Ан­дрей ПЛЕНКОВИЧ,

го­ло­ва де­ле­га­ції Єв­ро­пар­ла­мен­ту з пи­тань спів­пра­ці з Укра­ї­ною:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Нам слід ро­би­ти все мо­жли­ве, щоб до­по­мог­ти Укра­ї­ні по­вер­ну­ти ча­сти­ни До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей ра­зом із Кри­мом до її кон­сти­ту­цій­ної си­сте­ми. Це — наш ве­ли­кий обов’язок, то­му ми й ви­ма­га­є­мо ви­ко­на­н­ня Мін­ської уго­ди, а під­трим­ка з бо­ку ЄС та ін­ших між­на­ро­дних акто­рів у цьо­му є ви­рі­шаль­ною ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.