Агра­рі­їв по­збав­лять пільг

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Мін­фін на­по­ля­гає пе­ре­ве­сти АПК на за­галь­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня — сіль­го­спви­ро­бни­ки про­гно­зу­ють па­ді­н­ня га­лу­зі

Ка­бмін зо­бов’язав­ся до 1 ве­ре­сня по­да­ти в Ра­ду за­ко­но­про­ект, який від­мі­няє з 1 сі­чня 2016 ро­ку піль­го­вий ре­жим спла­ти ПДВ. Про це ми­ну­ло­го ти­жня за­явив пред­став­ник МВФ в Укра­ї­ні Же­ром Ва­ше. «У нас є по­то­чний про­ект ме­мо­ран­ду­му, який є осно­вою для ви­ді­ле­н­ня дру­го­го тран­шу. Це ті зо­бов’яза­н­ня, які узяв на се­бе уряд. Одне із цих зо­бов’язань сто­су­є­ться си­сте­ми ПДВ в сіль­сько­му го­спо­дар­стві», — по­яснив він. ми, на цей рік за­ли­ши­ли­ся ли­ше дві про­гра­ми під­трим­ки: 300 міль­йо­нів гри­вень на змен­ше­н­ня про­цен­тної став­ки за кре­ди­та­ми та 250 міль­йо­нів гри­вень — на під­трим­ку тва­рин­ни­цтва. Окрім цьо­го, 25 міль­йо­нів на роз­ви­ток фер­мер­ства. Він за­ува­жив, що на­віть та­ка ва­жли­ва про­гра­ма, як під­трим­ка са­дів­ни­цтва, хме­ляр­ства та ви­но­гра­дар­ства за­раз не фі­нан­су­є­ться.

У свою чер­гу, го­ло­ва ко­мі­те­ту ВР з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них сто­сун­ків Та­рас Ку­то­вий іні­ці­ю­вав прийня­т­тя ре­зо­лю­ції із звер­не­н­ням до пре­зи­ден­та, прем’ єр- мі­ні­стра та пар­ла­мен­ту

Піль­га з ПДВ — єди­на під­трим­ка АПК! Ба біль­ше, по­го­дже­на із СОТ, во­на аб­со­лю­тно ло­гі­чно впи­су­є­ться в на­шу уго­ду з ЄС. У пе­ре­ра­хун­ку на 1 га зем­лі, во­на ста­но­вить близь­ко 20 єв­ро. У ЄС для по­рів­ня­н­ня — 520 ев­ро/ га. У США, Япо­нії, Ро­сії, Бі­ло­ру­сії ци­фра держ­під­трим­ки АПК на 1 га на­ба­га­то ви­ща, ніж по­ка­зник по Укра­ї­ні. Ми вже не в рів­них кон­ку­рен­тних умо­вах. В Укра­ї­ні та­кож най­до­рож­чі гро­ші: 30% рі­чних, то­ді як у США — 2%, Єв­ро­пі — 5%. Якщо за­раз ска­су­ва­ти спе­ці­аль­ний ре­жим, то отри­ма­є­мо ду­же сер­йо­зні про­бле­ми для всі­єї еко­но­мі­ки і, зокре­ма, для АПК.

— Ар­гу­мен­ти Мін­фі­ну за ска­су­ва­н­ня піль­го­во­го ре­жи­му — не під­крі­пле­ні жо­дни­ми роз­ра­хун­ка­ми. У них не­має чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня, що сьо­го­дні це дає се­лу і чо­го по­зба­вить у ра­зі від­мі­ни. На­справ­ді піль­го­вий ре­жим ПДВ — єди­на не­ко­ру­пцій­на дер­жав­на під­трим­ка для се­кто­ру, бо ці ко­шти ні­хто не ба­чить і ні­хто не ді­лить. Це та під­трим­ка, яка дає мо­жли­вість сер­йо­зно, по­чи­на­ю­чи з 2002 ро­ку, під­ні­ма­ти рі­вень сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Якщо піль­гу ска­су­ють, тва­рин­ни­цтво впа­де на по­ло­ви­ну за 6—8 мі­ся­ців. Якщо 2014 ро­ку мо­ло­ко ко­шту­ва­ло 5,2 — 5,4 грив­ні за літр при кур­сі до­ла­ра 8 гри­вень, то сьо­го­дні ва­лю­та по­до­рож­ча­ла до 20—21 грив­ні. А це «з’їло» ча­сти­ну при­бу­тку.

Мін­фін вко­тре по­чи­нає ла­та­ти свої дір­ки за ра­ху­нок се­лян. І це зав­жди по­га­но за­кін­чу­є­ться. А при­тік ва­лю­тної ви­ру­чки? Ви уяв­ля­є­те, на скіль­ки во­на змен­ши­ться, бо впа­де екс­порт... Ко­ли збіль­ши­ли фі­ксо­ва­ний по­да­ток ( 4- ї гру­пи) в 21 раз, то агра­рії пі­шли на­зу­стріч уря­ду, бо ро­зумі­ли, що в гро­мад з 1 сі­чня 2015 ро­ку за­бра­ли та­ку сер­йо­зну річ, як по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. Са­ме агра­рії ком­пен­су­ва­ли цю втра­ту, по­го­див­шись пла­ти­ти не 6— 7 гри­вень з ге­кта­ра, а — 130 гри­вень. На­зу­стріч Ка­бмі­ну АПК пі­шло й в пи­тан­ні від­кла­де­н­ня еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, бо уряд був не го­то­вий... Я б на мі­сці КМУ цей піль­го­вий ре­жим ви­ко­ри­став і для ін­ших про­рив­них га­лу­зей: авіа­цій­ної, ра­ке­тної. А йо­го, нав­па­ки, хо­чуть зни­щи­ти на­віть по­при те, що він до­вів свою успі­шність і не­ко­рум­по­ва­ність.

Алекс ЛІС­СІ­ТСА, пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб агар­но­го бі­зне­су»:

— Ска­су­ва­ти піль­го­ве опо­да­тку­ва­н­ня — це ка­та­стро­фа, в пер­шу чер­гу, для всьо­го тва­рин­ни­цтва. Якщо в ро­слин­ни­цтві си­ту­а­ція в ці­ло­му не та­ка га­не­бна, бо во­но пов­ні­стю скон­цен­тро­ва­не на екс­порт, то в тва­рин­ни­цтві слід че­ка­ти на зни­ще­н­ня ро­бо­чих місць і всі­єї га­лу­зі.

Якщо піль­гу за­бе­руть, то з 2017 ро­ку Укра­ї­на ста­не нет­то-ім­пор­те­ром мо­ло­чної про­ду­кції: 30% вну­трі­шньо­го рин­ку займе ім­порт­на про­ду­кція. Тоб­то з на­сту­пно­го ро­ку бу­де ско­ро­че­но по­го­лів’я ху­до­би на два міль­йо­ни і мі­нус 30 ти­сяч ро­бо­чих місць. Зби­тки для всіх ін­ших га­лу­зей — мі­льяр­дні.

Іні­ці­а­то­ром цих змін є Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни. За­мість то­го, щоб про­во­ди­ти ре­аль­ні стру­ктур­ні змі­ни си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня в дер­жа­ві, во­но за­йма­є­ться про­сто кра­діж­ка­ми з ки­шень укра­їн­ських агра­рі­їв. Ду­маю, що бу­дуть ар­гу­мен­ти і від ін­ших га­лу­зей: пта­хів­ни­цтва, молочного ско­тар­ства, ово­чів­ни­ків. Тоб­то як від тих га­лу­зей, які скон­цен­тро­ва­ні на вну­трі­шньо­му рин­ку, так і від тих, які без екс­пор­ту не ви­жи­вуть. А оскіль­ки і екс­порт обме­же­ний, бо кор­дон із Ро­сі­єю пе­ре­кри­тий для біль­шо­сті ви­ро­бни­ків, то вря­ту­ва­ти укра­їн­ське сіль­ське го­спо­дар­ство від ско­ро­че­н­ня мо­жуть са­ме піль­ги чи пря­мі до­та­ції. Якщо ж за­би­ра­ють одне і не про­по­ну­ють ні­чо­го ін­шо­го, то ви­ни­кає пі­до­зра, що та­ким чи­ном хо­чуть зруй­ну­ва­ти агро­про­ми­сло­вий се­ктор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.