По­над 10 ти­сяч гри­вень для бій­ців

Зі­бра­ли на те­а­тра­лі­зо­ва­но­му фе­сти­ва­лі в Ко­ло­ча­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, За­кар­па­т­тя Фо­то ав­то­ра

Най­біль­ше укра­їн­ське се­ло — за­кар­пат­ська Ко­ло­ча­ва, впро­довж ба­га­тьох де­ся­ти­літь, за усіх влад і ре­жи­мів — бу­ла «на слу­ху». За Ав­стро-Угор­щи­ни во­на про­сла­ви­ла­ся сво­їм опри­шком­ро­збій­ни­ком Ми­ко­лою Шу­га­єм, ко­трий гро­мив ли­хва­рів, за «че­хів» ста­ла ві­до­мою у Єв­ро­пі зав­дя­ки кни­гам і філь­мам Іва­на Оль­бра­хта, «со­ві­там» впро­довж 12 літ да­ва­ла «жа­ру» під­піль­на гру­па під ору­дою М.Шта­є­ра. За ро­ки укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті її уро­дже­нець Ста­ні­слав Ар­же­ві­тін вла­шту­вав у ньо­му на­о­чну ілюстрацію ба­га­то­ві­ко­вої істо­рії рі­дно­го се­ла спо­ру­дже­н­ням у ньо­му одно­го з най­до­вер­ше­ні­ших скан­се­нів у сен­сі де­та­лі­за­ції жи­т­тя і по­бу­ту чле­нів одні­єї ба­га­то­на­ціо­наль­ної гро­ма­ди.

А ни­ні Ко­ло­ча­ва ста­ла епі­цен­тром ори­гі­наль­но­го куль­тур­ни­цько­го дій­ства. Тут в одно­му про­сто­рі та ча­сі зі­бра­ли­ся мі­сце­вий опри­шок Ми­ко­ла Шу­гай, ге­не­рал ні­ме­цько­го Вер­ма­хту, угор­ський жан­дарм, со­вє­цький ен­ка­ве­дист, упів­ці, еко­но­мі­стре­фор­ма­тор Е. Еган, єв­реї-ли­хва­рі, се­ля­ни Ко­ло­ча­ви, аби пі­сля де­ся­ти­літь про­ти­сто­я­н­ня при­ми­ри­ти­ся на фе­сти­ва­лі «Рі­плян­ка-2015». За­хід про­хо­див з бла­го­дій­ною ме­тою — усі ви­ру­че­ні ко­шти спря­му­ва­ли на під­трим­ку во­ї­нів 126 Му­ка­чів­ської гір­сько-пі­хо­тної бри­га­ди.

Тут мо­жна бу­ло спро­бу­ва­ти осво­ї­ти ре­ме­сло мли­на­ря, бджо­ля­ра, роз­пи­ля­ти де­ре­во на ру­чній пи­ло­ра­мі, вла­сно­руч ва­ри­ти брин­зу та вур­ду, і ви­ну­ва­ти­цю фе­сту — рі­плян­ку. Удо­сталь на­со­ло­ди­ти­ся по­до­рож­жю ча­сом го­стям за­ва­див бу­бнар, який ра­зом із бо­же­ни­ком та жан­дар­мом во­див се­лом п’яни­цю у яр­мі та за­кли- кав усіх на на­ро­дне ві­че. Між уча­сни­ка­ми те­а­тра­лі­зо­ва­но­го дій­ства, як і в ре­аль­но­му жит­ті, по­стій­но ви­ни­ка­ли «кон­флі­кти», а «би­ров» по­стій­но на­ма­гав­ся га­си­ти їх та від­прав­ля­ти зі сце­ни. Опле­ски ви­кли­ка­ла йо­го репліка на за­клик ра­дян­сько­го офі­це­ра: «ухо­дім!»: «та ви все йде­те, лем чо­мусь ся вер­та­є­те»...

Ко­ло­мий­ки, на­ро­дні пі­сні, тан­ці, кон­кур­си, від­кри­т­тя но­вої екс­по­зи­ції «Пам’ятни­ки Ко­ло­ча­ви» — усе це пе­ре­ме­жо­ву­ва­ло­ся те­а­тра­лі­зо­ва­ни­ми сцен­ка­ми. Апо­ге­єм свя­та ста­ло на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців та при­ми­ре­н­ня «рі­плян­кою». Ще один, не менш ва­жли­вий під­су­мок дій­ства — біль­ше 10 тис. гри­вень, зі­бра­них для під­трим­ки на­ших бій­ців.

ПІД ЧАС ТЕ­А­ТРА­ЛІ­ЗО­ВА­НО­ГО ДІЙ­СТВА ЖАН­ДАРМ ВО­ДИВ СЕ­ЛОМ П’ЯНИ­ЦЮ У ЯР­МІ ТА ЗА­КЛИ­КАВ УСІХ НА НА­РО­ДНЕ ВІ­ЧЕ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.