По­зи­тив­ний си­гнал...

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Екс­перт: «Рі­зни­ця між го­тів­ко­вим і без­го­тів­ко­вим кур­сом про­да­жу ва­лю­ти про­дов­жує зни­жу­ва­ти­ся і вже до­ся­гла мі­ні­му­му з ли­сто­па­да 2014 ро­ку»

Учо­ра Між­банк від­крив­ся з до­ла­ром по 21,75 грив­ні. До обі­ду тор­ги акти­ві­зу­ва­ли­ся і за ста­ном на 13.00 бу­ло за­ре­є­стро­ва­но вже 157 опе­ра­цій на за­галь­ну су­му 61,86 міль­йо­на до­ла­рів за се­ре­днім кур­сом 21,78 грив­ні за до­лар. На­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ти­жня грив­ня зно­ву під­ско­чи­ла. Та­ким чи­ном, рів­но ти­ждень то­му на Між­бан­ку мо­жна бу­ло ку­пи­ти до­лар за 22,1 грив­ні. Ближ­че до кін­ця ти­жня курс тро­хи ста­бі­лі­зу­вав­ся і до­сяг позначки в 21,85 грив­ні за до­лар.

За­га­лом за ми­ну­лий ти­ждень курс про­да­жу без­го­тів­ко­во­го до­ла­ра США ви­ріс на 3,7% ( до 21,925 грив­ні), а го­тів­ко­во­го — на 1,91% (до 22,32 грив­ні).

Як по­ясню­ють екс­пер­ти, укра­їн­ський ва­лю­тний ри­нок ми­ну­ло­го ти­жня за­знав ти­ску з двох при­чин. «Зо­дно­го бо­ку, під­ви­щив­ся по­пит на ва­лю­ту на тлі ви­плат вкла­дни­кам лі­кві­до­ва­них бан­ків. Усю лі­кві­дність спря­му­ва­ли на ку­пів­лю ва­лю­ти, що в ре­зуль­та­ті ро­зі­грі­ло і го­тів­ко­вий ри­нок, і Між­банк. Здру­го­го бо­ку, ско­ро­тив­ся при­плив ва­лю­тної ви­ру­чки до кра­ї­ни, що про­сте­жу­є­ться ви­хо­дя­чи з па­ді­н­ня об­ся­гів тор­гів на Між­бан­ку», — вва­жає про­від­нийекс­перт ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го цен­тру FOREX CLUB в Укра­ї­ні Ан­дрійШЕВ­ЧИ­ШИН .

На йо­го дум­ку, еска­ла­ція бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі і по­бо­ю­ва­н­ня по­ча­тку де­фол­та, який акти­ві­зу­вав­ся че­рез за­сто­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на зов­ні­шні ви­пла­ти, не до­зво­ля­ли екс­пор­те­рам вво­ди­ти ва­лю­ту до кра­ї­ни. «Про­те, не­зва­жа­ю­чи на збіль­ше­ний тиск на грив­ню, НБУ про­дов­жує стри­му­ва­ти між­бан­ків­ський ри­нок, про­пу­ска­ю­чи до ку­пі­вель ли­ше по­пит, який не пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. А втім, у си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, по­ку­пці пра­гнуть швид­ше ску­пи­ти, а про­дав­ці пра­гнуть про­да­ва­ти за ви- щим кур­сом. У ре­зуль­та­ті, про­да­жі про­хо­дять у ви­що­му ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні», — по­яснює він.

Та­ким чи­ном, згі­дно з під­ра­хун­ка­ми ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го цен­тру, рі­зни­ця між го­тів­ко­вим і без­го­тів­ко­вим кур­сом про­да­жу до­ла­ра про­дов­жує зни­жу­ва­ти­ся, до­ся­гнув­ши мі­ні­му­му з ли­сто­па­да 2014 ро­ку — 0,40 грив­ні. Це свід­чить про те, що ба­ланс між го­тів­ко­вим і без­го­тів­ко­вим ринками по­тро­ху ви­рів­ню­є­ться.

На дум­ку ана­лі­ти­ків FOREX CLUB в Укра­ї­ні, курс про­да­жу без­го­тів­ко­во­го до­ла­ра на ти­жні мо­же ста­но­ви­ти 21—22,5 грив­ні, го­тів­ко­во­го — 22— 23 грив­ні. «Ва­жли­ви­ми для рин­ку в цей пе­рі­од ста­нуть фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ве­ли­ких і се­ре­дніх під­при­ємств, да­ні від­но­сно рин­ку пра­ці, а та­кож пе­ре­го­во­ри що­до ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу Укра­ї­ни і Гре­ції», — вва­жа­ють в ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­му цен­трі.

Во­дно­час курс про­да­жу го­тів­ко­во­го єв­ро на по­то­чно­му ти­жні, за оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків FOREX CLUB в Укра­ї­ні, мо­же ста­но­ви­ти 24,2—26 гри­вень. При цьо­му го­лов­ним чи­ном на ди­на­мі­ку ва­лю­ти впли­ва­ти­ме кон’юн­кту­ра сві­то­во­го рин­ку. Тоб­то про­бле­ми Гре­ції все ще за­ли­ша­ю­ться в цен­трі ува­ги. До ре­чі, як по­ві­дом­ляє Deutsche Welle, вчо­ра близь­ко пів­дня гре­цький уряд пе­ре­дав Єв­ро­пей­ській ко­мі­сії, МВФ і Єв­ро­пей­сько­му Цен­тро­бан­ку ЄЦБ но­вий па­кет про­по­зи­цій що­до розв’яза­н­ня фі­нан­со­вої кри­зи. При цьо­му прес-се­кре­тар Єв­ро­ко­мі­сії Мар­тін Сел­мейр у сво­є­му Twitter на­звав про­по­зи­ції Гре­ції «хо­ро­шою осно­вою для по­сту­пу на са­мі­ті Єв­ро­зо­ни».

Що­до ру­бля, то на цьо­му ти­жні ко­ти­ру­ва­н­ня про­да­жу ро­сій­ської ва­лю­ти мо­жуть ко­ли­ва­ти­ся на по­зна­чках 0,39—0,42 грив­ні.

АН­ДРІЙ ШЕВ­ЧИ­ШИН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.