Су­ча­сно, опе­ра­тив­но, про­зо­ро

Екс­перт: Но­ва си­сте­ма опла­ти в сто­ли­чно­му ме­тро­по­лі­те­ні до­по­мо­же бо­ро­ти­ся з ті­ньо­вою еко­но­мі­кою

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Від­те­пер ки­я­ни мо­жуть опла­чу­ва­ти про­їзд, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свої без­кон­та­ктні пла­ті­жні кар­тки MasterCard. На­ра­зі по­слу­га до­сту­пна вже на 17 стан­ці­ях ме­тро. Се­ред них — «Хре­ща­тик», «Те­а­траль­на», «Зо­ло­ті во­ро­та», «Площа Льва Тол­сто­го», «Май­дан Не­за­ле­жно­сті», «По­што­ва площа», «Контрактова площа», «Па­лац спор­ту», «Ар­се­наль­на», «Уні­вер­си­тет», «По­лі­те­хні­чний ін­сти­тут», «Шу­ляв­ська» «Олім­пій­ська», «Па­лац Укра­ї­на», «Лук’янів­ська», «Клов­ська» та «Пе­чер­ська», по­ві­дом­ляє Укрінформ.

До сло­ва, при­йом без­кон­та­ктних пла­те­жів за­про­ва­ди­ли у пар­тнер­стві з ком­па­ні­єю MasterCard і АТ «Оща­дбанк». Для опла­ти про­їзду по­трі­бно ли­ше під­не­сти без­кон­та­ктну бан­ків­ську кар­тку до тур­ні­ке­та, пі­сля чо­го з кар­тки ав­то­ма­ти­чно бу­де зня­то су­му, що від­по­від­ає вар­то­сті про­їзду.

Від­так, па­са­жи­рам біль­ше не по­трі­бно сто­я­ти у чер­гах до кас або за­зда­ле­гідь по­пов­ню­ва­ти пла­сти­ко­вий про­їзний кви­ток.

Тур­ні­кет, крім без­кон­та­ктних кар­ток MasterCard, та­кож обро­бляє і при­ймає до опла­ти про­хо­ду вже зви­чні для па­са­жи­рів під­зем­ки без­кон­та­ктні про­їзні кви­тки ме­тро­по­лі­те­ну, со­ці­аль­ні кар­тки та же­то­ни.

«Будь-який пе­ре­хід на еле­ктрон­ні пла­те­жі в си­сте­мі транс­пор­ту — це ду­же хо­ро­ша річ, адже в цьо­му се­гмен­ті є ве­ли­ка час­тка ті­ньо­вої еко­но­мі­ки, і еле­ктрон­ні пла­те­жі одра­зу про­ясня­ють си­ту­а­цію — мо­мен­таль­но мо­жна облі­ко­ву­ва­ти, ро­би­ти гну­чкий ре­жим опла­ти в за­ле­жно­сті від стан­ції», — ка­же екс-мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Йо­сип ВІНСЬКИЙ.

За йо­го сло­ва­ми, будь-яка опла­та кар­ткою — це без­пе­чно і зру­чно, оскіль­ки та­ка опе­ра­ція одра­зу про­хо­дить че­рез бан­ків­ський ра­ху­нок і мо­мен­таль­но фі­ксу­є­ться. «То­му я вва­жаю, що це, по-пер­ше, — су­ча­сно, по-дру­ге — опе­ра­тив­но, а по-тре­тє — про­зо­ро. У будь-яко­му ви­пад­ку опла­ту кар­ткою по­трі­бно ві­та­ти. Це пер­спе­кти­ва, в якій роз­ви­ва­є­ться весь світ. І хо­ди­ти з же­то­на­ми в ки­ше­нях, на мою дум­ку — це тро­хи не су­ча­сно», — до­дає Йо­сип Вінський.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.