Де­фі­ци­ту про­до­воль­ства не бу­де

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­дом­ля­ють екс­пер­ти Гро­мад­ської спіл­ки «Еко­но­мі­чний дис­ку­сій­ний клуб». «У по­то­чно­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці за­фі­ксо­ва­но най­ви­щу за ро­ки не­за­ле­жно­сті про­по­зи­цію зер­на. Ви­ро­бни­цтво ро­слин­них олій, мо­ло­ка і мо­ло­ко­про­ду­ктів, м’яса і м’ясо­про­ду­ктів за­ли­ши­ли­ся май­же на рів­ні по­пе­ре­дньо­го ро­ку, а про­по­зи­ція цукру пе­ре­ви­щує ми­ну­ло­рі­чну май­же в 1,4 ра­зу», — за­зна­ча­ють в ор­га­ні­за­ції. Від­так, за 11 мі­ся­ців 2014/2015 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (ли­пень—тра­вень) екс­пор­то­ва­но 32,7 млн тонн зер­на та про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки, що на 2% біль­ше по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го се­зо­ну, зокре­ма, пше­ни­ці — 10,8 млн тонн (на 16% біль­ше), ячме­ню — 4,5 млн тонн (у 1,9 ра­зу біль­ше), ку­ку­ру­дзи — 16,9 млн тонн (на 15% мен­ше). Во­дно­час, з по­ча­тку ро­ку в Укра­ї­ні збе­рі­га­є­ться тен­ден­ція до ско­ро­че­н­ня по­го­лів’я ко­рів та, від­по­від­но, змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, за­зна­ча­ють екс­пер­ти. Від по­ча­тку ро­ку по­рів­ня­но з ми­ну­лим, об­ся­ги екс­пор­ту мо­ло­ко­про­ду­ктів змен­ши­ли­ся на 32% та скла­ли, у пе­ре­ра­хун­ку на мо­ло­ко, 151 тис. тонн. Крім то­го, на те­ри­то­рію оку­по­ва­но­го Кри­му бу­ло ви­ве­зе­но 88 тис. тонн мо­ло­ко­про­ду­ктів. Ви­ро­бни­цтво м’яса всіх ви­дів у за­бій­ній ва­зі до кін­ця ро­ку очі­ку­є­ться на рів­ні 2340 тис. тонн. Рі­чний по­пит на­се­ле­н­ня у м’ясі та м’ясо­про­ду­ктах оці­ню­є­ться у ме­жах 2207 тис. тонн — із роз­ра­хун­ку 51,5 кг на осо­бу (ра­ціо­наль­на нор­ма — 80 кг на осо­бу на рік). А за­ли­шки цукру ста­ном на 1 черв­ня оці­ню­ю­ться у 1007 тис. тонн, тоб­то на 39% ви­щі, ніж то­рік.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.