Ки­їв­ські то­по­лі зни­кнуть?

Еко­ло­ги пе­ре­ко­на­ні: Пух — ще не при­від­по­збу­ва­ти­ся най­ва­жли­ві­ших очи­сни­ків по­ві­тря у мі­стах

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Цьо­го ро­ку че­рез ве­ли­ку кіль­кість пу­ху сто­ли­чна вла­да ви­рі­ши­ла за­мі­ни­ти ки­їв­ські то­по­лі ін­ши­ми ви­да­ми де­рев. Від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня вже за­ре­є­стро­ва­ний у Ки­їв­ській мі­ській ра­ді. Але еко­ло­ги на­по­ля­га­ють, ко­ристь від то­поль зна­чно пе­ре­ви­щує шко­ду.

«То­по­ля має та­кі еко­ло­гі­чні вла­сти­во­сті, яких не має жо­дне ін­ше де­ре­во, — роз­по­від­ає екс­перт ор­га­ні­за­ції «Екологія—Пра­во—Лю­ди­на» Ка­те­ри­на Но­рен­ко. — Один ек­зем­пляр за се­зон мо­же вві­бра­ти до 50 кі­ло­гра­мів са­жі, на про­ти­ва­гу ка­шта­ну, який аб­сор­бує ли­ше близь­ко 16 кг. Якщо Ки­їв за­ли­шать без то­поль на три­ва­лий пе­рі­од — ми отри­ма­є­мо ін­шу про­бле­му, адже вди­ха­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті са­жі при­зво­дить до зву­же­н­ня ди­халь­них шля­хів. Якщо лю­ди­на за­знає впли­ву са­жі по­стій­но — це не­зво­ро­тний про­цес, що при­зво­дить до за­ди­шки. Крім цьо­го, одна то­по­ля за се­зон ви­ро­бляє стіль­ки ки­сню, скіль­ки по­трі­бно одній лю­ди­ні на рік. Зві­сно, у мі­сцях, де то­по­лі до­ся­гли по­ва­жно­го ві­ку, їх тре­ба за­мі­ню­ва­ти, але ли­ше на но­ві то­по­лі».

На сай­ті слу­жби «Кон­та­ктний центр мі­ста Ки­є­ва» роз­мі­сти­ли опи­ту­ва­н­ня, де ки­я­ни мо­жуть ви­сло­ви­ти свою дум­ку про не­об­хі­дність за­мі­ни то­поль та про те, які де­ре­ва вар­то ви­са­ди­ти за­мість них. Ка­те­ри­на Но­рен­ко зди­во­ва­на ви­бо­ром мо­жли­вих ва­рі­ан­тів но­вих де­рев.

«Се­ред мо­жли­вих ва­рі­ан­тів там за­зна­че­на ака­ція. Цей вид — не­ха­ра­ктер­ний для при­ро­дних еко­си­стем Укра­ї­ни, він ду­же швид­ко по- ши­рю­є­ться і за­хо­плює но­ві те­ри­то­рії. В кра­ї­нах ЄС це ка­ран­тин­ний вид, там ді­ють про­гра­ми зни­ще­н­ня ака­цій як не­без­пе­чно­го зраз­ка. Та­кож у го­ло­су­ван­ні про­по­ну­ють клен ка­над­ський. Ним та­кож у жо­дно­му ра­зі не мо­жна за­мі­ню­ва­ти то­по­лі. Він за­по­ло­няє пра­кти­чно всі еко­си­сте­ми, ви­ті­сняє ін­ші ви­ди та збі­днює на­ше біо­рі­зно­ма­ні­т­тя. На мою дум­ку, най­кра­ще ви­са­ди­ти но­ві то­по­лі. Є ви­ди, які не да­ють пу­ху. За­га­лом же у пе­рі­од цві­ті­н­ня то­поль ву­ли­ці вар­то по­ли­ва­ти во­дою, то­ді пух не бу­де роз­лі­та­ти­ся. Із си­ту­а­ції, що скла­ла­ся є ба­га­то ви­хо­дів, то­му не вар­то при­йма­ти рі­шень по­спі­хом»,— упев­не­на еко­лог.

Ще один мо­мент — ба­га­то ки­їв­ських то­поль є ча­сти­ною при­ро­до­охо­рон­них об’єктів, то­му їх ви­руб­ка пі­де у роз­різ з чин­ним за­ко­но­дав­ством. «Я на­ра­ху­вав близь­ко 20 пар­ків Ки­є­ва, на те­ри­то­рії яких зро­ста­ють то­по­лі та які є об’єкта­ми при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, — роз­по­від­ає за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Оле­ксій Василюк. — Ми вже звер­ну­ли­ся з по­да­н­ням до Ки­їв­ської мі­ської ра­ди про за­бо­ро­ну ви­ру­бу­ва­н­ня то­поль, але те­пер нам тре­ба че­ка­ти мі­сяць, щоб це по­да­н­ня роз­гля­ну­ли й ухва­ли­ли що­до ньо­го від­по­від­не рі­ше­н­ня».

Хо­ча рі­ше­н­ня про за­мі­ну то­поль ще не прийня­те мі­ською ра­дою, ви­руб­ка то­поль уже роз­по­ча­ла­ся на буль­ва­рі Та­ра­са Шев­чен­ка. Тим не менш, еко­ло­ги спо­ді­ва­ю­ться, що ча­сти­ну то­поль у Ки­є­ві все ж вда­сться збе­рег­ти.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.