Бо­г­да­на Сту­пку но­мі­ну­ва­ли на ро­сій­ський ана­лог «Ем­мі»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­да­тний укра­їн­ський актор Бог­дан Сту­пка пі­шов із жи­т­тя май­же три ро­ки то­му, а ро­сі­я­ни ли­ше те­пер ви­рі­ши­ли но­мі­ну­ва­ти йо­го на свою пре­сти­жну пре­мію за най­ви­щі до­ся­гне­н­ня в обла­сті те­ле­ві­зій­них ми­стецтв, пи­ше «Ме­ди­а­ня­ня». Укра­їн­сько­го акто­ра мо­жуть від­зна­чи­ти за роль в ро­сій­сько­му се­рі­а­лі «Одно­го ра­зу в Ро­сто­ві», прем’єра яко­го від­бу­ла­ся в Укра­ї­ні ще в кві­тні 2012 ро­ку. У 24-се­рій­но­му філь­мі Бог­дан Силь­ве­стро­вич зі­грав свою остан­ню роль — за­вод­сько­го май­стра Пе­тра По­лє­та­є­ва. Вже то­ді актор був сер­йо­зно хво­рий, і за­кін­чу­ва­ти зйом­ки йо­му до­ве­ло­ся пі­сля важ­кої опе­ра­ції. Про сво­го ге­роя він го­во­рив так: «Це ду­же тра­гі­чна роль, не­ве­ли­ка, але ду­же єм­кі­сна. По ци­віль­но­му по­чу­т­тю сво­є­му, по від­но­шен­ню до дру­зів цей ге­рой ціл­ком гі­дний пе­ра Шек­спі­ра. Лю­ди­на про­йшла Крим і Рим, бра­ла Бер­лін, а по­тім за­ги­ну­ла ні за що ні про що, про­сто за­хи­ща­ю­чи сво­їх то­ва­ри­шів... Про­па­ла «за ца­по­ву ду­шу». Че­рез три ро­ки — у кві­тні 2015 ро­ку — кри­мі­наль­ну дра­му по­ка­зав ро­сій­ський «Пер­ший ка­нал». А 25 черв­ня ста­не ві­до­мо, чи отри­має ле­ген­да укра­їн­сько­го кі­но на­го­ро­ду ТЕФІ, по­ві­дом­ляє gazeta.ua. На­га­да­є­мо, ТЕФІ — ро­сій­ська на­ціо­наль­на те­ле­ві­зій­на пре­мія за ви­щі до­ся­гне­н­ня в га­лу­зі те­ле­ві­зій­но­го ми­сте­цтва, за­сно­ва­на фон­дом «Ака­де­мія ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня». ТЕФІ є ро­сій­ським ана­ло­гом аме­ри­кан­ської пре­мії «Ем­мі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.