За­смі­че­на... пам’ять

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Акти­ві­сти про­сять КМДА упо­ряд­ку­ва­ти дав­нє єв­рей­ське кла­до­ви­ще на те­ри­то­рії Ба­би­но­го Яру

Випадкова про­гу­лян­ка бі­ля ста­ро­го єв­рей­сько­го кла­до­ви­ща у Ба­би­но­му Яру від­вер­то вра­зи­ла еко­ло­га Пе­тра Тє­сто­ва. По­ба­чив­ши, що ста­рі мо­гиль­ні пли­ти з цвин­та­рю ле­жать у ку­пах смі­т­тя, за­ро­слі бур’яна­ми, на­пи­сав звер­не­н­ня до КМДА із про­ха­н­ням при­бра­ти та вста­но­ви­ти ого­ро­жу нав­ко­ло дав­ньо­го кла­до­ви­ща. Та­кі ж са­мі звер­не­н­ня про­сить під­го­ту­ва­ти не­бай­ду­жих ки­ян, щоб ра­зом до­сяг­ти ре­зуль­та­ту. Адже смі­тник на мі­сці по­хо­вань, хай і давніх, це від­вер­те плюн­дру­ва­н­ня пам’яті про по­мер­лих.

На­га­да­є­мо, що ко­ли у 70-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя у Ки­є­ві по­ча­ли бу­ду­ва­ти телецентр по­ряд із Лук’янів­ським єв­рей­ським цвин­та­рем, ча­сти­ну по­хо­вань пе­ре­не­сли на Ку­ре­нів­ський цвин­тар, ча­сти­ну про­сто зни­щи­ли, ски­да­ю­чи пли­ти та на­д­гроб­ки в яр. У 2000-х ро­ках ча­сти­ну плит під­ня­ли і зро­би­ли не­ве­ли­чкий ме­мо­рі­ал. Однак мі­сце пам’яті так і не бу­ло обла­што­ва­но, як слід.

Два ти­жні то­му акти­ві­сти ра­зом з чле­ном го­лов­ної ра­ди Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії і куль­ту­ри Оле­ксан­дром Бри­гін­цем над­си­ла­ли звер­не­н­ня до КМДА, щоб на­ре­шті упо­ряд­ку­ва­ли ста­ре кла­до­ви­ще. Але ні дій, ні кон­кре­ти­ки у на­ді­сла­них від­по­від­ях не отри­ма­ли. «Мо­же, на ку­пу скарг бу­де якась ре­а­кція. Ле­жать ці пли­ти там май­же 50 ро­ків. Чо­му, ко­ли впо­ряд­ко­ву­ва­ли одну ча­сти­ну пар­ку, не взя­ли­ся за ін­шу, не знаю, мо­жли­во, не бу­ло гро­шей то­ді. У КМДА ма­ють при­бра­ти смі­т­тя, ого­ро­ди­ти кла­до­ви­ще та по­ста­ви­ти ін­фор­ма­цій­ні та­бли­чки», — ко­мен­тує Пе­тро Тєстов.

У сво­є­му звер­нен­ні до ме­рії акти­віст на­віть на­кре­слив на ма­пі, де са­ме має бу­ти та­ка ого­ро­жа. Та­кож про­по­нує вста­но­ви­ти ін­фор­ма­цій­ний стенд про істо­рію єв­рей­ської гро­ма­ди Ки­є­ва та Лук’ янів­сько­го єв­рей­сько­го цвин­та­ря. Пам’ять має бу­ти збе­ре­же­на.

« День » звер­нув­ся за роз’ ясне­н­ня­ми до КМДА, нам від­по­ві­ли, що за­пит на­пра­ви­ли до Де­пар­та­мен­ту жи­тло­во-ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри. Зго­дом у прес-слу­жбі КМДА по­ві­до­ми­ли, що ре­да­кцій­ний за­пит роз­гля­ну­ли, однак Лук’янів­ське єв­рей­ське кла­до­ви­ще не пе­ре­бу­ває на їхньо­му ба­лан­сі, утри­му­ва­чем є Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри. Тим ча­сом на роз­го­лос про­бле­ми у со­ці­аль­них ме­ре­жах від­ре­а­гу­вав ди­ре­ктор КП «Ки­їв­зе­лен­буд» Сер­гій Си­мо­нов, еко­ло­гу Пе­тру Тє­сто­ву він по­обі­цяв, що кла­до­ви­ще при­бе­руть ледь не сьо­го­дні-зав­тра. І тут вже пи­та­н­ня — то у чи­їй же во­но ком­пе­тен­ції?

Однак ста­ном на сьо­го­дні аб­со­лю­тно ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. До­ки чи­нов­ни­ки ду­ма­ють, акти­ві­сти вже зна­йшли істо­ри­ка- ки­є­во­знав­ця, який по­го­див­ся роз­ро­би­ти та­бли­чку для ін­фор­ма­цій­но­го стен­ду. По­став­лять її акти­ві­сти вла­сним ко­штом. Зав­тра, 24 черв­ня, Пе­тро Тєстов за­про­шує дру­зів на при­би­ра­н­ня дав­ньо­го цвин­та­ря.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.