Чо­му пе­ре­се­лен­ці не йдуть у ме­дза­кла­ди?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Гро­мад­ськість ви­ма­гає від МОЗ пла­ну дій, який би до­по­міг вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам отри­ма­ти вча­сну та які­сну до­по­мо­гу

Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції го­ту­ють звер­не­н­ня до МОЗіз ви­мо­гою за­про­ва­ди­ти в кра­ї­ні якщо не про­гра­му ме­ди­чної до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям, то хо­ча б план дій. Згі­дно з да­ни­ми ГО «Від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су», із 1,3 міль­йо­на за­ре­є­стро­ва­них пе­ре­се­лен­ців — а це 3% від усьо­го на­се­ле­н­ня кра­ї­ни — ли­ше13,6% до­ро­сло­го на­се­ле­н­ня ско­ри­ста­ли­ся ме­ди­чни­ми по­слу­га­ми. Ді­тей — 56%. Це не­без­пе­чно ма­ло...

Осо­бли­во­сті схі­дних ре­гіо­нів: тут най­біль­ша кіль­кість хво­рих на скла­дні ві­ру­сні ін­фе­кції, зокре­ма на ту­бер­ку­льоз, епі­де­мію яко­го у нас тіль­ки кіль­ка ро­ків то­му вда­ло­ся зу­пи­ни­ти, та СНІД (25% від усіх ви­пад­ків по Укра­ї­ні). Зрив у ді­а­гно­сти­чній ро­бо­ті, втра­та кон­тро­лю за ме­ди­чною си­сте­мою та ста­ти­сти­кою, збій у си­сте­мі на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги за­гро­жу­ють не тіль­ки здо­ров’ю лю­дей, які про­жи­ва­ють на не­кон­тро­льо­ва­ній Укра­ї­ною те­ри­то­рій, а й дер­жа­ві в ці­ло­му. Згі­дно із за­ко­но­дав­ством, пе­ре­се­лен­ці ма­ють пра­во на ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня за мі­сцем взя­т­тя на облік.

— Одна з про­блем, че­рез яку ма­є­мо та­ку низь­ку від­ві­ду­ва­ність ме­ди­чних за­кла­дів, — не­має єди­но­го «ві­кна», де б пе­ре­се­ле­нець офор­мив усі до­ку­мен­ти і щоб у ньо­го ще за­ли­ши­ли­ся час та си­ли на лі­ка­ря. Дру­га — низь­ка сві­до­мість, на жаль. Лю­ди не вва­жа­ють за по­трі­бне звер­та­ти­ся до лі­ка­рів. Це мо­же при­зве­сти до ускла­дне­н­ня за­хво­рю­вань, ін­ва­лі­дно­сті, смер­ті, — по­яснює ке­рів­ник гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су» Оле­на Пе­ря­є­ва. — Що­би ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, по-пер­ше, ми про­по­ну­ва­ти­ме­мо МОЗта Мін­со­цпо­лі­ти­ки, пов­но­ва­же­н­ня яких у цих пи­та­н­нях ті­сно пе­ре­плі­та­ю­ться, ор­га­ні­зу­ва­ти су­ча­сні цен­три на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг — єди­не «ві­кно», — щоб пе­ре­се­лен­ці на мі­сці одра­зу мо­гли отри­ма­ти ком­плекс по­слуг. Між ві­дом­ства­ми му­сить бу­ти ко­ор­ди­на­ція. Та­кож слід зро­би­ти більш ефе­ктив­ним ін­фор­ма­цій­ний су­про­від: на всіх ре­сур­сах по­ши­рю­ва­ти ін­фор­ма­цію про на­да­н­ня по­слуг. На цен­траль­но­му рів­ні має бу­ти дер­жав­на по­лі­ти­ка. Бо у зві­ті за шість мі­ся­ців цьо­го ро­ку, який зробило МОЗ, я не по­ба­чи­ла ро­бо­ти, що ма­ли би про­во­ди­ти із тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­ни­ми осо­ба­ми. Її або не про­во­ди­ли, або вва­жа­ли не ва­жли­вою, що ди­вує.

На жаль, обла­сті, які при­йма­ють пе­ре­се­лен­ців, в то­му чи­слі ті, де най­біль­ше тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­них осіб — До­не­цька, Лу­ган­ська, Ки­їв­ська, Хар­ків­ська, Дні­про­пе­тров­ська, За­по­різь­ка, — не ма­ють від­по­від­но­го ме­ди­чно­го ре­сур­су, бо в бю­джет на 2015 рік на ці по­тре­би не бу­ло за­кла­де­но ко­штів. Тоб­то об­слу­го­ву­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців здій­сню­є­ться за ра­ху­нок мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня.

Екс­пер­ти на­го­ло­шу­ють: про­бле­му ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня пе­ре­се­лен­ців окре­мо від усі­єї Укра­ї­ни не ви­рі­ши­ти. То­му що сьо­го­дні ва­кцин не­має як у До­не­цькій обла­сті, так і у Львів­ській. За оцін­ка­ми фа­хів­ців, ві­тчи­зня­на си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я на­віть у мир­ний час по­кри­ва­ла ма­кси­мум до 45% від усіх по­треб.

За ін­фор­ма­ці­єю Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я, у дер­жа­ви сьо­го­дні є не­ви­ко­ри­ста­ний ме­ди­чний ре­сурс: у ко­жній обла­сті Укра­ї­ни існу­ють вну­трі­шні ре­зер­ви ме­ди­ка­мен­тів, пе­ред­ба­че­ні для над­зви­чай­них си­ту­а­цій. У пов­но­ва­жен­ні Ка­бмі­ну — змі­ни­ти по­ста­но­ву, яка ре­гу­лює цей стра­те­гі­чний за­пас, і ви­ко­ри­ста­ти ме­ди­чну ба­зу для вій­сько­вих та пе­ре­се­лен­ців. За да­ни­ми ко­мі­те­ту, ко­ли в Укра­ї­ні був сви­ня­чий грип, ча­сти­ну з цьо­го за­па­су роз­бро­ню­ва­ли: на­при­клад, у Хар­ко­ві ви­да­ли 240 км мар­лі на ма­ски.

Гро­мад­ські акти­ві­сти на­пра­ви­ли в МОЗта Мін­со­цпо­лі­ти­ки звер­не­н­ня із про­по­зи­ці­я­ми — від по­кра­ще­н­ня ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти із пе­ре­се­лен­ця­ми до но­вих правил до­став­ки ме­ди­ка­мен­тів на непідконтрольну те­ри­то­рію — і спо­ді­ва­ю­ться, що їх по­чу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.