Ре­є­стра­то­ри для спро­щен­ців

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Рів­но за ти­ждень Укра­ї­на ста­не тро­хи більш схо­жою на Єв­ро­пу, ніж ни­ні. З1 ли­пня ка­со­ві апа­ра­ти, до яких вже дав­но зви­кли в усіх кра­ї­нах ЄС, ста­ють обов’яз­ко­ви­ми пра­кти­чно для всіх тор­го­вель­них то­чок і місць гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня в Укра­ї­ні (де пе­ре­ва­жно пра­цю­ють спро­щен­ці тре­тьої гру­пи з обі­гом до 20 міль­йо­нів гри­вень на рік). Що­прав­да, зав­дя­ки згур­то­ва­ним ді­ям бі­зне­су, мо­но­по­лі­стам, схо­же, не вда­ло­ся нав’яза­ти свої пра­ви­ла гри — пе­ре­міг лі­бе­раль­ний під­хід.

За їхньої до­по­мо­ги бі­знес ви­йде з ті­ні. Чи увій­де? — за­пи­ту­ють екс­пер­ти

МО­НО­ПО­ЛІ­СТИ ПО­КИ ЩО ЗА­ЛИ­ШИ­ЛИ­СЯ

Ми­ну­лої п’ятни­ці укра­їн­ський пар­ла­мент 238 го­ло­са­ми під­три­мав у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №1088 про за­сто­су­ва­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів у сфе­рах тор­гів­лі, гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та по­слуг. До­ку­мент, як на­го­ло­шу­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, звіль­няє бі­зне­сме­нів від обов’яз­ку що­дня дру­ку­ва­ти на ре­є­стра­то­рах фі­скаль­ні зві­тні че­ки і за­без­пе­чу­ва­ти їх збе­рі­га­н­ня в ра­зі на­да­н­ня кон­троль­ної стрі­чки в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. Пе­ред­ба­че­но та­кож ска­су­ва­ти ви­мо­ги про обов’яз­ко­ву на­яв­ність цін­ни­ка на то­вар, ви­лу­чи­ти з текс­ту нор­ми що­до облі­ку то­вар­них за­па­сів. Одно­ча­сно за­ко­но­дав­ці хо­чуть за­про­ва­ди­ти ком­пен­са­то­ри за при­дба­н­ня мо­де­мів чи ре­є­стра­то­рів і ска­су­ва­ти пра­ви­ло, що ви­ма­га­ло пред’яв­ля­ти по­свід­че­н­ня осо­би при ку­пів­лі-про­да­жу іно­зем­ної ва­лю­ти.

У пар­ла­мен­ті за­ко­но­про­ект пред­став­ля­ла де­пу­тат від «БПП» Окса­на Про­дан. На її дум­ку, цей до­ку­мент спри­я­ти­ме та­кож де­мо­но­по­лі­за­ції ви­го­тов­ле­н­ня і об­слу­го­ву­ва­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів. На­га­да­є­мо, що в ре­зуль­та­ті «ка­со­вої ре­фор­ми», іні­ці­йо­ва­ної ще Сер­гі­єм Ар­бу­зо­вим та Оле­ксан­дром Кли­мен­ком, мо­но­поль­не пра­во об­слу­го­ву­ва­ти всі ка­со­ві апа­ра­ти Укра­ї­ни отри­ма­ли дві при­ва­тні фір­ми — «УкрКарт» і «Ін­тер­плат». Їм та­кож до­ру­ча­є­ться зби­ра­ти і пе­ре­да­ва­ти да­ні від ре­є­стра­то­рів без­по­се­ре­дньо до ба­зи Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби.

Ці­на ли­ше ці­єї по­слу­ги для одно­го при­строю тро­хи менш як грив­ня на день. А для со­тень ти­сяч? Міль­йон­ні до­хо­ди ва­блять, про­те ко­лись ще бу­дуть... За­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­на Ма­кє­є­ва ра­ні­ше ви­зна­ла: із 284 ти­сяч пла­тни­ків по­да­тків тре­тьої гру­пи ка­со­ві апа­ра­ти по­трі­бні 96,7 ти­ся­чі, але у фі­скаль­них ор­га­нах до се­ре­ди­ни трав­ня свої РРО за­ре­є­стру­ва­ли ли­ше чо­ти­ри ти­ся­чі. Ще 10 ти­сяч за­мов­ле­но у ви­ро­бни­ків.

На­пе­ре­до­дні обго­во­ре­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту (у Ра­ду бу­ло по­да­но ще один, який пе­ред­ба­чає від­стро- че­н­ня для вве­де­н­ня обов’яз­ко­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів) по­ту­жну під­трим­ку но­ви­ні на­да­ла мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько. « Якщо нор­му про обов’ яз­ко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня РРО бу­де ска­со­ва­но, — на­го­ло­си­ла мі­ністр, — то фа­кти­чно це озна­ча­ти­ме, що Укра­ї­на не хо­че ви­хо­ди­ти з ті­ні. Це, у свою чер­гу, озна­ча­ти­ме не­до­о­три­ма­н­ня до­хо­дів дер­жав­но­го бю­дже­ту і, як на­слі­док, від­су­тність ре­сур­сів для під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­них ви­трат для най­ура­зли­ві­ших верств на­се­ле­н­ня». За­про­ва­дже­н­ня РРО, пе­ре­ко­на­на Яре­сько, дасть змо­гу за­без­пе­чи­ти рів­ність всіх пла­тни­ків по­да­тків пе­ред за­ко­ном, по­си­лить за­хист прав спо­жи­ва­чів, уне­мо­жлив­лю­ю­чи про­даж кон­тра­фа­ктних і кон­тра­бан­дних то­ва­рів, на­да­ю­чи по­ку­пце­ві до­ку­мент про по­ку­пку — ка­со­вий чек, а та­кож по­си­лить кон­троль за обі­гом го­тів­ко­вих ко­штів в еко­но­мі­ці.

При цьо­му во­на да­ла зро­зу­мі­ти, що усві­дом­лює стур­бо­ва­ність бі­зне­су вар­ті­стю ка­со­вих апа­ра­тів і мо­жли­ви­ми штра­фа­ми за ті чи ті по­ру­ше­н­ня у їх ви­ко­ри­стан­ні. Во­на за­яви­ла, що уряд ті­сно спів­пра­цює з під­при­єм­ця­ми і де­пу­та­та­ми для мі­ні­мі­за­ції ймо­вір­них бо­лю­чих на­слід­ків за­сто­су­ва­н­ня ре­є­стра­то­рів і за­ува­жи­ла, що уряд по­го­див про­ект за­ко­ну №1088 (ав­тор­ства Окса­ни Про­дан), який пе­ред­ба­чає лі­бе­ра­лі­за­цію за­сто­су­ва­н­ня РРО. За сло­ва­ми Яре­сько, за­ко­но­про­ект у низ­ці ви­пад­ків звіль­няє від фі­нан­со­вих санкцій і, зокре­ма, на пів­ро­ку звіль­няє бі­знес від штра­фів за по­ру­ше­н­ня ка­со­вої ди­сци­плі­ни.

«СЬО­МИЙ КІ­ЛО­МЕТР» — ПРО­ТИ

Про­те в бі­зне­су і до мі­ні­стрів, і до за­ко­но­дав­ців за­ли­ши­ло­ся чи­ма­ло за­пи­тань. Так, під­при­єм­ці Оде­сько­го ре­гіо­ну ви­ма­га­ють ска­су­ва­ти ка­со­ві апа­ра­ти і за­кли­ка­ли но­во­го гу­бер­на­то­ра Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі вря­ту­ва­ти від по­бо­рів і по­гра­бу­ва­н­ня най­біль­ше під­при­єм­ство ре­гіо­ну — пром­то­вар­ний ри­нок «7 кі­ло­метр». За сло­ва­ми го­ло­ви Гро­мад­ської ра­ди під­при­єм­ців «7 кі­ло­ме­тра» Ва­си­ля Ку­лі­ні­ча, со­тні під­при­єм­ців бра­ли участь у мі­тин­гу бі­ля бу­дів­лі Вер­хов­ної Ра­ди з ви­мо­гою ска­су­ва­ти за­про­ва­дже­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів для ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су з 1 ли­пня цьо­го ро­ку. За їхні­ми сло- ва­ми, та­кий по­да­тко­вий тиск за­гро­жує зу­бо­жі­н­ням со­тням ти­сяч осіб. Як вва­жає Ку­лі­ніч, збіль­ше­н­ня ви­трат, пов’яза­них із при­дба­н­ням і об­слу­го­ву­ва­н­ням ка­со­вих апа­ра­тів, при­зве­де до під­ви­ще­н­ня цін на всі то­ва­ри і по­слу­ги, а де­ся­тки ти­сяч тор­го­вель­них під­при­ємств за­кри­ю­ться чи пі­дуть у тінь.

Дум­ки екс­пер­тів «Дня» з цьо­го пи­та­н­ня роз­ді­ли­ли­ся. Го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Ми­тний ко­мі­тет Оде­си Га­ли­на Вдо­ви­на ска­за­ла «Дню», що як пред­став­ник ми­тно­го бло­ку в під­при­єм­ни­цькій спіль­но­ті во­на на­по­ля­гає на то­му, аби лан­цю­жок ван­та­жів був за­мкну­тим. Без ка­со­вих апа­ра­тів, ка­же Вдо­ви­на, зро­би­ти це бу­де скла­дно. Во­дно­час во­на під­три­мує рі­ше­н­ня гро­мад­ської ра­ди під­при­єм­ців «7 кі­ло­ме­тра» про те, що за­ко­но­про­ект про за­про­ва­дже­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів має бу­ти зу­пи­не­но. «Я вва­жаю, що за­про­ва­дже­н­ня цих апа­ра­тів справ­ді по­трі­бне, — по­вто­рює фа­хі­вець із зов­ні­шньої тор­гів­лі, — але до цьо­го тре­ба під­хо­ди­ти ду­же ро­зум­но, зва­жив­ши всі ри­зи­ки і не зав­да­ю­чи при цьо­му зби­тків ма­ло­му бі­зне­су». «Будь-які ре­фор­ми і за­ко­но­про­е­кти ма­ють бу­ти спо­ча­тку ухва­ле­ні гро­мад­ські­стю на слу­ха­н­нях», — на­го­ло­шує акти­віс­тка.

«ЩОБ НЕ БУ­ЛО БАН­ДИТ­СЬКО­ГО ШЛЕЙ­ФУ»

Ще рі­шу­чі­ше ви­сту­пає за ре­є­стра­то­ри ди­ре­ктор при­ва­тно­го під­при­єм­ства «Оль­хо­вий» На­дія Оль­хо­ва. «Ми вже ку­пи­ли апа­рат і все офор­ми­ли, — ска­за­ла во­на «Дню». — Якщо від­вер­то, то я вва­жаю, що для під­при­єм­ства це корисно. Ми зав­жди пра­цю­ва­ли про­зо­ро і спла­чу­ва­ли всі по­да­тки. І як­би всі під­при­єм­ства по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­є­стра­то­ри, то це бу­ло б пра­виль­но. Це спри­я­ло б че­сній кон­ку­рен­ції. А то, ви­хо­дить, хтось отри­мує лі­ві до­хо­ди, обма­ню­ю­чи дер­жа­ву, і та­ким, як ми, хто пра­цює за укра­їн­ськи­ми за­ко­на­ми і за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми, з ни­ми важ­ко кон­ку­ру­ва­ти». «Ми свій ка­со­вий апа­рат вже за­ре­є­стру­ва­ли в по­да­тко­вій і з ним пра­цю­ва­ти­ме­мо, — ска­за­ла Оль­хо­ва «Дню». — Нам усім тре­ба увійти в нор­ми, які ді­ють у ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах, аби в Єв­ро­пі за на­ми не бу­ло шлей­фу бан­дит­ської дер­жа­ви».

«До тре­тьої гру­пи, для якої ре­є­стра­то­ри ста­ють обов’яз­ко­ви­ми з 1 ли­пня, вхо­дять під­при­єм­ці з рі­чним обі­гом до 20 міль­йо­нів гри­вень. Але є і дру­га гру­па, в якої до­хо­ди на­ба­га­то мен­ші і до якої на­ле­жать ле­галь­ні та­кси­сти, — ка­же « Дню » го­ло­ва Укра­їн­ської та­ксо­мо­тор­ної асо­ці­а­ції Ан­дрій Ан­то­нюк. — Ми кон­ста­ту­є­мо, що у зв’яз­ку з тим, що лю­ди роз­ча­ру­ва­ли­ся в ре­фор­мах, яких не­має, ті­ні­за­ція бі­зне­су зро­сла сьо­го­дні з 85% до 99%. Лю­ди не спла­чу­ють на­віть єди­но­го по­да­тку 200 гри­вень і ЄСВ — 370 гри­вень, то­му що дер­жа­ва не ви­ко­нує сво­єї фун­кції — не за­хи­щає то­го, хто при­дбав лі­цен­зію на пра­во пра­цю­ва­ти на та­ксі».

«А якщо зав­тра за­про­ва­дять ка­со­ві апа­ра­ти, то це не дасть дер­жа­ві біль­ше гро­шей, — про­дов­жує Ан­то­нюк, — па­са­жи­ро­ві це теж ні­чо­го не дасть. Про­те ля­же важ­ким тя­га­рем на один від­со­ток ле­галь­но­го рин­ку та­ксі, то­му що ка­со­вий апа­рат ко­штує від $200 до $300, хо­ча у всьо­му сві­ті во­ни ко­шту­ють втри­чі де­шев­ше. От­же, лю­ди бу­дуть ви­му­ше­ні теж пі­ти в тінь».

ПІД­ПРИ­ЄМ­ЦІ МА­ЮТЬ ДО­ВІ­РЯ­ТИ

За­кон 1088 усу­ває де­я­кі нор­ми, які осо­бли­во не­по­ко­ї­ли ма­лий бі­знес, ка­же «Дню» ві­це-пре­зи­дент УСПП, екс­перт Ре­а­ні­ма­цій­ної про­гра­ми ре­форм Юлія Дроговоз. Але по­трі­бно ще по­дба­ти про те, аби лі­кві­ду­ва­ти мо­но­по­лі­за­цію рин­ку ви­го­тов­ле­н­ня і об­слу­го­ву­ва­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів, ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня із гран­та­ми для ком­пен­са­ції ви­трат під­при­єм­ців на вста­нов­ле­н­ня цих при­стро­їв. За її сло­ва­ми, за­кон із по­прав­ка­ми істо­тно спро­щує жи­т­тя під­при­єм­ців і са­му про­це­ду­ру ви­ко­ри­ста­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів, але не усу­ває го­лов­них про­блем. «У кра­ї­ні так і не про­ве­де­но ре­фор­му фі­скаль­ної слу­жби, — за­зна­чає Дроговоз. — Не­має які­сних зру­шень у від­но­си­нах між кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми і пла­тни­ка­ми по­да­тків. Під­при­єм­ці не до­ві­ря­ють сьо­го­дні­шній фі­скаль­ній слу­жбі і по­бо­ю­ю­ться, що на пра­кти­ці ви­ни­кнуть якісь но­ві про­бле­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.