За рік бу­дів­ни­цтво жи­тла зро­сло на 7%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ін­декс бу­ді­вель­ної про­ду­кції у сі­чні—кві­тні 2015 р. про­ти сі­чня­кві­тня 2014 р. із бу­дів­ни­цтва жи­тло­вих бу­ді­вель ста­но­вив 107,5%. Про це по­ві­дом­ляє УНН з по­си­ла­н­ням на ін­фор­ма­цію Го­лов­но­го управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки у мі­сті Ки­є­ві. Всьо­го у сі­чні—кві­тні 2015 ро­ку під­при­єм­ства­ми мі­ста Ки­є­ва ви­ко­на­но бу­ді­вель­них ро­біт на су­му по­над 3 мі­льяр­да гри­вень. Най­біль­ший об­сяг бу­ді­вель­них ро­біт ви­ко­на­но під­при­єм­ства­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми Дар­ни­цько­го ра­йо­ну — по­над 579 міль­йо­на гри­вень або 18,5% від за­галь­но­го об­ся­гу за­га­лом по мі­сту та під­при­єм­ства­ми Шев­чен­ків­сько­го ра­йо­ну ви­ко­на­но об­сяг ро­біт на су­му по­над 462 міль­йо­на гри­вень або 14,7%. На­га­да­є­мо, най­біль­ший сто­ли­чний за­бу­дов­ник ХК « Ки­їв­мі­ськ­буд » цьо­го ро­ку пла­нує збіль­ши­ти об­ся­ги бу­дів­ни­цтва на 20% і зда­ти до 360 ти­сяч ме­трів ква­дра­тних жи­тла. Всьо­го «Ки­їв­мі­ськ­буд» пла­нує цьо­го ро­ку вве­сти в екс­плу­а­та­цію 27 но­во­бу­дов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.