ЄС про­дов­жив до 2017 ро­ку еко­но­мі­чні сан­кції про­ти Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ра­да Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу офі­цій­но про­дов­жи­ла сан­кції про­ти Ро­сії. Про це по­ві­до­ми­ла вчо­ра пред­став­ник зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної слу­жби ЄС Сю­зан Кі­фер. «ЄС про­дов­жив еко­но­мі­чні сан­кції що­до Ро­сії до 31 сі­чня 2016 ро­ку з ме­тою ви­ко­на­н­ня нею мін­ських угод», — по­ві­до­ми­ла Кі­фер у «Тві­те­рі». На­га­да­є­мо, що сан­кції ЄС ма­ють на увазі обме­же­н­ня від­но­сно фі­нан­су­ва­н­ня ве­ли­ких ро­сій­ських бан­ків, за­бо­ро­ня­ють екс­порт ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го уста­тку­ва­н­ня в обла­сті енер­ге­ти­ки, а та­кож про­даж зброї і де­яких ви­дів ци­віль­них то­ва­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня. До­да­тко­вий «чор­ний спи­сок», який діє до 15 ве­ре­сня, сто­су­є­ться за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів і вво­дить за­бо­ро­ну на в’їзд до кра­їн ЄС для 151 лю­ди­ни і 37 ком­па­ній і ор­га­ні­за­цій, яких в Єв­ро­со­ю­зі зви­ну­ва­чу­ють у де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.