«Удар­ний день ци­ні­зму»

Спо­сіб звіль­не­н­ня Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка зав­дав не­по­прав­ної шко­ди ре­пу­та­ції ко­а­лі­ції

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра Вер­хов­на Ра­да за по­да­н­ням пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка 248-ма го­ло­са­ми «за» від­пра­ви­ла у від­став­ку го­ло­ву Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка. Ця по­ка­зо­ва істо­рія ма­ти­ме свої наслідки. І ми їх обов’яз­ко­во від­чу­є­мо. Що ж все-та­ки тра­пи­ло­ся? І чо­му?

Пря мих вза єм них зви ну - ва чень Пет ро По ро шен ко і Ва - лен тин На ли вай чен ко не ви - слов­лю­ва­ли, але все що від­бу­ва­ло ся на вко ло ма ло чіт кі сиг на - ли. Все по ча ло ся з то го, що Адмі ніс т ра ція Пре зи ден та не да­ла до­звіл го­ло­ві СБУ на ві­зит до Спо лу че них Шта тів Аме ри - ки, де На ли вай чен ко зби рав ся пред с та ви ти до ка зи ро сійсь кої агре сії в Укра ї ні. Більш то го, йо­го ви­кли­ка­ли до Ге­не­раль­ної про ку ра ту ри за до по мо гою від­по від ної по віс т ки. Піз ні ше На­ли вай чен ко по яс нив: « Біль - шість за пи тань слід чо го сто су - ва ли ся мо їх ви слов лю вань, ци - тат з ТБ». Мі­ні­мум це ви­гля­дає див­но, то­му що ви­клик до ГПУ від­був­ся одра­зу пі­сля пу­блі­чних за­яв го­ло­ви СБУ про те, що спів­в­лас ни ком наф то ба зи « БРСМНаф та » під Ки є вом, де ста ла ся мас­шта­бна по­же­жа, є один із ко­лиш ніх за ступ ни ків ген п ро ку - ро­ра Ана­то­лій Даниленко.

На справ ді, ко ли Ва лен ти на На­ли­вай­чен­ка не пу­сти­ли до США, а на­то­мість ви­кли­ка­ли до ГПУ, це не бу­ло шо­ку­ю­чим фа­ктом. Про­сто ви­ди­ми­ми ста­ли озна ки то го, що на зрі ва ють якісь змі­ни. Наливайченко звіль­нив ке­рів­ни­ків Управ­лі­н­ня «К» в СБУ, яке від­по­від­ає за бо­роть бу з ко руп ці­єю і на ді яль - ність яко­го всі жа­лі­ли­ся. Про­те див­ним чи­ном це рі­ше­н­ня для екс-го­ло­ви СБУ обер­ну­ло­ся про­ти ньо­го. І в цій си­ту­а­ці­єю є пи­тан ня до пі до зрі лої не до пит ли - во­сті де­пу­та­тів, які про­го­ло­су­ва­ли за звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка.

Да­лі кон­флікт ли­ше на­би­рав обер­ти. З бо ку Пре зи ден та три ва ла « ро бо та » з за без пе чен - ня го ло сів для звіль нен ня Ва - лен ти на На ли вай чен ка. Па ра - лель но озву чу ва ла ся й ін ша ін - фор­ма­ція. «Пі­сля то­го як На­ли­вай чен ко за до по мо гою та ко го « злив но го бач ка » , як де пу тат Ле щен ко, і при двор них по лі то­ло гів зви ну ва ти ли в то му, що він лю­ди­на Фір­та­ша і має пре­зи­дент­ські ам­бі­ції, бу­ло до­ста­тньо сміш но, ко ли По ро шен ко йо му за­про­по­ну­вав по­са­ду ке­рів­ни­ка Служ би зов ніш ньої роз від - ки», — на­пи­сав у се­бе в ФБ по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат Бо рис Фі ла тов. Тим ча сом, сам Ва лен тин На ли вай чен ко в ЗМІ за яв ляв, що « ме не в прин ци пі кріс ло не ці ка ви ло і не ці ка - вить, для ме не і кра ї ни важ ли - во, щоб до­ка­зи ро­сій­ської агре - сії бу­ли на­да­ні для між­на­ро­дно - го ана­лі­зу».

Ще в середу де­я­кі на­ро­дні де пу та ти і екс пер ти го во ри ли про те, що го­ло­сів за звіль­не­н­ня го ло ви СБУ не має. Але вже в чет вер зран ку рі шен ня бу ло прийня­то. На­ли­вай­чен­ка на­віть не ви­кли­ка­ли до пар­ла­мен­ту — ніх то йо го не за слу хо ву вав і не ста­вив за­пи­тань. Без обго­во­ре­н­ня по ста но ви го ло ва Вер хов ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман про­сто по­ста­вив її на го­ло­су­ва­н­ня.

« Для по чат ку по тріб но бу ло за слу ха ти Ва лен ти на На ли вай - чен ка, — за явив пі сля го ло су - ван ня лі дер « Ра ди каль ної пар - тії » Олег Ляш ко. — По ста ви ти йо­му за­пи­та­н­ня і по­чу­ти від­по­ві ді. Вза га лі по чу ти пред с тав - ле­н­ня про­е­кту по­ста­но­ви пред став ни ка Пре зи ден та про йо го звіль нен ня, за яке ми про го ло - су­ва­ли. І пі­сля цьо­го при­йма­ти рі­ше­н­ня. Ми вва­жа­є­мо, що в ни­ні­шніх умо­вах, ко­ли укра­їн­ська дер жа ва пе ре бу ває в умо вах війсь ко вої агре сії з бо ку Ро сії, пи­та­н­ня го­ло­ви СБУ — це вкрай ва­жли­ве пи­та­н­ня, яке має бу­ти об го во ре но в сті нах Вер хов ної Ра­ди. За­мість цьо­го ми ти­шком­ниш ком і с по спіш ніс тю прий - ма­є­мо та­кі ва­жли­ві ка­дро­ві пи­та­н­ня».

« Ме ні зда єть ся, що вже вся кра­ї­на мі­ні­мум ти­ждень обго­во­рює це пи тан ня. І за раз ми по - ба­чи ли по зи цію Вер хов ної Ра - ди. То му ні чо го тра гіч но го тут не від бу ло ся » , — від ре а гу вав спі кер пар ла мен ту Во ло ди мир Грой­сман.

Мо­жли­во, для вла­ди ні­чо­го тра­гі­чно­го і не від­бу­ло­ся, але для без пе ки кра ї ни — та кі « іг - ри » під час вій ни є ду же не без - печ ни ми. Отож, го ло ву спец - служ би без кон к рет них ар гу - мен­тів та по­яснень во­ни зня­ли, а но­во­го ке­рів­ни­ка ще не пред­став­ле­но. Про­те вже кіль­ка днів хо­дять чу­тки, що ним мо­же ста­ти близь­кий до Пе­тра По­ро­шен­ка Ва­силь Грицак, який очо­лю­вав ки­їв­ське мі­ське, а по­тім і облас не управ лін ня СБУ. З 2009 по 2010 рр. він очо лю вав ан ти ко руп цій не управ лін ня Слу­жби без­пе­ки, а в ли­пні 2014 ро­ку став пер­шим за­сту­пни­ком го ло ви СБУ та ке рів ни ком Ан­ти те ро рис тич но го це н т ру, який фа­кти­чно від­по­від­ав за ке­рів­ни­цтво АТО.

Те, що в ку­лу­а­рах пар­ла­мен - ту три ва ють « до го вор ня ки » свід­чи­ла сут­тє­ва за­трим­ка з по­ча­тком ро­бо­ти. Спі­кер Грой­сман з’ явив ся в се сій но му за лі з пів­то ра го дин ним за піз нен ням. « За тя гу ван ня пов’ яза но з пи - та­н­ням звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка, яке йде в «па­ке­ті» із го­ло­су­ван ням за за ко ни про міс це ві ви­бо­ри і на­ма­га­н­ня­ми вве­сти го­ло су ван ня за місь ких го лів в один тур » , — роз по вів « Дню » один з на род них де пу та тів від «Ба­тьків­щи­ни». Яки­ми ж бу­ли ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня? «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» — 104 го­ло - си, « На род ний фронт » — 69; « Са мо по міч » — 23, по заф рак - цій ні — 21, гру па « Во ля на ро - ду» — 17, «Ба­тьків­щи­на» — 13, гру­па «Від­ро­дже­н­ня» — 1, «Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка» — 0, « Опо зи цій ний блок » — 0. Про го ло су ва ли на віть час ти на де­пу­та­тів з «гру­пи УДА­Ру», яка вхо­дить до фра­кції «БПП». Хо­ча ще на пе ре дод ні лі дер пар тії Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що уда­рів­ці не бу­дуть го­ло­су­ва ти за це рі­ше­н­ня.

« Чин­ні ме ри — та кі, як Кли­чко і Са­до­вий, — за­ці­кав­ле­ні в то му, щоб ви бо ри бу ли в один тур, ад же за до по мо гою пев­них те­хно­ло­гій мо­жна ма­ні­пу­лю­ва­ти ре­зуль­та­там ви­бо­рів, щоб от ри ма ти пе ре мо гу, — ко - мен­тує «Дню» по­за­фра­кцій­ний на род ний де пу тат Ві та лій Куп - рій. — То му « Са мо по міч » дає свої го ло си, а для го ло сів «УДА­Ру» Кли­чко осо­би­сто при­хо­див і пе­ре­ко­ну­вав ко­лег го­ло - су­ва­ти про­ти сво­го то­ва­ри­ша по пар­тії. Зви­чай­но, не всі по­го­ди­ли­ся, ска­зав­ши «ні» на за­сі­дан­ні фра­кції. Є ін­фор­ма­ція, що Ві­та­лію Кли­чку про­по­ну­ва­ли кво­ту по­са­ди го­ло­ви ки­їв­ської про­ку­ра­ту­ри, а йо­му це є ви­гі­дним. Що ж до по зи ції Ра ди каль ної пар­тії, то во­ни свою дум­ку по го­ло­су­ван­ню за звіль­не­н­ня На­ли­вай чен ка не змі ни ли, бо, ма - буть, якісь їх ви мо ги не за до - воль ни ли. Що до « Бать ків щи - ни», то тут во­ни отри­ма­ли мо­жли­вість за­мі­ни­ти сво­го ж мі­ні­стра еко ло гії. Ну а го ло су ван ня «На­ро­дно­го фрон­ту» по­ясню­є­ться тим, що ГПУ має спра ви на ви со ко по са дов ців « НФ » че рез за яви Гор ді єн ка, а та кож бу ли до­мов ле нос ті що до по даль шої під­трим­ки пев­них еко­но­мі­чних за­ко­нів, по­трі­бних прем’єр­ській пар­тії».

Ви­гля­дає як вза­є­мо­за­до­во­лен ня всіх. Але тіль ки не ін те - ре сів кра ї ни. Зда єть ся, це вже пе­ре­тво­рю­є­ться на «до­бру» тра­ди­цію Пре­зи­ден­та — звіль­ня­ти з по­сад лю­дей без по­яснень. «У по дан ні По ро шен ка про звіль - нен ня На ли вай чен ка не бу ло жод них ар гу мен тів на ко ристь йо го знят тя » , — ко мен тує « Дню » один з де пу та тів « Са мо - по мо чі » , який не го ло су вав за звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка. Тим не менш пар тія про го ло су ва ла « за » . « На оч ний « до го вор няк » , «Са­мо­по­міч» по­чи­нає вли­ва­тись у ку­лу­ар­ні роз­пра­ви над не­уго­дни­ми — сум­но! Чо­мусь ти­ждень на зад де пу та тів « Са мо по мо чі » не хви лю ва ла по га на ро бо та СБУ, а от за­раз пі­сля зу­стрі­чі з По­ро­шен­ком — це пи­та­н­ня ста­ло кри тич ним, за ко го Ви нас ма­є­те?!?», — на­пи­сав в со­цме­ре­жі Dmytro Momont під ар­гу­мен­та ми на род но го де пу та та Єго ра Со­бо­лє­ва, чо­му «Са­мо­по­міч» бу- де го­ло­су­ва­ти за звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка.

Вчо­ра­шнє го­ло­су­ва­н­ня та­кож про де мон ст ру ва ло стан іс - ну ван ня пар ла мен­тсь ко-пре зи - дент­ської ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні. На­ро­дні де­пу­та­ти ви­яви­ли­ся не­зда­тни­ми про­де­мон­стру­ва­ти по­зи цію. « Баб ло пе ре ма гає зло, до­бро, ро­зум, честь і со­вість, здо­ро­вий глузд і ін­стинкт са­мо­збе­ре­же­н­ня», — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» бло­гер Свя­то­слав Швє­цов.

Вчо­ра­шній день по­ка­зав, що де­пу­та­ти пе­ре­тво­рю­ють зно­ву свою ро­бо­ту у про­фа­на­цію не со ром ля чись сво їх ви бор ців. Важ­ко не по­го­ди­ти­ся з Ба­чо Кор­чи­ла­вою, який на­пи­сав у Фейс­бу­ці: «У істо­рії з Ва­лен­ти­ном На­ли­вай­чен­ком гі­дно за усіх по­вів­ся і три­мав­ся са­ме він сам. А під кі­нець ще і по­про­сив усіх де­пу­та­тів Ра­ди під­три­ма­ти вне­се­не Пре­зи­ден­том про­ха­н­ня про від став ку са мо го На ли вай - чен ка. Він мо ти ву вав це дво ма ре ча ми, пер ша єд ність яка так тре ба ко а лі ції, а дру ге це як що Пре­зи­дент вва­жає, що він по­ви­нен пі­ти, озна­чає по­трі­бно йти. Я вва­жаю що са­ме так і по­ви­нен ді­я­ти ко­жен чи­нов­ник. А всі хто впа­дав в істе­ри­ку усі ці дні, хо­че­ться за­пи­та­ти — а ви б так змо­гли?».

« Бу де мо го во ри ти від вер то, що Май­дан як ре­во­лю­ція не від­був­ся. Ми так і не змі­ни­ли по­лі­ти­чну елі­ту, — про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» по­лі­то­лог Ві­кто­рія Подгорна. — І ми не про­во­ди­мо ре­фор­ми, щоб змі­ни­ти хо­ча б по­лі­ти­чні ін­сти­ту­ти. Елі­та при­йшла до вла­ди, ко­ри­сту­ю­чись Май­да­ном, так, як це бу­ло 2004 ро­ку. За та­ких умов го­ді че­ка­ти сут­тє­вих змін правил гри в по­лі­ти­ці. Три­ває пер­со­на­ліст­ська по­лі­ти - ка. Ми це по­ба­чи­ли на при­кла­ді си ту а ції на вко ло На ли вай чен - ка. На­ша по­лі­ти­чна елі­та не мо­же гра­ти за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. Во­на за­ли­ша­є­ться пост­ра­дян­ською за сво­єю сут ніс тю, яка не орі­єн­то­ва­на на роз­бу­до­ву но­вих ін с ти ту тів. Во ни ні чо го не хо - чуть змі­ню­ва­ти. Сьо­го­дні ми от - ри­ма­є­мо більш лі­бе­ра­лі­зо­ва­ний, але ре жим Яну ко ви ча. Про те кра ї на вже до зрі ла до то го, що хо че ма ти змі ну не ре жи мів, а змі­ну су­ті».

Під час скан­да­лу і вже пі­сля звіль нен ня чи ма ло по лі ти - ків і екс пер тів в роз мо ві з « Днем » під крес лю ва ли, що за - раз « На ли вай чен ко от ри має мож ли вість яс к ра во роз по ча ти свій по­лі­ти­чний про­ект з при­ці­лом на пре зи ден­тсь кі ви бо ри » . Дій­сно, шан­си хо­ро­ші. Ін­ше пи­та­н­ня — як їх ре­а­лі­зу­ва­ти, ко­ли по­лі­ти­чна си­сте­ма зна­хо­ди­ться в та ко му ста ні? Мар кі ян Луб - ківсь кий, який пі сля звіль нен - ня На­ли­вай­чен­ка по­ві­до­мив, що йде з по са ди рад ни ка го ло ви СБУ, на про щан ня на пи сав: «Наливайченко пі­шов. Зра­дже­ний усі­ма (!) в кра­щих тра­ди­ці - ях укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му усі­ма, але не пе­ре­мо­же­ний...».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

«БЕЗ КО­МЕН­ТА­РІВ. ...ІНО­ДІ ВАР­ТО ПРО­СТО ПО­СТО­Я­ТИ ОСТО­РОНЬ, ЩОБ ОБ ТЕ­БЕ НЕ ВИ­ТИ­РА­ЛИ НО­ГИ», — НА­ПИ­САВ­ШИ ПІ­СЛЯ ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ ЗА ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ НА­ЛИ­ВАЙ­ЧЕН­КА БО­РИС ФІ­ЛА­ТОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.