Спро­ба пе­ре­йти у пра­во­ве по­ле

Жи­то­мир­ських пра­во­охо­рон­ців пе­ре­ві­рять на при­че­тність до при­кри­ва­н­ня не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

Го­ло­ва Жи­то­мир­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Сер­гій Ма­шков­ський про­вів ви­їзну ро­бо­чу на­ра­ду в Олев­сько­му ра­йо­ні за уча­стю пред­став­ни­ків пра­во­охо­рон­них і кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів. Ме­та зу­стрі­чі — вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції з не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну, ви­ро­бле­н­ня чі­тко­го пла­ну ро­бо­ти, адже си­ту­а­ція в ра­йо­ні на­бли­жа­є­ться до кри­ти­чної. Олев­ський ра­йон є пов­ні­стю до­та­цій­ним, не за­без­пе­че­ний на сьо­го­дні ко­шта­ми на за­ро­бі­тну пла­ту на 16 міль­йо­нів гри­вень, во­дно­час що­дня обер­та­ю­ться міль­йо­ни гри­вень з не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну.

На­чаль­ник УМВС Укра­ї­ни у Жи­то­мир­ській обла­сті Ва­ле­рій Рудик го­во­рив про те, що ко­паль­ні де­да­лі важ­че кон­тро­лю­ва­ти, оскіль­ки їх охо­ро­ня­ють озбро­є­ні лю­ди. Бу­ли ви­пад­ки об­стрі­лів пра­во­охо­рон­ців. «У них там сто­ять вар­то­ві, і при на­бли­жен­ні транс­порт­них за­со­бів во­ни одра­зу зні­ма­ють пом­пи, шлан­ги і ви­їжджа­ють з мі­сця при­го­ди», — роз­по­від­ає Ва­ле­рій Рудик.

Зо­гля­ду на чи­слен­ні зви­ну­ва­че­н­ня гро­ма­дян що­до без­ді­яль­но­сті пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, ке­рів­ник обла­сті дав до­ру­че­н­ня пе­ре­ві­ри­ти при­че­тність ко­жно­го пра­ців­ни­ка ор­га­нів УМВС, СБУ та про­ку­ра­ту­ри до при­кри­ва­н­ня не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну, а го­ло­ві Дер­жгео­ка­да­стру на­да­ти ін­фор­ма­цію про усі ви­ді­ле­ні зе­мель­ні ді­лян­ки на те­ри­то­рії Олев­сько­го ра­йо­ну за пе­рі­од 2014—2015 р. Ра­зом з тим го­ло­ва ОДА за­зна­чив, що звер­не­ться до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни, Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни з кло­по­та­н­ням про вжи­т­тя за­хо­дів що­до зу- пи­не­н­ня не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну в Жи­то­мир­ській обла­сті.

На на­ра­ду при­йшли і мі­сце­ві жи­те­лі — ко­па­чі бур­шти­ну. Во­ни ка­те­го­ри­чно і рі­шу­че ви­слов­лю­ва­ли­ся про­ти ле­га­лі­за­ції ви­до­бу­тку «со­ня­чно­го ка­ме­ню», мов­ляв, ни­ні ма­ють хоч якийсь за­ро­бі­ток, і не ві­рять в те, що бу­де та­ка мо­жли­вість пі­сля втру­ча­н­ня вла­ди.

Ко­ли ж гу­бер­на­тор і чи­нов­ни­ки по­їха­ли на ко­паль­ню бі­ля с. Ше­бе­ди­ха, там вже бу­ла від­ве­де­на важ­ка те­хні­ка, яку за­сто­со­ву­ють для ви­до­бу­тку, пев­но, ін­фор­ма­цію про при­їзд ке­рів­ни­ків не­ле­галь­ні ви­до­бу­ва­чі ма­ли за­зда­ле­гідь. Однак ча­сти­на мі­сце­вих жи­те­лів, які бе­руть участь в цьо­му не­за­кон­но­му про­ми­слі, тут пе­ре­бу­ва­ли. Во­ни го­во­ри­ли, мі­сце­ве на­се­ле­н­ня по­бо­ю­є­ться, що пі­сля уза­ко­не­н­ня про­це­су не ма­ти­ме змо­ги пра­цю­ва­ти тут. Чи­нов­ни­ки по­ясню­ва­ли лю­дям, що ни­ні бю­джет не має жо­дних над­хо­джень від ви­до­бу­тку бур­шти­ну. А ці ко­шти ма­ли б іти на роз­ви­ток ра­йо­ну, в то­му чи­слі на від­нов­ле­н­ня ін­фра­стру­кту­ри, со­ці­аль­ні ви­пла­ти, а го­лов­не — на ре­куль­ти­ва­цію зе­мель, де про­во­дять ви­до­бу­ток. Зем­лі пі­сля роз­ко­пок у жа­хли­во­му ста­ні, ча­сти­на Олев­щи­ни фа­кти­чно є зо­ною еко­ло­гі­чно­го ли­ха.

«Ми бо­ро­ти­ме­мо­ся пе­ре­д­усім з не­за­кон­ною ску­пкою бур­шти­ну, не­ле­галь­ним обі­гом зброї та го­тів­ки, а та­кож з не­за­кон­ним про­ми­сло­вим ви­до­бу­тком «со­ня­чно­го ка­ме­ню», — ска­зав Ма­шков­ський. В обла­сті бу­де ство­ре­но між­ві­дом­чі ро­бо­чі гру­пи з про­ти­дії не­за­кон­но­го ви­до­бу­ва­н­ня бур­шти­ну на те­ри­то­рі­ях пів­ні­чних ра­йо­нів Жи­то­мир­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.