У Ки­є­ві від­був­ся до­бро­чин­ний кон­церт «На цій зем­лі нас не здо­лать!»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Укра­ї­ни від­бу­ла­ся бла­го­дій­на акція «На цій зем­лі нас не здо­лать!», на якій зби­ра­ли ко­шти на під­трим­ку по­ра­не­них во­ї­нів АТО. Ми­сте­цький бла­го­дій­ний за­хід про­йшов спіль­но з му­зи­кан­та­ми ан­сам­блю кла­си­чної му­зи­ки Weber Ensemble Kyiv, який ви­ко­нує ви­клю­чно тво­ри ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра-ро­ман­ти­ка Кар­ла Ма­рії фон Ве­бе­ра (1786—1826 рр.). На кон­цер­ті від­бу­ло­ся прем’єр­не ви­ко­на­н­ня пі­сень із ци­клу «Лі­ра і меч». Ве­бер по­клав на му­зи­ку по­лум’яні вір­ші по­е­та Те­о­до­ра Кьор­не­ра, вби­то­го на фронті у 21-рі­чно­му ві­ці. Впер­ше в Укра­ї­ні про­зву­ча­ли ме­ло­дії, які два сто­лі­т­тя то­му об’єд­на­ли всю Ні­меч­чи­ну в єди­но­му па­трі­о­ти­чно­му по­ри­ві. На­ра­зі ці пі­сні май­же за­бу­ті на Ба­тьків­щи­ні ком­по­зи­то­ра, але, зда­є­ться, при­йшов час са­ме нам, укра­їн­цям, ува­жно вди­ви­ти­ся у ці по­ту­жні па­трі­о­ти­чні ше­дев­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.