До лі­ка­ря – де­ся­тки кі­ло­ме­трів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Лі­кар­ня­на ме­ре­жа на До­неч­чи­ні ско­ро­ти­ла­ся у чо­ти­ри ра­зи, на Лу­ган­щи­ні — удві­чі, тут за­яв­ля­ють гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції. При­мі­ром, із 72 за­кла­дів пер­вин­ної до­по­мо­ги на До­неч­чи­ні пра­цює ли­ше 35. Че­рез вій­сько­ві дії кіль­кість лі­ка­рів на Лу­ган­щи­ні змен­ши­лась усе­ме­ро, на До­неч­чи­ні — уче­тве­ро. Де­я­кі при­ва­тні клі­ні­ки пе­ре­бра­ли­ся з оку­по­ва­них міст у мир­ні обла­сті ра­зом із пер­со­на­лом, а по­де­ку­ди і з обла­дна­н­ням, а те, що за­ли­ши­ло­ся, по­тер­пає від об­стрі­лів, руй­ну­є­ться, ви­хо­дить з ла­ду. То­му ви­ни­кла по­тре­ба у ком­пле­ксній про­гра­мі на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг для на­се­ле­н­ня кон­тро­льо­ва­ної ча­сти­ни Дон­ба­су. Ана­ло­гі­чно до то­го, як пе­ре­се­лен­ці вже дав­но про­сять уряд роз­ро­би­ти дов­го­стро­ко­во­му стра­те­гію під­трим­ки вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. За да­ни­ми МОЗ, за час кон­флі­кту до ме­дза­кла­дів звер­ну­ло­ся 177 ти­сяч осіб зі схо­ду, а пе­ре­се­лен­ців у нас по­над міль­йон, тоб­то для біль­шо­сті лю­дей ме­ди­чна до­по­мо­га не­до­сту­пна, зокре­ма для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, які не в змо­зі до­їха­ти до лі­ка­ря, або для ма­тусь із не­мов­ля­та­ми.

«ДО­СТАВ­КА ЛІ­КІВ ІЗ КО­ЖНИМ ДНЕМ УСКЛА­ДНЮ­Є­ТЬСЯ»

По­ки є ли­ше то­чко­ві до­ся­гне­н­ня у ви­рі­шен­ні про­бле­ми: Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки за­по­ча­тку­ва­ло про­гра­му «Апте­чка пе­ре­се­лен­ця», щоб за­без­пе­чи­ти лю­дей мі­ні­маль­ною ме­ди­чною під­трим­кою, Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я зві­тує, що вда­є­ться пра­це­вла­шту­ва­ти лі­ка­рів-пе­ре­се­лен­ців в ін­ші ре­гіо­ни, СБУ ні­би­то спро­сти­ла пра­ви­ла пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня між оку­по­ва­ною та кон­тро­льо­ва­ною те­ри­то­рі­я­ми. Однак дер­жа­ва не всти­гає ре­а­гу­ва­ти своє­ча­сно на но­ві ви­кли­ки, на­віть за по­ту­жної під­трим­ки не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій. Це від­зна­ча­ють і в Між­на­ро­дній ор­га­ні­за­ції «Лі­ка­рі без кор­до­нів». Її ме­ди­чний ко­ор­ди­на­тор На­на Ца­на­ва роз­по­від­ає, що за­зви­чай до­по­ма­га­ли хво­рим на ту­бер­ку­льоз та ВІЛ/СНІД, але за­раз вклю­чи­ли но­вий на­прям до­по­мо­ги — екс­тре­ну.

«Це до­по­мо­га лі­кар­ням, пер­вин­на до­по­мо­га, на­да­н­ня по­слуг на­се­лен­ню че­рез мо­біль­ні клі­ні­ки, а та­кож адре­сна по­міч. Ко­ли з’яв­ля­є­ться про­бле­ма, ми до­по­ма­га­є­мо лі­ка­ми, ді­а­гно­сти­кою, про­те до­став­ка лі­ків із ко­жним днем ускла­дню­є­ться. Не­що­дав­но всту­пив у дію но­вий по­ря­док пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, а у спи­ску за­бо­ро­не­них є лі­кар­ські за­со­би та ви­ро­би ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня. Пра­во лю­ди­ни на отри­ма­н­ня мед­до­по­мо­ги та­ким чи­ном ні­ве­лю­є­ться. Це за­гро­жує ін­фе­кці­я­ми, епі­де­мі­я­ми і збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті жертв», — ко­мен­тує На­на Ца­на­ва.

СКЛА­ДИ — БЕЗ МЕ­ДИ­КА­МЕН­ТІВ

Кон­тро­лю­ва­ти епі­де­міо­ло­гі­чну си­ту­а­цію на Схо­ді кра­ї­ни теж за­раз не­про­сто. По-пер­ше, Дер­жав­на са­ні­тар­но­е­пі­де­міо­ло­гі­чна слу­жба за­раз пе­ре­бу­ває на ета­пі ре­фор­му­ва­н­ня, у чо­му де­я­кі екс­пер­ти вба­ча­ють її лі­кві­да­цію пов­ні­стю. По-дру­ге, ча­сти­на пра­ців­ни­ків слу­жби в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях за­ли­ши­ла­ся на не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії. І по-тре­тє, фа­хів­цям на схо­ді бра­кує обла­дна­н­ня для мо­ні­то­рин­гу. Зокре­ма, як за­зна­чив Ро­ман Ро­ди­на, ра­дник го­ло­ви ДСЕС з пи­тань за­без­пе­че­н­ня са­ні­тар­но­го бла­го­по­луч­чя в зо­ні АТО, на­ра­зі фа­хів­ці не ма­ють екс­пре­со­бла­дна­н­ня для кон­тро­лю яко­сті пи­тної во­ди. Про йо­го за­ку­пів­лю до­мо­ви­ли­ся з ЮНІСЕФ. Але Ро­ман Ро­ди­на пе­ре­ко­нує, що епід­си­ту­а­ція під кон­тро­лем, СЕС вда­є­ться про­во­ди­ти мо­ні­то­ринг пи­тної во­ди, про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня та ра­ді­а­цій­но­го фо­ну.

У Все­укра­їн­ській ме­ре­жі «ЛЖВ» стур­бо­ва­ні сво­єю бі­дою: пре­па­ра­тів ан­ти­ре­тро­ві­ру­сної те­ра­пії для ВІЛ-хво­рих Дон­ба­су за­ли­ши­ло­ся ли­ше на мі­сяць. На­віть якщо зна­йти мо­жли­вість за­ку­пи­ти їх че­рез між­на­ро­дні фон­ди, як до­ста­ви­ти на не­кон­тро­льо­ва­ні те­ри­то­рії? За­гад­ка, яку без втру­ча­н­ня дер­жа­ви не мо­жуть ви­рі­ши­ти. Іри­на Агє­є­ва, екс­перт «ЛЖВ», за­зна­чає, що скла­ди з лі­ка­ми на кон­тро­льо­ва­ній та оку­по­ва­ній те­ри­то­рі­ях — на ме­жі.

«У нас є ли­сти від па­ці­єн­тів ви­прав­них за кла дів. Там мож на кри ча ти «СОС», і яким чи­ном до­ста­ви­ти пре­па­ра­ти, які зна­хо­дя­ться у Слов’ян­ську, за сто кі­ло­ме­трів від До­не­цька, не зна­є­мо, а є ще по­ста­но­ва уря­ду, що мо­жна про­во­зи­ти за один раз ли­ше п’ять упа­ко­вок лі­ків. Це пов­на бло­ка­да, — про­дов­жує Агє­є­ва. — За на­ши­ми да­ни­ми, ВІЛ-па­ці­єн­ти ні­ку­ди не емі­гру­ва­ли, і най­кра­ще за­без­пе­чи­ти їх лі­ку­ва­н­ням там, бо для їхньої ева­ку­а­ції, ми під­ра­ху­ва­ли, тре­ба 200 ти­сяч до­ла­рів, а про­хід одні­єї ма­ши­ни лі­ків на ту те­ри­то­рію на пев­ний час за­кри­ває про­бле­му. Але на­ра­зі МОЗ не ви­зна­чив, хто від­по­від­ає за ВІЛ-СНІД у то­му ре­гіо­ні, ні­хто не фор­мує по­пит на на­сту­пні тен­де­ри, але тре­ба під­три­ма­ти існу­ю­чу там ме­ди­чну си­сте­му».

РЕ­МОНТ ЗА МІЖ­НА­РО­ДНІ ГРАН­ТИ

Яким чи ном це зро би ти? Гро - мад­ські екс­пер­ти упев­не­ні: це має обго­во­рю­ва­ти Мін­со­цпо­лі­ти­ки та МОЗ спіль но, за лу ча ю чи і фа хів ців від гро мадсь кос ті. На ра зі між на род ні ор­га­ні­за­ції під­клю­ча­ю­ться до до­по­мо­ги. Так, що би по збу ти ся де фі ци ту ан ти рет ро ві рус них пре па ра тів, ЮНІСЕФ до мо вив ся з Гло баль ним фон­дом із бо­роть­би зі СНІДом, ту­бер- ку­льо­зом та ма­ля­рі­єю про до­став­ку не­об­хі­дних лі­ків до Укра­ї­ни. Це бу­де до­по­мо­га для во­сьми ти­сяч та­ких па­ці­єн­тів на один рік.

У МОЗ спіль­но з ПРООН за­пу­сти­ли про­ект із від­нов­ле­н­ня лі­ка­рень у звіль­не­них мі­стах. Прав­да, за між­на­ро­дні ко­шти. Ке­рів­ник про­е­кту що­до від­нов­ле­н­ня со­ці­аль­них по­слуг у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях Юрій Сав­ко на­го­ло­сив, що ви­бра­ли шість лі­ка­рень та стан­цію пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві у Кр­ама­тор­ську для від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти. «Уже за­кін­чи­ли під­го­тов­ку прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції для Сє­ве­ро­до­не­цької лі­кар­ні, не­вдов­зі бу­де тен­дер на ка­пі­таль ні від нов лю валь ні ро бо ти. Ми оби­ра­є­мо ті лі­кар­ні, які по­кри­ва­ють ве­ли­кі по­тре­би мі­сце­вих ме­шкан­ців та близь­кі до ску­пче­н­ня пе­ре­се­лен­ців. Ці про­е­кти під­три­мує уряд Япо­нії, крім то­го, уряд Япо­нії ви­ді­лив МОЗ два гран­ти на за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня, яким за­без­пе­чать ЦРЛ у Ми­ко­ла­їв­ці бі­ля Слов’ян­ська (во­на охо­плює по­тре­би 50 ти­сяч жи­те­лів ра­йо­ну), плюс обла­дна­н­ня для опе­ра­цій­ної у Сє­ве­ро­до­не­цьку», — до­дав Сав­ко.

Однак це кра­пля в мо­рі тих про­блем, які по­ро­див вій­сько­вий кон­флікт на Дон­ба­сі. Не ви­рі­шу­є­ться про­бле­ма із ва­кци­на­ці­єю ді­тей на тій те­ри­то­рії, хо­ча за­трим­ки із за­ку­пів­лею вак цин від чу ва ють й ін ші ре гі о ни Укра­ї­ни — че­рез не­своє­ча­сні тен­де­ри. Екс­пер­ти про­сять МОЗ пе­ре­гля­ну­ти ре­зер­ви на скла­дах із лі­ка­ми, що існу­ють у ре­гіо­нах. Мо­жли­во, слід від­мо­ви­ти­ся від про­це­ду­ри тен­де­рів для двох схі­дних обла­стей, а роз­ро­би­ти уря­до­ву по­ста­но­ву для при­швид­ше­н­ня про­це­ду­ри за­без­пе­че­н­ня лі­ка­ми цих не­про­стих те­ри­то­рій. Для лі­ка­рів, які все ж та­ки пра­цю­ють під ви­бу­ха­ми та об­стрі­ла­ми і ря­ту­ють па­ці­єн­тів, роз­ро­би­ти спе­ці­аль­ні та­ри­фи пра­ці. Це про­по­зи­ції, які обго­во­ри­ли гро­мад­ські ді­я­чі між со­бою, — мі­ні­стер­ствам пла­ну­ють на­ді­сла­ти ре­зо­лю­цію зі сво­ї­ми ви­мо­га­ми. І че­ка­ють кон­кре­тних дій.

До­ступ до ме­ди­чних по­слуг на схо­ді змен­шив­ся в ра­зи... Як взя­ти си­ту­а­цію під­кон­троль?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.