Про до­бро­ту та лю­дя­ність, які не під­вла­дні ча­су

19 черв­ня по­пу­ляр­ні акто­ри Бе­нюк і Хо­сті­ко­єв зі­гра­ють «Швей­ка» у 150-те!

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, ду­же віль­ну ін­тер­пре­та­цію ро­ма­ну Яро­сла­ва Га­ше­ка «При­го­ди бра­во­го вояки Швей­ка» (пе­ре­клад Сте­па­на Ма­сля­ка) на фран­ків­ській сце­ні ство­ри­ли ре­жи­сер Ми­ро­слав Гри­ни­шин, про­дю­сер Ан­дрій Жол­дак-То­бі­ле­вич і сце­но­граф Яро­слав Ні­род ще у 1999 ро­ці. Пе­ред прем’єрою Ки­їв був за­ві­ша­ний ве­ли­че­зни­ми афі­ша­ми. Хо­ча у ту по­ру та­ка по­ту­жна ре­кла­ма бу­ла у но­вин­ку. Гля­да­чі штур­му­ва­ли ка­си Те­а­тру ім. І. Фран­ка бо у го­лов­них ро­лях ви­сту­па­ли по­пу­ляр­ні акто­ри Бог­дан Бе­нюк (Швейк) і Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв (він ство­рив кіль­ка рі­зних обра­зів — Шпик, жан­дарм, пан-отець і по­ру­чник Лу­каш). До ре­чі, са­ме цей ба­га­то­рі­чний твор­чий тан­дем спро­во­ку­вав ідею ство­ре­н­ня ви­ста­ви про істин­ну чо­ло­ві­чу дру­жбу, про до­бро­ту та лю­дя­ність, які не під­вла­дні ані ча­су, ані бу­дья­ким ви­про­бу­ва­н­ням. Зав­дя­ки фан­та­зії ре­жи­се­ра «ожи­вав» пам’ятник Швей­ка і гля­да­чі по­тра­пля­ли до Ав­стро-Угор­щи­ни на по­ча­тку Пер­шої сві­то­вої вій­ни...

Ви ста ва по бу­до ва­на на єд нан ні рі­зних жан­рів, але най­го­лов­ні­шим її до­сто­їн­ством є відверта те­а­траль­ність, ім­про­ві­за­ція, що до­ве­де­на до аб­со­лю­ту, ко­ли ще­зає ме­жа між акто­ром і гля­да­чем, ко­ли гля­дач не­по­мі­тно для се­бе стає пов­но­прав­ним уча­сни­ком по­дій, не­ймо­вір­них при­год, ім’я яким — жи­т­тя...

Тре­ба за­зна­чи­ти, що пер­ші ре­цен­зії на «Швей­ка» бу­ли до­сить стри­ма­ни­ми. Го­лов­на пре­тен­зія кри­ти­ків до по­ста­нов­ни­ків, що во­ни ду­же віль­но ін­тер­пре­ту­ва­ли ві­до­мий твір че­сько­го кла­си­ка, але май­стер­ність акто­рів, їхні ім­про­ві­за­ції та по­ту­жна енер­ге­ти­ка зла­ма­ли «кри­гу», спе­ктакль по­лю­би­ли гля­да­чі на ли­ше Укра­ї­ни (з ці­єю по­ста­нов­кою га­стро­лю­ва­ли по рі­зним мі­стам на­шої кра­ї­ни), а й за кор­до­ном у Поль­щі, Іта­лії, Румунії, Бі­ло­ру­сії, Ро­сії, і кру­гом ви­ста­ва про­хо­ди­ла з успі­хом, і до ни­ні при­кра­шає ре­пер­ту­ар фран­ків­ців.

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

СПЕ­КТАКЛЬ «ШВЕЙК» ПО­ЛЮ­БИ­ЛИ ГЛЯ­ДА­ЧІ, БО У НЬО­МУ ЙДЕ­ТЬСЯ ПРО ДО­БРО­ТУ І СПРАВ­ЖНЮ ЧО­ЛО­ВІ­ЧУ ДРУ­ЖБУ, ВСУ­ПЕ­РЕЧ ОБ­СТА­ВИ­НАМ І НА­ВІТЬ ВІЙ­НІ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.