Ні­меч­чи­на по­ра­ху­ва­ла ці­ну га­зу для Укра­ї­ни на зи­му

Екс­перт: «Цих пів­то­ра мі­льяр­да до­ла­рів якраз нам ви­ста­чить, щоб за­ка­ча­ти 6 мі­льяр­дів кубометрів га­зу, яких сьо­го­дні не ви­ста­чає»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

ВНі­меч­чи­ні під­ра­ху­ва­ли, в скіль­ки обі­йде­ться Укра­ї­ні но­вий га­зо­вий па­кет з Ро­сі­єю. Згі­дно із до­ку­мен­том уря­ду Ні­меч­чи­ни за ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня Ра­ди ЄС від 8 черв­ня, опри­лю­дне­ним вчо­ра Reuters, пла­ну­є­ться, що но­вий зи­мо­вий па­кет на газ для Укра­ї­ни ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 1,5 мі­льяр­да до­ла­рів.

«Кіль­кість га­зу, що збе­рі­га­є­ться в Укра­ї­ні, ни­ні не є до­ста­тньою для за­без­пе­че­н­ня по­ста­чань для на­сту­пної зи­ми», — за­явив ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Ма­рош Ше­фчо­вич.

На­га­да­є­мо, мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин за­явив, що три­сто­рон­ні га­зо­ві пе­ре­го­во­ри Укра­ї­на—ЄС—Ро­сія на рів­ні мі­ні­стерств прой­дуть вже на­сту­пно­го по­не­діл­ка, 29 черв­ня.

Мі­ністр на­го­ло­сив, що для Укра­ї­ни прийня­тним є про­дов­же­н­ня дії «зи­мо­во­го га­зо­во­го па­ке­ту», як мі­ні­мум, до бе­ре­зня 2016 ро­ку. На йо­го дум­ку, Ро­сія має бу­ти за­ці­кав­ле­на в швид­ко­му до­ся­гнен­ні ком­про-

мі­су, оскіль­ки тя­га­ни­на не при­не­се їй ви­го­ду. Іван НА­ДЄ­ЇН, го­ло­ва Ко­мі­те­ту енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни:

— Сьо­го­дні в на­ші га­зо­схо­ви­ща за­ка­ча­но при­бли­зно 11 мі­льяр­дів кубометрів га­зу. В ми­ну­лий се­зон ми вхо­ди­ли з по­ка­зни­ком 17 мі­льяр­дів кубометрів. Оче­ви­дно, що нам тро­хи не ви­ста­чає га­зу. В Брюс­се­лі ще під час під­пи­са­н­ня ми­ну­ло­го «зи­мо­во­го па­ке­ту», нам обі­ця­ли фі­нан­со­ву під­трим­ку, якщо Ро­сія не ви­ко­нає свої зо­бов’яза­н­ня. І сьо­го­дні ми мо­же­мо спо­кій­но роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку європейців і по­вин­ні ско­ри­ста­ти­ся цим кро­ком. Адже за­ка­чу­ва­н­ня в га­зо­ві схо­ви­щі і тран­зит — це ін­те­ре­си європейців.

Су­ми, вка­за­ної ні­ме­цьким уря­дом, ціл­ком до­ста­тньо для то­го, щоб за­ку­пи­ти ті 6 мі­льяр­дів кубометрів га­зу, яких нам сьо­го­дні не ви­ста­чає, щоб спо­кій­но зу­стрі­ти но­вий опа­лю­валь­ний се­зон.

Га­даю, під час на­сту­пних га­зо­вих пе­ре­го­во­рів не бу­дуть ви­рі­шу­ва­ти­ся стра­те­гі­чні пи­та­н­ня. Ми вже ба­чи­ли ці­ну цих до­мов­ле­но­стей. Всі ли­ше че­ка­ють Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, який ви­рі­шить спір­ні пи­та­н­ня по за­ку­пів­лі та тран­зи­ту га­зу. І на змі­ни цих умов ро­сі­я­ни по­ки не йдуть. То­му ми по­вин­ні взя­ти ко­шти у ЄС, за­ку­пи­ти со­бі га­зу на зи­му і ма­кси­маль­но зни­зи­ти ці­ну. За по­пе­ре­дні­ми ви­слов­лю­ва­н­ня­ми ро­сій­ської сто­ро­ни, во­ни вже го­то­ві да­ти нам тре­ти­ну від сто­до­ла­ро­вої зниж­ки. Це до­бре, бо ці­на на рин­ку га­зу і так па­дає. То­му Ро­сія сьо­го­дні зно­ву в ру­чно­му ре­жи­мі на­ма­га­є­ться ти­сну­ти на Укра­ї­ну та Єв­ро­пу. І одним із ре­зуль­та­тів цих пе­ре­го­во­рів по­вин­ні бу­ти або де­ше­вий газ для Укра­ї­ни, або стра­те­гі­чна зміна прі­о­ри­те­тів, чо­го, га­даю, не вда­сться зро­би­ти на на­сту­пно­му ти­жні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.