Ав­стрі­єць Сай­дік при­зна­че­ний спец­пред­став­ни­ком ОБСЄ по Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва ОБСЄ Іві­ца Да­чич при­зна­чив ав­стрій­сько­го ди­пло­ма­та Мар­ті­на Сай­ді­ка спец­пред­став­ни­ком ор­га­ні­за­ції по Укра­ї­ні, по­ві­дом­ля­є­ться в на сай­ті ОБСЄ. «По­сол Сай­дік ду­же до­свід­че­ний ди­пло­мат з ши­ро­ким кру­го­зо­ром, по­чи­на­ю­чи від між­на­ро­дно­го пра­ва до про­блем, що ви­ма­га­ють рі­зно­бі­чно­го роз­гля­ду. І ми ду­же ра­ді ві­та­ти йо­го в ко­ман­ді «, — за­явив Да­чич. На­га­да­є­мо, на по­ча­тку черв­ня ста­ло ві­до­мо, що спе­ці­аль­ний пред­став­ник ді­ю­чо­го го­ло­ви ОБСЄ з Укра­ї­ною, швей­цар­ський ди­пло­мат Хай­ді Та­лья­ві­ні не зби­ра­є­ться да­лі ви­ко­ну­ва­ти свій ман­дат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.