Ли­тва го­то­ва по­ста­ча­ти Укра­ї­ні зброю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Про це за­явив По­сол Ли­тви в Укра­ї­ні Ма­рюс Яну­ко­ніс в ефі­рі «5-го ка­на­лу». «Та­ка по­лі­ти­чна во­ля є, і во­на бу­ла опри­лю­дне­на ви­щим ли­тов­ським ке­рів­ни­цтвом. Де­я­кі кро­ки вже зро­бле­но. Бу­де­мо й на­да­лі спів­пра­цю­ва­ти, зокре­ма й що­до по­ста­ча­н­ня зброї в Укра­ї­ні. Де­таль­ні­ше важ­ко го­во­ри­ти, але ми го­то­ві», — на­го­ло­сив Яну­ко­ніс. За йо­го сло­ва­ми, Ли­тва хо­че «по­ка­за­ти при­клад» ін­шим кра­ї­нам, що тре­ба до­по­мог­ти Укра­ї­ні «всі­ма за­со­ба­ми», зокре­ма й вій­сько­ви­ми. По­сол та­кож до­дав, що не ба­чить під­став, «які мо­жуть стри­му­ва­ти цю по­лі­ти­ку». У ли­сто­па­ді 2014 ро­ку Укра­ї­на і Ли­тва до­мо­ви­ли­ся про по­ста­ча­н­ня укра­їн­ським вій­сько­вим еле­мен­тів озбро­є­н­ня. Укра­ї­на і Ли­тва до­мо­ви­ли­ся та­кож про під­го­тов­ку офі­це­рів й участь у на­вча­н­нях на те­ри­то­рії Ли­тви. На­га­да­є­мо, у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку кра­ї­ни НАТО на сво­є­му са­мі­ті під­твер­ди­ли, що ор­га­ні­за­ція не мо­же по­став­ля­ти озбро­є­н­ня Укра­ї­ні, але це мо­жуть ро­би­ти дер­жа­ви, які вхо­дять до Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су, в рам­ках дво­сто­рон­ніх від­но­син. 18 черв­ня США зро­би­ли крок упе­ред у пи­тан­ні на­да­н­ня Укра­ї­ні озбро­є­н­ня, зокре­ма, се­нат Кон­гре­су США схва­лив за­ко­но­про­ект про ви­да­тки на оборону, який про­по­нує на­да­ти Укра­ї­ні озбро­є­н­ня й ін­шу вій­сько­ву до­по­мо­гу. До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що Укра­ї­ні цьо­го ро­ку має бу­ти на­да­но вій­сько­вої до­по­мо­ги на су­му в 300 млн до­ла­рів, зокре­ма, ра­да­ри і про­ти­тан­ко­ву зброю. Між тим, по­ки що пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма не хо­че ста­ви­ти свій підпис під цим до­ку­мен­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.