Рів­ня­ни пе­ре­да­ли бій­цям АТО осо­бли­вий «Ко­бзар»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Шев­чен­ків «Ко­бзар», який ви­да­ли укра­їн­ські емі­гран­ти у Ні­меч­чи­ні по­над пів­сто­лі­т­тя то­му, не­вдов­зі ма­ти­муть бій­ці АТО. Та­кий по­да­ру­нок для них зро­би­ли рів­нен­ські «про­сві­тя­ни». Цей «Ко­бзар» ви­йшов дру­ком у Мюн­хе­ні в 1946 ро­ці. Ко­шти на це зі­бра­ли укра­їн­ські бі­жен­ці. Книж­ка бу­ла сим­во­лі­чною, бо на­га­ду­ва­ла про рі­дний дім. Сьо­го­дні ж цей «Ко­бзар» має під­три­ма­ти бо­йо­вий дух укра­їн­ських вій­сько­вих, які за­раз пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні АТО. «На­ша «Про­сві­та» дов­го пра­цю­ва­ла над ви­да­н­ням ці­єї книж­ки. Ду­же до­по­міг рів­нен­ський пи­сьмен­ник, ав­тор ба­га­тьох праць — Ми­хай­ло Бо­рей. Ми йо­го на­зи­ва­є­мо лю­ди­ною-ло­ко­мо­ти­вом, яка зав­жди під­три­мує та роз­ви­ває но­ві ідеї, — за­зна­чи­ла го­ло­ва Рів­нен­сько­го мі­сько­го об’єд­на­н­ня ВУТ «Про­сві­та» Ка­те­ри­на Си­чик.5— «Ко­бзар» у не­зви­чно­му фор­ма­ті ви­да­ли ти­ра­жем 200 ек­зем­пля­рів. У зо­ну АТОіз під­ба­дьор­ли­ви­ми під­пи­са­ми пе­ре­да­мо 50 книг», по­ві­дом­ляє Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ВЕ­ЧІР «НІ­ЧНІ СЕ­РЕ­НА­ДИ» — СПІЛЬ­НА АКЦІЯ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО КА­МЕР­НО­ГО АН­САМ­БЛЮ «КИ­ЇВ­СЬКІ СО­ЛІ­СТИ» І МІ­НІ­СТЕР­СТВА ЗА­КОР­ДОН­НИХ СПРАВ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.