Мо­ва про­те­сту

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - На­та­лія МАР­ЧЕН­КО

На­дія Трач в одній книж­ці зі­бра­ла і про­ана­лі­зу­ва­ла всі га­сла Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті

Уже біль­ше ро­ку ми­ну­ло від Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, але ще не одне де­ся­ти­лі­т­тя зна­до­би­ться, щоб усві­до­ми­ти цей фе­но­мен до кін­ця. Що­би при­швид­ши­ти про­цес і за­кар­бу­ва­ти в пам’яті най­ва­жли­ві­ші мо­мен­ти, лю­ди ще під час Май­да­ну за­пи­су­ва­ли свої дум­ки та вра­же­н­ня у щоденники. З ча­сом ці за­пи­си ста­ли справ­жні­ми книж­ка­ми про ті ча­сом стра­шні по­дії. Фі­ло­лог, до­цент Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії На­дія Трач на­пи­са­ла книж­ку про га­сла ре­во­лю­ції — «Ра­зом си­ла!»: Ри­то­ри­ка укра­їн­сько­го су­про­ти­ву». Дня­ми ав­тор­ка пред­ста­ви­ла но­вин­ку в Цен­трі поль­ських та єв­ро­пей­ських сту­дій На­УКМА. «Книж­ка ви­рі­зня­є­ться з-по­між ін­ших, бо во­на про мо­ву Май­да­ну, а мо­ва — це осно­ва всьо­го, і між ін­шим, змі­ни, які від­бу­ва­ю­ться в су­спіль­стві, ви­дно по мо­ві, — за­зна­чи­ла у ві­таль­но­му сло­ві ре­цен­зент книж­ки, укра­їн­ський мо­во­зна­вець, до­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук Ла­ри­са Ма­сен­ко. — На­дія з пер­ших днів ре­во­лю­ції бу­ла на Май­да­ні, до то­го ж, во­на до­бре орі­єн­ту­є­ться в су­ча­сній сві­то­вій лі­те­ра­ту­рі — то­му ви­хід ці­єї пра­ці ціл­ком очі­ку­ва­не яви­ще».

У сво­їй книж­ці На­дія Трач зі­бра­ла по­над 800 сло­га­нів, які лу­на­ли до і пі­сля Єв­ро­май­да­ну, і роз­ді­ли­ла їх на сім есеїв: «Брат за бра­та про­ти ка­та, бо Укра­ї­на — це Єв­ро­па: Ри­то­ри­ка як дзер­ка­ло ідентичності та цін­но­стей», «Сла­ва Укра­ї­ні!» та «Я — кра­пля в оке­а­ні»: Су­спіль­ні та мов­ні фун­кції сло­га­нів», «Яну­ко­вич під­а­решт, а Ху­тін пуй­ло: Ев­фе­мі­за­ція та ди­сфе­мі­за­ція» то­що. «Пі­дна­зва мо­єї книж­ки — «со­ціо­лін­гві­сти­чні есеї», — ка­же ав­тор­ка. — Я сві­до­мо обра­ла та­кий жанр, адже ще від по­ча­тку усві­дом­лю­ва­ла, що це не зов­сім су­хий на­у­ко­вий стиль. Тож ви­рі­ши­ла не бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність ка­за­ти «ми» і пред­став­ля­ти за­га­лом на­у­ко­ву спіль­но­ту. Пе­ре­важ но йдеть ся про мою осо бис ту пам’ять про Май­дан».

З пер­ших днів ре­во­лю­ції На­дія Трач по­ча­ла за­пи­су­ва­ти га­сла та сло­га­ни і па­ра­лель­но, з лін­гві­сти­чно­го ін­те­ре­су — гор­та­ти слов­ни­ки. «Ме­не вра­зи­ло, що в ети­мо­ло­гі­чно­му слов­ни­ку є сло­во­спо­лу­че­н­ня «во­да май­да­нить» тоб­то во­да ви­рує, це озна­чає, що цей вир, про­тест уже бу­ло за­кла­де­но до нас, — роз­по­від­ає ав­тор­ка. — Май­дан — ці­ка­ва те­ма для до­слі­дже­н­ня, по­за­як він фор­мує дов­ко­ла се­бе но­ві сми­сли, які транс­фор­му­ва­ли­ся у га­сла: «За во­лю!», «За вір­ність!», «Всі на Май­дан!». Зна­че­н­ня са­мої пло­щі ду­же ви­до­змі­ню­є­ться. Ці­ка­во, що під час ре­во­лю­цій­них по­дій у Ту­реч­чи­ні з’явив­ся слоган: «Май­дан тут — Май­дан всю­ди».

Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи та­кі ін­стру­мен­ти, як со­ціо­лін­гві­сти­ка, ди­скурс-ана­ліз і су­спіль­но-по­лі­ти­чна ко­му­ні­ка­ція, На­дія Трач у сво­їх есе­ях на­во­дить ба­га­то при­кла­дів з ри­то­ри­ки, опи­сує, як мо­ва впли­ває на ау­ди­то­рію. Та­кож про­во­дить ці­ка­ві па­ра­ле­лі з по­ді­я­ми, які від­бу­ва­ли­ся ра­ні­ше: зі сту­дент­ською ре­во­лю­ці­єю на граніті 1990 ро­ку, по­ма­ран­че­вою ре­во­лю­ці­єю 2004 ро­ку, з рі­зни­ми ви­сту­па­ми і протестами, які від­бу­ва­ли­ся у сві­ті.

У цен­трі ко­жно­го роз­ді­лу — слоган. За сло­ва­ми пи­сьмен­ни­ці, са­ме в та­ких сти­слих мов­них фор­му­лах від­дзер­ка­лю­є­ться іден­ти­чність — со­ці­аль­на, ре­гіо­наль­на і на­ціо­наль­на. «Ска­жі­мо, га­сло «Сла­ва Укра­ї­ні! Ге­ро­ям Сла­ва!» — це від­обра­же­н­ня на­ціо­наль­ної ідентичності, во­но має дав­нє ко­рі­н­ня, — роз­по­від­ає На­дія Трач. — На по­ча­тку Май­да­ну цей слоган не був най­ча­сті­ше вжи­ва­ним, але з ча­сом на­був по­ши­ре­н­ня і за­раз спри­йма­є­ться як га­сло укра­їн­ської ар­мії. Ми від­чу­ва­є­мо, що за­раз іден­ти­чність стає для нас клю­чо­вим мо­мен­том. Со­ці­аль­ну ж іден­ти­чність мо­жна ана­лі­зу­ва­ти за сту­дент­ськи­ми га­сла­ми: «Яну­ко­ви­ча на на­ри — то­ді пі­де­мо на па­ри!», «Сту­дент­ський страйк — сту­дент­ська со­лі­дар­ність!», «Мо­лодь на­ції — за єв­ро­ін­те­гра­цію!» та ін.».

Книж­ка зі­бра­ла сту­ден­тів та ко­лег На­дії Трач. «Це пер­ша спро­ба со­ціо­лін­гві­сти­чно­го осми­сле­н­ня Май­да­ну, спро­ба по­ка­за­ти цін­но­сті, яки­ми ми до­ро­жи­мо, і те, як ми їх вер­ба­лі­зу­є­мо, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми до­цент На­УКМА Лю­дми­ла Ди­ка. — Книж­ка на­пи­са­на для тих, хто був на Май­да­ні і для ко­го ко­жен слоган ви­кли­кає пев­ні емо­ції. Га­даю, її вар­то та­кож про­чи­та­ти ро­сі­я­нам — мо­жли­во, зав­дя­ки цим ко­ро­тким ви­сло­вам во­ни зро­зу­мі­ють, що на­справ­ді у нас від­бу­ва­ло­ся. Ме­ні зда­ло­ся, що На­дії вда­ло­ся від­тво­ри­ти своє­рі­дну сло­ве­сну хро­но­ло­гію по­дій. Спо­ча­тку бу­ло жар­тів­ли­во­грай­ли­ве: «Ві­тя, під­пи­ши», по­тім — «Ві­тя, не зли Тро­є­щи­ну», а да­лі — «По­да­вись сво­ей ел­кой!» і вже від­вер­то агре­сив­не: «Зе­ка на на­ри!». Книж­ка На­дії Трач — це до­слі­дже­н­ня укра­їн­сько­го спро­ти­ву че­рез слово».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.