У Лос-Ан­дже­ле­сі від­був­ся фе­сти­валь укра­їн­ських філь­мів

Den (Ukrainian) - - Культура -

ви ви­рі­ши­ли ді­ста­ти­ся Бе­вер­лі Хілз (на­га­даю, це один із ра­йо­нів мі­ста, в яко­му зде­біль­шо­го і ме­шка­ють гол­лі­вуд­ські зір­ки та ін­ші зна­ме­ни­то­сті) і кінотеатру Laemmle Music Hall, в яко­му й від­бу­ва­ли­ся по­ка­зи на­ших філь­мів, то це вже ці­лі­сінь­ка то­бі об­тя­жли­ва при­го­да.

Хо­ча ува­га та­ки бу­ла, зокре­ма пре­си. До при­кла­ду, одне з най­пре­сти­жні­ших ви­дань — Нollywood reporter — при­свя­ти­ло фе­сти­ва­лю до­во­лі роз­ло­гу пу­блі­ка­цію. Сьо­го­дні до Укра­ї­ни у сві­ті осо­бли­ве став­ле­н­ня, ко­ли ще бу­де та­ке? От­же, вар­то ско­ри­ста­ти­ся і про­по­ну­ва­ти сві­то­ві свої кі­но­скар­би. Що по­ча­сти і від­бу­ва­є­ться — упро­довж остан­ніх двох-трьох мі­ся­ців ре­тро­по­ка­зи ві­дбу­ли­ся ще й у Па­ри­жі, Лон­до­ні, Нью-Йор­ку, Шеф­філ­ді... Й но­ви­на остан­ніх днів: Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри пре­зен­ту­ва­ло про­ект кон­це­пції ство­ре­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту ( Ін­сти­ту­ту Та­ра­са Шев­чен­ка), який — за за­ду­мом — і має опі­ку­ва­ти­ся про­су­ва­н­ням укра­їн­ської куль­ту­ри за кор­до­ном. Дай- то, Бо­же! Як­би ще в той ба­сейн во­ду іно­ді на­ли­ва­ли — як­би той ін­сти­тут і фі­нан­су­вав­ся... Бо по­ки що у від­по­відь на моє пи­та­н­ня, чи фі­нан­су­ю­ться якісь куль­тур­ні акції у США, ге­не­раль­ний кон­сул Укра­ї­ни в Сан-Фран­ци­ско Сер­гій Альо­шин тіль­ки ма­хнув ру­кою... До ре­чі, спа­си­бі ген­кон­су­лу, йо­го участь у фе­сти­ва­лі бу­ла пре­дме­тною й ді­є­вою.

ГОЛ­ЛІ­ВУД — ЦЕ ПЕЙ­ЗАЖ

Лос- Ан­дже лес ви явив ся у чо - мусь — за кру­тим ре­льє­фом, чи­ма- ло пі дйо мів і спус ків, го ри та узгір’я, де й жи­ве чи­ма­ло зна­ме­ни­то­стей, — схо­жим на Ки­їв. Отой відо мий усьо му сві то ві на пис HOLLYWOOD зна­хо­ди­ться в го рах, і чи ма ла кіль кість ту рис тів ді ста - ються ту­ди з одні­єю ме­тою — сфо­тог ра фу ва ти ся на гол лі вудсь ко му тлі. Хо­ча мо­жна це зро­би­ти будь-де. У ме­не, ска­жі­мо, є фо­то­гра­фія, де я з пре­зи­ден­том Бу­шем — мон­та­жне фо то зро би ли ко лись в Нью- Йор ку за п’ ять до ла рів. Та все ж — го ри, гір­ське по­ві­тря: лі­по­та! А ще ж оке­ан по­руч. Хо­ча, як з’ясу­ва­ло ся, ку­па ти ся в ньо му мож на тіль ки якийсь ко­ро­ткий пе­рі­од у сер­пні, в ін­ший час во­да прохо­ло­дна.

Гол лі вудсь кі ком па нії зри на - ють одна по одній на ву­ли­цях Ло­сАн­дже­ле­са. Не тіль­ки офі­сні при­мі­щен ня, а й ви роб ни чі кор пу си, осна ще ні най но ві шою тех ні кою ( от і спро буй кон ку ру ва ти з та ки ми!). А зна ме ни та сту дія Universal Studios Hollywood про по нує не тіль ки ві­зу­аль­ні огляди, а й до­кла­дне озна­йом­ле­н­ня з істо­рі­єю та обла­шту ван ням су час но го зні - маль но го про це су. Ти ні би ста­єш — за сто до­ла­рів — уча­сни - ком чис лен них кі но дійств. По ду - ма­ло­ся, що і на­шу Кі­но­сту­дію іме­ні Дов­жен­ка мо­жна на­пов­ни­ти та­ким екс­кур­сій­ним обла­дун­ком. Ось вам Про­ня Про­ко­пів­на і фра­гмен­ти де­ко ра цій філь му « За дво ма зай ця - ми » , ось ле ген дар ні ге рої з « В бій ідуть од ні « ста ри ки » . .. Всьо го ли - ше й тре­ба, що тро­хи гро­шей і бага - то фан­та­зії.

А от знаменитий буль вар Hollywood роз ча ру вав: зви чай ні - сінь ка ба ра хол ка. Звіс но, са ме тут вру­ча­ють «Оска­рів», а ось тут бу­вав Чар­лі Ча­плін, ось Алея сла­ви із зір­ка ми, на яких іме на справ ді ве ли - ких акто­рів і ре­жи­се­рів. Та все одно — при­смак яко­їсь де­ше­ви­зни, тор гів лі бряз каль ця ми, усі­єю ці­єю шир­по­тре­бівсь кою сим во лі кою. Тор­гів­ці по­бі­ля хра­му ми­сте­цько­го, са мі ро зу мі є те... Хо ча раз у жит ті все ж по­бу­ва­ти вар­то.

Гі­да­ми по «Гол­лі­вуд­щи­ні» бу­ли ча­рів­ні жін­ки, ко­ли­шні ки­ян­ки — актри­си Га­ли­на Ло­гі­но­ва і Ка­те­ри­на Кру пен ни ко ва. Во ни від дав на жи вуть тут. Ло гі но ву біль ше зна - ють як ма­тір су­пер­зір­ки Мі­ли Йо­во­вич. Одна­че во­на са­ма пре­кра­сна актри­са (філь­ми «Ті­ні зни­ка­ють опівд ні » , « Ба га то га ла су да рем но » , « Міль йо ни Фер фак са » , « Про бив на лю ди на » . ..), і не тіль ки в ми ну ло - му. Ска жі мо, не що дав но во на зня - ла­ся в ро­лі зір­ки «ні­мо­го» кі­но Ал­ли На зи мо вої в аме ри кансь кій стрі­чці «Ні­ме жи­т­тя». Жаль, що ні Ло­гі­но­ву, ні Кру­пен­ни­ко­ву не бу­ло за­лу­че­но до фе­сти­ва­лю, це б на­да­ло йо му біль шо го і осо бис тіс ні шо го шар му. Втім, знач ною мі рою це ком­пен­су­ва­ло­ся ча­рів­ним та­лан­том Ла ри си Ка доч ни ко вої, яка й бу ла го­лов­ною зір­кою Пер­шо­го укра­їн­сько­го у Гол­лі­ву­ді. Пер­шо­го і, хо­ті­ло­ся б ві­ри­ти, не остан­ньо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.