій­ських ко­лег, які ви­сту­па­ють у ро­лі ле­кто­рів: для жур­на­лі­сти­ки сво­єї кра­ї­ни во­ни, пев­но, ві ді гра ють важ ли ву роль. Пи­та­н­ня в ін­шо­му — чо­го во­ни мо­жуть по­вчи­ти укра­їн­ських ко­лег?

На прик лад, на « Ме ду зі » , яку ши­ро­ко пред­став­ля­ють в Укра­ї­ні її ле­кто­ри, ви­йшло ін­терв’ю, в яко­му роз­по­від­а­ло­ся про те, що ук ра їнсь ка про па - ган­да гір­ша за ро­сій­ську, а го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу « Рус ский ре пор тер » Ві та лій Лей­бін при­їде в Ки­їв з ле­кці­єю фак тич но од ра зу пі сля сво го май­стер-кла­су... в Кри­му, де в Сім­фе­ро­по­лі у «Шко­лі жур­на­лі­сти­ки» він роз­по­від­ав мі­сце­вим ме­дій­ни­кам, «як зу­пи­ня­ти вій­ни пра­виль­ни­ми іс то рі я - ми » . До ре чі, як за зна че но на сай­ті «Шко­ли жур­на­лі­сти­ки» у Кри­му, ідея про­ве­де­н­ня по­ді­бних май с тер- кла сів з’ яви ла ся два ро­ки то­му — «до при­єд­на­н­ня Кри­му до Ро­сії: то­ді ще ні­хто й уяви­ти не міг, що пів­острів по­вер­не­ться до­до­му, а крим­ські жур­на­лі­сти зав­жди ці­ка­ви­ли­ся про­фе­сій­ним до­сві­дом ро­сій­ських ко­лег і хо­ті­ли йо­го пе­ре­йня­ти». Ці­ка­во, у Ки­є­ві Лей­бін та кож роз по ві да ти ме про по­вер­не­н­ня Кри­му «до­до­му»?

Що­прав­да, ку­ра­тор і за­снов­ник Віль­ної шко­ли жур­на­лі­сти­ки, по­літ­те­хно­лог Дми­тро Ра­і­мов рев­но за пев­няє, що за­хід — да­ле­кий від по­лі­ти­ки. «Віль­на шко­ла сто­їть по­за по­лі­ти­кою, і ле­кції у нас не при­свя­че­ні по­лі­ти­чним про­це­сам, ін­фор­ма­цій­ним вій­нам то­що, — ко­мен­тує Дми­тро Ра­і­мов. — У нас: ме­діа-ме­не­джмент, ко­пі­рай­тинг, пи­сьмен­ни­цька май­стер­ність, ін­тер­нет-мар­ке­тинг. Пан Лей­бін бу­де чи­та­ти про те, як пи­са­ти ре­пор­таж. Для ньо­го і всіх ін­ших ле­кто­рів (у то­му чи­слі укра­їнсь ких, аме­ри­кан­ських) діє за­бо­ро­на на по­лі­ти­чні ви­слов­лю­ва­н­ня. А якщо у сту­ден­тів бу­дуть якісь пи­та­н­ня про по­лі­ти­чні упо­до­ба­н­ня ле­кто­рів — мо­жуть за­пи­та­ти пі­сля ле­кцій, всту­пи­ти в дис­ку­сію, до­во­ди­ти свою по­зи­цію. Але це — по­за ле­кці­я­ми і на­шим осві­тнім про­це­сом».

Але яким є цей осві­тній про­цес? В ін­терв’ю пор­та­лу ura.ru ле­ктор Віль­ної шко­ли, ви­да­вець ін­фор­ма­цій­но­го пор­та­лу «Ме­ду­за» Іл­ля Кра­сіль­щик за­ува­жив: «ЗМІ мо­жуть тіль­ки фі­ксу­ва­ти те, що від­бу­ва­є­ться. Ми не мо­же­мо за­раз го­во­ри­ти з по­зи­ції си­ли — по­тяг уже ру­шив, ми бі­жи­мо за ним і не на­здо­га­ня­є­мо. У цій скла­дній дер­жав­ній грі ми не є актив­ни­ми грав­ця­ми». Ви­хо­дить, що так зва­ний лі­бе­раль­ний про­ша­рок ро­сій­ських ме­дій­ни­ків, втра­тив­ши у сво­їй кра­ї­ні які­сну жур­на­лі­сти­ку, при­їздить до Ки­є­ва чо­гось учи­ти укра­їн­ців.

До­пов­ню­ють «де­сант» ро­сійсь ких лек то рів ук ра їнсь кі « екс пер ти » ти пу Іго ря Гуж ви (ке­рів­ни­ка ме­діа-хол­дин­гу, до яко­го вхо­дять га­зе­та «Ве­сти», жур­нал «Ве­сти Ре­пор­тер» і ра­діо « Вес ти » ) . Тоб то май с тер­клас да­ва­ти­ме лю­ди­на, в га­зе­ті якої СБУ за фік су ва ла під - трим ку се па ра тиз му і фак ти « бруд но го » фі нан су ван ня! Однак як що пер со на жа ти пу Гуж ви у ком па нії з Лей бі ним вар­то бу­ло очі­ку­ва­ти (на­га­да­є­мо, що «Ве­сти Ре­пор­тер» зро­бле­но за ана­ло­гом «Рус­ско­го ре­пор те ра » ) , то як по яс ни ти участь у « шко лі » та ких ві до - мих ук ра їнсь ких ме дій ни ків, як Ві та лій Пор т ні ков, Юрій Ма ка ров, Ми ко ла Ве ре сень, Зу раб Ала са нія, На та лія Вла - щен­ко та ін. Як во­ни спри­йма­ють факт спіль них за хо дів з ле­кто­ра­ми із кра­ї­ни-оку­пан­та?

«Я ви­рі­шив взя­ти участь у цій шко лі, то му що ме не за - про­си­ли ми­ну­ло­го ра­зу ви­сту­па­ти пі­сля Сер­гія Лой­ка. Не за­бу вай мо, від ко го під ня ла ся хви­ля ви­сві­тле­н­ня по­дви­гу «кі­бор­гів» у До­не­цько­му ае­ро­пор­ті — са­ме від Лой­ка, яко­го, однак, мо­жна вва­жа­ти не ро - сійсь ким жур на ліс том, а аме - ри­кан­ським. Він пер­шим зро - бив те, чо го не зро би ли ук ра - їнсь кі жур на ліс ти... Нам бра - кує « м’ язів » з ви до бу ван ня пер вин ної ін фор ма ції, з її об - роб­ки. Про­сто че­рез те, що укра їнсь ка жур­на­лі­сти­ка до остан ньо го ча су не бу ла на це за­то­че­на. Від неї не ви­ма­га­ла­ся влас не ін фор ма ція та ко го рів - ня. Цьо­го ра­зу я не впев­не­ний, що бра­ти­му участь у шко­лі, при­найм­ні, про це по­ки що не йде­ться, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» Юрій Ма­ка­ров. — Що­до учас ті в за хо ді чи ма лої кіль - ко­сті ле­кто­рів від Ро­сії — тре­ба роз гля да ти ко жен ви па док окре мо, ад же, без умов но має бу ти здо ро ва « са ні тар на брид - кість » . Як­би все за ле жа но від ме­не, то за ни­ні­шніх умов, як­би йшло­ся про ви­хов­ну мі­сію, ні­ко­го з ро­сій­ських жур­на­лі­стів не кли кав. Хі ба що за про - сив би Вік то ра Шен де ро ви ча, мо­же — ще одну-дві лю­ди­ни. Ро зу мі є те, прин ци по вих осо - би­сто­стей у ро­сій­ській жур­на­ліс ти ці, які чіт ко за яви ли би про свою по­зи­цію що­до ане­ксії Кри­му, оку­па­ції схі­дно­го ре­гіо­ну, мо­жна пе­ре­лі­чи­ти бу­кваль­но на паль цях од ні­єї ру ки, на двох — не ви­хо­дить. Вза­га­лі, в ро сійсь кій жур на ліс ти ці, на жаль, на віть ті лю ди, які ще кіль ка ро ків то му ма ли при - стой не об лич чя і за слу же не ім’я, ди­во­ви­жним чи­ном де­гра­ду ють прос то на очах. Одне за одним прі­зви­ща ви­кре­слю­єш зі спис ку тих, ко му хо четь ся прос тяг ну ти ру ку. Вод но час, го­во­ря­чи про «са­ні­тар­ну брид­кість», тре­ба від­вер­то зі­зна­ти­ся, що на­ви­чок жур­на­лі­сти­ки по льо вої, у во єн них склад них умо­вах, на­справ­ді нам бра­кує. І тре­ба ду­ма­ти про те, де і яким чи ном ці на вич ки здо бу ти. Мо­жли­во, не кли­ка­ти «зі­рок», а прос то до свід че них ко лег із ті­єї ж Бри та нії... Якщо вже бра­ти спі­ке­рів із Ро­сії, то тре­ба ма­ти клю­чо­ву умо­ву — ко­ристь від їхньої ін­фор­ма­ції.

Юрій Ма­ка­ров по­го­джу­є­ться з тим фа­ктом, що за­про­ше­н­ня кіль­кох ві­до­мих укра­їн­ських жур­на­лі­стів на май­стер-кла­си з де­ся­тком ро­сій­ських ко­лег ле­га­лі­зує в очах слу­ха­чів увесь за­хід. «Ми за­то­че­ні на край­ні ви­пад­ки, — про­дов­жує Ма­ка­ров. — Ко­жен ска­же, що в одно­му при­мі­щен­ні з Дми­тром Ки­се­льо­вим пе­ре­бу­ва­ти не­мо­жли­во, а от з Оле­ксі­єм Ве­не­ди­кто­вим, який фа­кти­чно ці­лу­є­ться в ку­лу­а­рах з Ки­се­льо­вим, а по­тім удає, що до­три­му­ю­ться про­ти­ле­жних по гля­дів — мо­жна... Тре­ба ви­зна­чи­ти рі­вень не­при­стой­но­сті».

Вла­сне, цей «рі­вень не­при­стой­но­сті» має ви­зна­ча­ти­ся, пе­ре­дов­сім, кри­те­рі­єм че­сної від­по­віді на за­пи­та­н­ня до ро­сій­ських ко­лег: як ви оці­ню­є­те си­ту­а­цію з Кри­мом?

КА­РИ­КА­ТУ­РА МИ­ХАЙ­ЛА ЗЛА­ТКОВ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.