На Ми­ко­ла­їв­щи­ні ві­дбу­ли­ся на­вча­н­ня снай­пе­рів

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

У Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті на за­галь­но­вій­сько­во­му по­лі­го­ні «Ши­ро­кий Лан» від­бу­ло­ся на­вча­н­ня снай­пе­рів Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ. На­вча­н­ня про­хо­ди­ло в рам­ках бри­га­дних та­кти­чних на­вчань одно­го з під­роз­ді­лів Су­хо­пу­тних військ, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни.

На на­вча­н­нях бу­ли при­су­тні на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу — Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Зброй­них сил Укра­ї­ни ге­не­рал-пол­ков­ник Ві­ктор Му­жен­ко, пер­ший за­сту­пник на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Укра­ї­ни ге­не­рал-пол­ков­ник Ген­на­дій Во­ро­б­йов, ке­рів­ний склад ви­дів, опе­ра­тив­них ко­ман­ду­вань, ви­зна­че­них вій­сько­вих ча­стин, снай­пер­ських під­роз­ді­лів ВДВ, ВМС, СВ Зброй­них сил Укра­ї­ни.

Снай­пе­ри ви­ко­на­ли стріль­бу з рі­зних зраз­ків озбро­є­н­ня, на рі­зні ди­стан­ції та з рі­зно­ма­ні­тних по­ло­жень. Усі зав­да­н­ня в хо­ді пра­кти­чних дій з під­трим­ки під­роз­ді­лів під час штур­му, за­сід­ки та обо­ро­ни ру­бе­жів снай­пе­ри ВДВ від­пра­цю­ва­ли на «від­мін­но».

«Снай­пер­ським під­роз­ді­лам для під­го­тов­ки та за­без­пе­че­н­ня при­ді­ля­є­ться під­ви­ще­на ува­га. Їх участь у бо­йо­вих ді­ях на схо­ді кра­ї­ни про­де­мон­стру­ва­ла, що від­мін­но під­го­тов­ле­на снай­пер­ська па­ра зав­дає во­ро­гу сут­тє­вих про­блем. Щоб вдо­ско­на­ли­ти їхній рі­вень, ми за­про­шу­є­мо іно­зем­них ін­стру­кто­рів, від­ря­джа­є­мо на спе­ці­а­лі­зо­ва­ні кур­си, при­йма­є­мо ви­со­ко­які­сні зраз­ки но­ві­тньо­го як ві­тчи­зня­но­го, так і за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва озбро­є­н­ня та спо­ря­дже­н­ня», — за­зна­чив Ві­ктор Му­жен­ко.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ МІ­Н­ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.