В Гол­лі­вуд – без Дов­жен­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

ва­ли фі­нан­со­во (окрім не­ве­ли­ко­го пе­рі­о­ду 2011—2013 ро­ків), йо­го ре­фор­му­ва­н­ня бло­ку­ва­ли. Не бу­ло б тої вій­ни — що­би змо­гла зро­би­ти Ро­сія чи хто б там був? В цю си­сте­му про­ти­дій роз­ви­тку на­ції впи­су­є­ться і від­су­тність хоч би яких цен­трів куль­ту­ри за кор­до­ном (єди­ний та­кий центр — у Мо­скві). «Не­має гро­шей на це!» — від­по­вів ме­ні якось один із ко­ли­шніх мі­ні­стрів іно­зем­них справ. Кра­ли (і кра­дуть) мі­льяр­ди, де­ся­тки мі­льяр­дів ви­тра­ча­ють на під­трим­ку олі­гар­хі­чних бі­зне­сів, а на те, що­би хо­ча б у 10 — 15 кра­ї­нах сві­ту ство­ри­ти цен­три, які по­пу­ля­ри­зу­ва­ли б Укра­ї­ну і її куль­тур­ні здо­бу­тки, — ніц, не­має: гро­шей, во­лі, ба­жа­н­ня. За цим — зло­чин­на не­хіть, за цим — его­цен­три­чна кон­цен­тра­ція на ін­те­ре­сах ша­храй­ської вер­хів­ки кра­ї­ни. ле­н­ня­ми з Дон­ба­су. Тим біль­ше, що не­має еко­но­мі­чні­шо­го спо со бу до но си - ти куль тур ні текс­ти до сві­ту, ніж кі но. Ні я - ких про­блем із транс­пор­ту­ва­н­ням — філь­ми ни­ні про­во­зя­ться у ки­ше­ні, а чи й пе­ре­да­ю­ться ме­ре­жа­ми Ін­тер­не­ту.

Мо­же до­по­мог­ти, зви­чай­но, й ді­а­спо­ра. Одна­че бу­де­мо від­вер­ти­ми: ді­а­спор­ча­ни за бай­ду­жо­сті дер­жа­ви теж не бу­дуть ви­яв­ля­ти осо­бли­ву актив­ність. Фе­сти­валь у Гол­лі­ву­ді це, до ре­чі, й під­твер­див. Чи то пан Фра­діс із ни­ми не зна­йшов спіль­ної мо­ви, чи то з яки­хось ін­ших при­чин (се­ред яких — за мо­їм при­пу­щен-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.