У США укра­їн­ську стрі­чку на­зва­ли «най­по­ту­жні­шим філь­мом ро­ку»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фільм «Плем’я» укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го ви­йшов у ма­лий кі­но­про­кат у США. Аме­ри­кан­ські кі­но­кри­ти­ки вже на­зва­ли ві­тчи­зня­ний фільм обов’яз­ко­вим до пе­ре­гля­ду. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни. Так, аме­ри­кан­ське ви­да­н­ня Rolling Stone на­зи­ває «Плем’я» най­по­ту­жні­шою за впли­вом на гля­да­чів стрі­чкою 2015 ро­ку. Жур­на­ліст по­рів­нює «Плем’я» з філь­ма­ми «Ді­тки» Лар­рі Клар­ка (спіль­не у них — ро­бо­та із мо­ло­ди­ми не­про­фе­сій­ни­ми акто­ра­ми), «Не­зво­ро­тність» Га­спа­ра Ное та «Са­ло, або 120 днів Со­до­му» П’єра Паоло Па­зо­лі­ні (у Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го сце­ни еро­ти­ки і на­силь­ства так са­мо завдають гля­да­чу струс, ви­во­дя­чи по­за зо­ну ком­фор­ту). На­га­да­є­мо, ще один фільм ре­жи­се­ра Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го «Лю­ксем­бург» ви­йшов на між­на­ро­дний ри­нок. Стрі­чку ку­пи­ли в Гре­ції та кра­ї­нах ко­ли­шньої Юго­сла­вії (Сло­ве­нія, Хор­ва­тія, Бо­снія і Гер­це­го­ви­на, Македонія, Сер­бія і Чор­но­го­рія).

20-РІ­ЧНА ГЛУ­ХА АКТРИ­СА ЯНА НОВІКОВА ВИ­КО­НА­ЛА ГО­ЛОВ­НУ РОЛЬ У ФІЛЬ­МІ «ПЛЕМ’Я»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.