Те­ри­то­рія кон­флі­кту

У Львів­сько­му те­а­трі ім. Ле­сі Укра­їн­ки про­во­ди­ти­муть пе­ре­вір­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів.

20черв­ня роз­по­ча­ли страйк пра­ців­ни­ки Львів­сько­го укра­їн­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки. На­га­да­є­мо, що під час ви­ста­ви «Дів­ка» 25 пра­ців­ни­ків Львів­сько­го укра­їн­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, про­сто зі сце­ни звер­та­ю­чись до гля­да­чів, ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру ди­ре­кто­ру те­а­тру Оле­ксію Ко­ло­мій­це­ву, який очо­лив те­атр у бе­ре­зні 2014 ро­ку, че­рез пі­до­зру у фі­нан­со­вих ма­хі­на­ці­ях та пе­ре­ви­ще­н­ня по­са­до­вих обов’яз­ків.

Про­те­сту­валь­ни­ки го­во­ри­ли про без­стро­ко­вий страйк, отож по­обі­ця­ли не ви­хо­ди­ти з те­а­тру, якщо їх пре­тен­зії до ке­рів­ни­ка не ві­зьмуть до ува­ги.

Але пі­зно вве­че­рі пі­сля пе­ре­мо­вин із пред­став­ни­ка­ми мі­ської ра­ди по­ли­ши­ли-та­ки при­мі­ще­н­ня те­а­тру, по­го­див­шись на обго­во­ре­н­ня кон­флі­кту, від­по­від­но — йо­го розв’яза­н­ня, за уча­стю пред­став­ни­ків обох за­ці­кав­ле­них сто­рін, та­кож — очіль­ни­ка управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР Іри­ни Ма­гдиш та ке­рів­ни­ка де­пар­та­мен­ту гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки ЛМР Га­ли­ни Слі­чної.

Обго­во­ре­н­ня від­бу­ло­ся, що­прав­да, без уча­сті пре­си — пред­став­ни­ків

ме­діа не за­про­си­ли. Ось як ко­мен­тує си­ту­а­цію в те­а­трі ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки ЛМР Га­ли­на Слі­чна: «Перш за все, бу­де ство­ре­на ко­мі­сія, яка роз­гля­не всі ви­мо­ги, які до нас на­ді­йшли від пра­ців­ни­ків те­а­тру. Окрім то­го, бу­де про­ве­де­но ау­дит фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті те­а­тру і, від­по- від­но, прийня­ті пев­ні рі­ше­н­ня. То­ді й го­во­ри­ти­ме­мо да­лі. Ду­маю, до кін­ця цьо­го ти­жня за­кін­чи­ться пе­ре­вір­ка по фі­нан­со­во-го­спо­дар­сько­му ау­ди­ту і за­ле­жно від то­го, яка бу­де си­ту­а­ція, бу­дуть чі­тко зро­зумі­лі на­сту­пні кро­ки».

« За­раз тре­ба по­вер­ну­ти си­ту­а­цію в нор­маль­не, дис­ку­сій­не і, в пер­шу чер­гу, пра­во­ве по­ле, — вва­жає на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР Іри­на Ма­гдиш. — Пов­на пе­ре­вір­ка те­а­тру дасть пев­ні від­по­віді на блок пи­тань, які бу­ли тут по­став­ле­ні. По­вин­но бу­ти ба­жа­н­ня ді­йти яко­гось ком­про­мі­су чи яко­гось рі­ше­н­ня з обох сто­рін. В кон­флі­кті не бу­ває пов­ні­стю пра­вих, зав­жди вин- ні оби­дві сто­ро­ни, і як тут за­яви­ли, управ­лі­н­ня куль­ту­ри та­кож. На­шим ви­прав­да­н­ням мо­же слу­жи­ти тіль­ки те, що, на жаль, від те­а­тру не над­хо­ди­ло жо­дних ме­се­джів про якісь про­блем­ні чи скла­дні си­ту­а­ції... Для про­блем, які не вда­є­ться ви­рі­ши­ти все­ре­ди­ні ко­ле­кти­ву або які за­хо­дять в глу­хий кут, має бу­ти тре­тя сто­ро­на, яка по­вин­на роз­мов­ля­ти і з одни­ми, і з дру­ги­ми. За­раз ми спро­бу­є­мо, хоч вже тро­хи пі­зно, ста­ти цим ме­ді­а­то­ром».

На­сам­кі­нець за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті хо­че­ться до­да­ти, що са­ме Те­атр Ле­сі Укра­їн­ки є най­про­блем­ні­шим зпо­між львів­ських що­до кон­флі­ктів у ко­ле­кти­ві. Всі, хто ва­жно сте­жить за те­а­траль­ним жи­т­тям Льво­ва, по­го­дя­ться, що скан­да­ли у цьо­му ко­ле­кти­ві не вщу­ха­ють уже ро­ків при­найм­ні із двад­цять. І на це не впли­ва­ють ні зміна ста­ту­су, ні зміна ке­рів­ни­цтва, ні на­віть но­ві по­ко­лі­н­ня акто­рів і ди­ре­кто­ри з ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни. От та­ка-от те­ри­то­рія кон­флі­кту на вул. Го­ро­до­цькій, 36...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.