НБУ: «Зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки по­чне­ться в дру­го­му пів­річ­чі»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Ми ві­ри­мо, що зро­ста­н­ня роз­по­чне­ться з дру­го­го пів­річ­чя, мо­жли­во на­віть з цьо­го квар­та­лу», — ци­тує гла­ву На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ва­ле­рію Гон­та­рє­ву «Ін­тер­факс». За її сло­ва­ми, чо­ти­ри мі­ся­ці на фі­нан­со­во­му рин­ку спо­сте­рі­га­є­ться ста­біль­на си­ту­а­ція, з кві­тня де­по­зи­ти по­ча­ли по­вер­та­ти­ся у бан­ків­ську си­сте­му, зокре­ма зав­дя­ки хо­ро­шим від­со­ткам, за­про­по­но­ва­ним Нац­бан­ком по сво­їх де­по­зи­тних сер­ти­фі­ка­тах. Гла­ва НБУ до­да­ла, що чи­ма­ло най­біль­ших бан­ків вже ви­ко­на­ли свої зо­бов’яза­н­ня за під­сум­ка­ми про­ве­де­них у ми­ну­ло­му ро­ці стрес-те­стів на­ро­сти­ти до 1 ли­пня 2015 ро­ку свій ка­пі­тал до не­об­хі­дно­го рів­ня. Во­дно­час, Гон­та­рє­ва ви­зна­ла, що одним із за­со­бів до­ся­гне­н­ня ста­біль­но­сті на рин­ку ста­ли «дра­ко­нів­ські» адмі­ні­стра­тив­ні обме­же­н­ня. «Але ми по­го­джу­ва­ли з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом по­сту­по­вий план, до­ро­жню кар­ту, як ми їх від­мі­ня­ти­ме­мо», — за­зна­чи­ла во­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.