Як про­да­ва­ти­муть за­ли­шки дер­жав­но­го май­на?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

— Не знаю. Ко­мі­сія ви­рі­шу­ва­ти­ме. Якщо є по­ру­ше­н­ня — бу­де­мо щось ро­би­ти. Там про­ку­ра­ту­ра має спра­ву... Але той, хто ду­має, що «Укр­те­ле­ком» сьо­го­дні ко­штує ве­ли­кі гро­ші, ду­же силь­но по­ми­ля­є­ться. На дво­рі ХХІ сто­лі­т­тя, і вже є тре­тє і че­твер­те по­ко­лі­н­ня зв’яз­ку. А все, що є в «Укр­те­ле­ко­мі», — тран­спорт­на ме­ре­жа. От і все...

— То ви за те, щоб, у ра­зі ви­яв­ле­н­ня по­ру­шень з ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­них умов чи при­ва­ти­за­цій­но­го кон­кур­су, ни­ні­шнім вла­сни­кам та­ких об’єктів до­ра­хо­ву­ва­ли су­ми спла­ти?

— Я за те, щоб шу­ка­ти рі­ше­н­ня в пло­щи­ні пе­ре­го­во­рів і ар­гу­мен­тів... Не мо­жна змі­шу­ва­ти бі­знес і по­пу­лізм.

— Один з уча­сни­ків при­ва­ти­за­ції по­пе­ре­дніх ро­ків Ігор Ко­ло­мой­ський на одно­му із за­сі­дань ко­мі­сії за­явив, що при­ва­ти­за­ція 2000-х бу­ла не­про­зо­рою. Ви з ним зго­дні?

— Щось бу­ло про­зо­ро, щось — ні. Ба­га­то бу­ло не­про­зо­ро, зви­чай­но. Так весь ка­пі­тал ство­рю­вав­ся в Ро­сії, Укра­ї­ні, ін­ших ра­дян­ських ре­спу­блі­ках. Всі про це зна­ють. Якщо ви ду­ма­є­те, що ми про­ве­де­мо ре­при­ва­ти­за­цію тих під­при­ємств, які про­да­ли у 1990-х ро­ках, то ду­же силь­но по­ми­ля­є­те­ся. В та­ко­му ра­зі бу­дуть су­до­ві про­це­си на ба­га­то ро­ків... і, зре­штою, все це «по­мре» в про­це­сі між змі­ною вла­ди. Ми чо­го до­ма­га­є­мо­ся? За­тя­жних ве­ли­ких про­це­сів чи нор­маль­но­го про­це­су, про­зо­ро­го, зрозумілого, і ру­ху впе­ред?

— На ва­шу дум­ку, чи по­трі­бно пе­ре­гля­да­ти ре­зуль­та­ти при­ва­ти­за­ції 2000х ро­ків?

— Тре­ба звер­ну­ти ува­гу на кіль­ка остан­ніх ро­ків — 2012 — 2014 ро­ки. Де­я­кі ре­чі бу­ли не­до­бре про­да­ні. Сю­ди по­тра­пля­ють пев­ні енер­ге­ти­чні об’єкти...

— Але ж за­ява Ко­ло­мой­сько­го сто­су­ва­ла­ся про­да­жу дер­жмай­на в 2000-х ро­ках...

— Я не го­то­вий за­раз про це го­во­ри­ти. Тре­ба ди­ви­ти­ся об’єкт за об’єктом. Я не за­йма­ю­ся по­пу­лі­змом. У ме­не є кон­кре­тні зав­да­н­ня, і я їх ви­ко­ну­ва­ти­му. Я не при­йшов сю­ди за­би­ра­ти у лю­дей бі­зне­си, які бу­ли ку­пле­ні, по­тім мо­дер­ні­зо­ва­ні чи ще щось зро­бле­но. Якщо є про­бле­ма з про­да­ни­ми під­при­єм­ства­ми (не ін­ве­сто­ва­но, по­ру­ше­но ін­ве­сти­цій­ні умо­ви), то­ді ми втру­ча­ти­ме­мо­ся і ви­вча­ти­ме­мо си­ту­а­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.