«Опе­ра в мініатюрі» у Кам’ян­ці-По­діль­сько­му

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 3 до 11 ли­пня у Хмель­ни­цькій обла­сті впер­ше в Укра­ї­ні від­бу­де­ться фе­сти­валь опер­но­го ми­сте­цтва та кла­си­чної му­зи­ки «Опе­ра в мініатюрі». Упро­довж дев’яти днів ме­ло­ма­ни ма­ти­муть змо­гу від­ві­ду­ва­ти кон­кур­си опер­но­го співу, во­каль­но-ін­стру­мен­таль­ні кон­цер­ти, дитячу опе­ру, май­стер-кла­си бель­кан­то, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Лу­на­ти­ме сим­фо­ні­чна му­зи­ка, опер­ний спів; укра­їн­ський ро­манс та ін­стру­мен­таль­ні тво­ри; ста­ро­вин­не укра­їн­ське тан­го у ве­чір­ній час; на­віть ді­тки «зі­гра­ють» опе­ру. Ті, хто ба­жає зро­ста­ти во­каль­но, прой­дуть май­стер-кла­си від май­стрів belcanto та від­ві­да­ють се­мі­нар гі­гі­є­ни го­ло­су від лі­ка­ря-фо­ні­а­тра. На­го­ро­джу­ва­ти­муть най­кра­щих во­ка­лі­стів на між­на­ро­дно­му во­каль­но­му кон­кур­сі «Ім­пре­за». Му­зи­ка бу­де зву­ча­ти і «на во­ді» (сюр­приз від адмі­ні­стра­ції мі­ста). Від­кри­є­ться фест опе­рою Пуч­чі­ні «То­ска» за уча­стю сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, ди­тя­чо­го та до­ро­слих хо­рів і со­лі­стів — опер­них спів­а­ків з Іта­лії, Гру­зії, Поль­щі та Укра­ї­ни. В остан­ній день фе­сти­ва­лю від­бу­де­ться га­ла­кон­церт на мі­ській во­до­ймі, де вста­нов­лять сце­ну по­се­ред во­ди, а со­лі­сти ві­до­мих опер­них те­а­трів сві­ту під су­про­від сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру ви­ко­ну­ва­ти­муть ві­до­мі арії, ду­е­ти, тер­це­ти сві­то­вої опер­ної спад­щи­ни.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ВИ­ЗНА­ЧНОЮ ПАМ’ЯТКОЮ КАМ’ЯН­ЦЯ-ПО­ДІЛЬ­СЬКО­ГО Є ЙО­ГО МО­ГУ­ТНЯ ФОР­ТЕ­ЦЯ, ЯКА ЗБЕ­РЕ­ГЛА­СЯ НА­БА­ГА­ТО КРА­ЩЕ, НІЖ УСІ ІН­ШІ ФОР­ТЕ­ЦІ УКРА­Ї­НИ, А НЕ­ЗА­БА­РОМ МІ­СТО ПРО­СЛА­ВИТЬ ОПЕР­НИЙ ФЕ­СТИ­ВАЛЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.