Де бу­ли Кі­са і Ося?

Den (Ukrainian) - - Культура -

Так на­звав ре­жи­сер Дми­тро Чи­ри­пюк свою ін­сце­ні­за­цію «Два­над­ця­ти стіль­ців» Іль­фа і Петрова. Прем’єрний склад був бли­ску­чим: Ана­то­лій Гна­тюк (Остап Бен­дер), Лесь За­дні­пров­ський ( Во­роб’ яни­нов), Ста­ні­слав Стан­ке­вич ( те­а­траль­ний сто­рож), Оле­на Хо­хла­ткі­на (ма­дам Пє­ту­хо­ва), Оле­ксій Зуб­ков (ре­жи­сер те­а­тру « Ко­лумб » ) , отець Фе­дір ( Оле­ксандр Пе­че­ри­ця) та ін­ші.

До­во­ди­ться з усіх сил стри­му­ва­ти­ся від одно­го про­сто­го за­пи­та­н­ня: чо­му Чи­ри­пюк інсценував са­ме ро­ман про Оста­па Бен­де­ра? Адже у нас є ро­ман Оле­га Чор­но­гу­за «Ари­сто­крат із Ва­пняр­ки», ге­рой яко­го, Єв­граф Сі­дал­ков­ський, — вла­сне, той са­мий тип сим­па­ти­чно­го прой­ди­сві­та, що й Остап, тіль­ки на­ле­жить не до ран­ньо­ра­дян­ської, а до пі­зньо­ра­дян­ської епо­хи. Мар­но спе­ре­ча­ти­ся, хто з них кра­щий — Остап чи Єв­граф, оби­два хо­ро­ші. Та й за­пи­та­н­ня, чо­му ре­жи­сер обрав то­го, а

ПРЕМ’ЄРНИЙ СКЛАД БУВ БЛИ­СКУ­ЧИМ: АНА­ТО­ЛІЙ ГНА­ТЮК (ОСТАП БЕН­ДЕР), ЛЕСЬ ЗА­ДНІ­ПРОВ­СЬКИЙ (ВО­РОБ’ЯНИ­НОВ), СВІ­ТЛА­НА ПРУС (ЗАВ­ГОСП)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.