Очіль­ни­ки МЗС ЄС про­дов­жи­ли ан­ти­ро­сій­ські сан­кції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ кра­їн Єв­ро­со­ю­зу на за­сі­дан­ні Ра­ди ЄС в Лю­ксем­бур­зі ухва­ли­ли без обго­во­ре­н­ня рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня еко­но­мі­чних санкцій що­до Ро­сії до 31 сі­чня 2016 ро­ку, по­ві­до­мив жур­на­лі­стів у Брюс­се­лі ви­со­ко­по­са­до­вий єв­ро­пей­ський чи­нов­ник на умо­вах ано­нім­но­сті. « На за­сі­дан­ні Coreper ( Ко­мі­те­ту пос­т­пре­дів кра­їн ЄС 17 черв­ня) був кон­сен­сус. Те­пер рі­ше­н­ня за мі­ні­стра­ми, але я не ду­маю, що ви­ни­кнуть змі­ни остан­ньої ми­ті», — ска­зав ЗМІ спів­ро­змов­ник, по­ясню­ю­чи, що бу­де про­сто ухва­ле­но по­го­дже­ний по­сла­ми акт. Май­бу­тнє рі­ше­н­ня не пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня ни­ні чин­них обме­жу­валь­них за­хо­дів. У ма­те­рі­а­лах, по­ши­ре­них для за­сі­да­н­ня Ра­ди, йде­ться, що сан­кції про­дов­жу­ю­ться від­по­від­но до рі­ше­н­ня бе­ре­зне­во­го са­мі­ту ЄС пов’яза­ти тер­мін їх дії з пов­ним ви­ко­на­н­ням Мін­ських угод. Обме­жу­валь­ні за­хо­ди тор­ка­ю­ться до­сту­пу на єв­ро­пей­ський фі­нан­со­вий ри­нок де­яких бан­ків РФ, тор­гів­лі збро­єю і низ­кою то­ва­рів по­двій­но­го при­зна­че­н­ня, а та­кож екс­пор­ту де­яких те­хно­ло­гій, пов’ яза­них з енер­ге­ти­кою, на­га­ду­ють у Брюс­се­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.