Шеф Пен­та­го­ну про­гно­зує три­ва­лу кон­фрон­та­цію з Ро­сі­єю

Den (Ukrainian) - - День Планети - ФО­ТО РЕЙТЕР

Мі­ністр обо­ро­ни США Ештон Картер по­пе­ре­див, що кон­фрон­та­ція з Ро­сі­єю мо­же бу­ти три­ва­лою. « Ада­пта­ція, про яку я ве­ду мо­ву, ба­зу­є­ться на то­му, що ми не че­ка­є­мо, що Ро­сія мо­же змі­ни­ти­ся за Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і на­віть на­да­лі», — ска­зав він, на­го­ло­сив­ши, що США і НАТО ма­ють бу­ти го­то­ви­ми до три­ва­лої кон­фрон­та­ції з Ро­сі­єю в но­вих умо­вах, які скла­ли­ся в ре­зуль­та­ті ро­сій­ської по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни. У роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми, які су­про­во­джу­ють йо­го в єв­ро­пей­сько­му тур­не, Картер за­явив, що спо­ді­ва­є­ться на те, що Ро­сія змі­нить свій ни­ні­шній зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний курс, про­те «не впев­не­ний» у цьо­му. Очіль­ник Пен­та­го­ну та­кож ви­сло­вив­ся з при­во­ду за­яви В. Пу­ті­на що­до на­ро­щу­ва­н­ня ра­ке­тно- ядер­но­го по­тен­ці­а­лу Ро­сії. « Для Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на не бу­ло по­тре­би за­яв­ля­ти це. Я справ­ді не мо­жу по­ясни­ти вам, чо­му він зайняв та­ку по­зи­цію, але ме­ні зда­є­ться, во­на не­до­ре­чна » , — ска­зав він. Тим ча­сом пред­став­ник Пен­та­го­ну по­ві­до­мив жур­на­лі­стів, що Картер « спо­ну­ка­ти­ме со­ю­зни­ків до то­го, аби во­ни по­ду­ма­ли про но­ві за­гро­зи, но­ву те­хні­ку, ви­ма­га­ти­ме чо­гось на кшталт сце­на­рі­їв ча­сів « хо­ло­дної вій­ни » , аби на­мі­ти­ти но­ві шля­хи про­ти­сто­я­н­ня но­вим за­гро­зам » . Е. Картер від­ві­дає Ні­меч­чи­ну, Есто­нію, ві­зьме участь у на­ра­ді го­лів обо­рон­них ві­домств кра­їн Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су у Брюс­се­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.