Во­ло­ди­мир Грой­сман: «Мі­сце­ві бю­дже­ти зро­стуть на 40%»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ре­зуль­та­ти ви­ко­на­н­ня показників мі­сце­вих бю­дже­тів за пер­ше пів­річ­чя цьо­го ро­ку да­ють мо­жли­вість про­гно­зу­ва­ти їхнє подаль­ше зро­ста­н­ня до 40%. Про це за­явив го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман під час ХІ укра­їн­сько­го му­ні­ци­паль­но­го фо­ру­му в Оде­сі, по­ві­дом­ляє ко­ре­спон­дент Укр­ін­фор­му. «Сьо­го­дні за ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го пів­річ­чя ми ма­є­мо до 40%. А я маю на увазі про­гно­зні по­ка­зни­ки — до 40% зро­ста­н­ня мі­сце­вих бю­дже­тів», — ска­зав він. Грой­сман на­го­ло­сив, що з ме­тою під­ви­ще­н­ня спро­мо­жно­сті мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не­об­хі­дне са­ме об’єд­на­н­ня гро­мад. «Пе­ре­да­ти пов­но­ва­же­н­ня не­до­ста­тньо, по­трі­бні для їхньо­го ви­ко­на­н­ня ре­сур­си», на­го­ло­сив він. Спі­кер пар­ла­мен­ту вко­тре під­кре­слив, що ре­фор­ма ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня є клю­чо­вою на шля­ху до по­бу­до­ви си­сте­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні. « І це одно­зна­чно по­зна­чи­ться на роз­ви­тко­ві еко­но­мі­ки, під­ви­щен­ні рів­ня жи­т­тя лю­дей, рів­ня осві­ти, рів­ня охо­ро­ни здо­ров’я. Фа­кти­чно, це все те, про що ми сьо­го­дні мрі­є­мо», — на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.